גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 010-2024

תעריפי מים החל מיולי 2024

מועצת רשות המים פרסמה ברשומות עדכון למכלול כללי המים החל מ1 ביולי 2024, כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות)(תיקון) התשפ"ד 2024, כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים)(תיקון מס' 2) התשפ"ד2024, כללי המים ( חישוב עלויות ותעריפים להפקה והולכה)(תיקון מס'2) התשפ"ד 2024 ועוד.

 

 

להלן תעריפי המים לאחר העדכון החל מ 1.7.2024 בהתייחסות לתעריפי ספק חד רשותי:

1 . תעריפי מקורות לחקלאות              ש"ח למ"ק

א. חקלאות שפירים –                            2.092
אזור נסמך שפירים -                             1.777
ב. חריגה עד 10% מהקצאה –               3.763
ג. חריגה מעל 10% מהקצאה -              4.973
ד. שפד"ן לחקלאות –                            1.464
ה. חריגה עד 10% מהקצאה –              3.763
ו. קולחים להשקיה בלתי מוגבלת –          1.355
ז. קולחים באיכות שניונית –                   1.165
ח. מים מליחים תעריף בסיס -                 1.571
ט. מים מליחים עיליים תעריף בסיס-        1.335

2. תעריפי מקורות למטרת בית         ש"ח למ"ק

א. כמות מוכרת –                                 0.84
ב. כמות מוכרת לספק מפיק –               0.763
ג. מעבר לכמות מוכרת –                       6.524
ד. מעבר לכמות מוכרת לספק מפיק-      6.447
ה. גינון ציבורי –                                  4.973
ו. גינון ציבורי לספק מפיק –                  4.896

3. תעריפי ספקים מקומיים             ש"ח למ"ק (התעריפים כוללים מע"מ)

א. כמות מוכרת –                              4.367
ב. מעבר לכמות מוכרת –                   11.119
ג. גינון ציבורי –                                8.575
* הנחת צרכן גדול 0.8 ש"ח למ"ק.

4. קרן שיקום –                                0.499 ש"ח למ"ק (כלול בתעריף לצרכן הקצה לעיל)

5. עלויות הפקה מוכרות נורמטיביות לקידוחים

  סוג קידוח

הפקה בסיסית

ש"ח

הפקה אחידה –(נוספת )

ש"ח

(1) קידוח ביתי 1.381 0.872
(2) קידוח אחר 1.36 0.851

 

קידוחים בני 50 שנה ויותר ביטול הפקה בסיסית – החל מ1 ליולי 2024 ההכרה תהיה רק בהפקה אחידה.

 

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות למר יעקב צ'סנר במשרדנו בתל אביב.