גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 036-2023

סיווג אזורי עדיפות- החלטת ממשלה 1069

ביום 16.11.2023 קיבלה הממשלה את החלטה 1069 שעניינה קביעת אזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון (להלן -החלטה 1069).

"בין השינויים הרלוונטיים לענייננו בהחלטה 919 הגדרת ישובים מאוימים הורחבה כך שנכללים בה גם יישובים המסווגים על ידי מערכת הביטחון ברמות איום 3-5 במרחק של עד 500 מטרים ממכשול התפר ביהודה ושומרון.

כמו כן, נוספה קבוצת היישובים הקדמיים (בטווח של עד 4 ק"מ מגבולות המדינה או מגדר המערכת שסביב רצועת עזה).

לאחר בחינה, נמצא שיש מקום לאמץ את השינויים האמורים במסגרת מפת העדיפות הלאומית בתחום הבינוי והשיכון, בשל השיקול הביטחוני המשפיע על הביקוש למגורים ביישובים הרלוונטיים, וכן לאור האינטרס המדיני-ביטחוני לחיזוק גבולות המדינה, באמצעות חיזוק יישובים קרובים לגבולות המדינה, המאוימים ברמה גבוהה.

עוד במסגרת החלטה 919 הוחלט להרחיב את משך מועד ההקמה ומועד האכלוס הנכללים בהגדרת יישובים חדשים.

הקמת יישובים חדשים כרוכה בתהליך הדרגתי במהלכו מבוצעות עבודות פיתוח ביישוב, במקביל לאכלוסו.

לכן השנים הראשונות שלאחר הקמת יישוב חדש מאופיינות ברמת שירותים חלקית לתושבים, ויש לפעול באמצעים שונים למשיכת אוכלוסייה ליישוב ולשם השלמת הקמתן של תשתיות ציבור. הרחבת תחולת ההטבות תעודד הקמה ורכישה של דירות למגורים ליישובים חדשים ובכך תסייע בחיזוקם ובקיצור משך הזמן עד להתבססותם. לאור האמור ומדיניות הממשלה לחיזוק ההתיישבות, הממשלה מחליטה כי נכון להחיל את הגדרת יישובים חדשים המורחבת כאמור גם על ההטבות בתחום הבינוי והשיכון."

מניתוח ההחלטה עולים השינויים הבאים ברשימת יישובי אזורית עדיפות:

- 87 ישובים דירוגם עלה (ראו טבלה רצ"ב)

מתוכם 28 צפויים לשנות את סיווגם לעניין הנחות בקרקע מאזור עדיפות ב' (51% - שיעור דמי חכירה מהוונים , 3% - שיעור דמי שימוש) לאזור עדיפות א' (31% , 2%)

כמו כן 7 ישובים נוספים צפויים לשנות את סיווגם מאזור ללא עדיפות לאזור עדיפות לאומית א'.

בישובים אלו תעלה מכסת שטחי התעסוקה מ 80 דונם נטו ל -120 דונם נטו. יצוין כי בהתאם להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מ 22.11.2023 הועלה מכסת שטחי התעסוקה בהוראת שעה עד 31.12.2028 בישובי עוטף עזה וקו העימות והצפון והגולן ל -150 דונם נטו.

- 70 ישובים דירוגם ירד (ראו טבלה רצ"ב)

מתוכם 28 צפויים לשנות את סיווגם לעניין הנחות בקרקע מאזור עדיפות א' (31%, 2%) לאזור עדיפות ב' ( 51%, 3%)

שני ישובים נוספים צפויים לשנות סיווגם מאזור עדיפות ב' לאזור ללא עדיפות.

בעקבות החלטת הממשלה החדשה צפויה להשתנות גם החלטת מועצת מקרקעי ישראל בהתאם להחלטה זו.

 

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות למר אילן כהן במשרדנו בתל אביב.

חוזרים מקצועיים

קיבוצים

מושבים