גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 009-2024

הנחות בהקצאת קרקע למגורים באזורי עדיפות

ב- 5.5.2024 הוטמעו השינויים בסיווג אזורי העדיפות בסעיף 4.2.11 בקובץ מקרקעי ישראל.

כאמור בחוזרנו 36/2024 "סיווג אזורי עדיפות- החלטת ממשלה 1069" בתאריך 16.11.2023 התקבלה החלטת הממשלה שעניינה קביעת אזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון (להלן -החלטה 1069).

בעקבות החלטה זו אמורה הייתה מועצת מקרקעי ישראל להתאים את סיווג אזורי העדיפות בהתאם להחלטת הממשלה 1069.

מניתוח ההחלטה עולים השינויים הבאים שיחולו בשיעור ההנחות על הקצאת קרקע למגורים ביישובי אזורי העדיפות:

 

- 23 ישובים דירוגם עלה

- 52 ישובים דירוגם ירד

 

לדעתנו ראוי להחיל את שינוי אזורי העדיפות ממועד החלטת הממשלה -16.11.2023.

 

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות למר אילן כהן במשרדנו בתל אביב.