גרסת הדפסה
מושבים מספר: 051-2021

תעריפי מים החל מינואר 2022

מועצת רשות המים פרסמה ברשומות את מכלול הכללים לעניין עדכון תעריפי מים החל מינואר 2022.

בין היתר –

- כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) (תיקון), התשפ"ב - 2021

- כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים) (תיקון), התשפ"ב - 2021

- כללי המים (חישוב עלויות ותעריפים להפקה והולכה) (תיקון), התשפ"ב - 2021

 

להלן תעריפי המים המוצעים החל מ 1.1.2022 בהתייחסות לתעריפי ספק חד רשותי:

 

1 . תעריפי מקורות לחקלאות                     ש"ח למ"ק
א. חקלאות שפירים –                                  1.877
שפירים אזור נסמך שפירים -                         1.592
ב. חריגה עד 10% מהקצאה –                      3.375
ג. חריגה מעל 10% מהקצאה -                     4.806
ד. שפד"ן לחקלאות –                                   1.488
ה. חריגה עד 10% מהקצאה –                      3.375
ו. קולחים להשקיה בלתי מוגבלת –                 1.215
ז. קולחים באיכות שניונית –                          1.045
ח. מים מליחים תעריף בסיס -                       1.409
ט. מים מליחים עיליים תעריף בסיס-               1.268

2. תעריפי מקורות למטרת בית                  ש"ח למ"ק
א. כמות מוכרת –                                         0.904
ב. כמות מוכרת לספק מפיק –                          0.85
ג. מעבר לכמות מוכרת –                                5.934
ד. מעבר לכמות מוכרת לספק מפיק-                 5.88
ה. גינון ציבורי –                                           4.806
ו. גינון ציבורי לספק מפיק –                            4.752

3. תעריפי ספקים מקומיים               ש"ח למ"ק (התעריפים כוללים מע"מ)
א. כמות מוכרת –                                         3.826
ב. מעבר לכמות מוכרת –                              9.800
ג. גינון ציבורי –                                           7.758

4. קרן שיקום – 0.447 ש"ח למ"ק (כלולה בתעריף לצרכן הקצה)

5. עלויות הפקה נורמטיביות מוכרות לקידוחים

סוג קידוח

הפקה בסיסית

(שקלים חדשים)

הפקה נוספת

(שקלים חדשים)

(1) קידוח מי שתיה 1.655 0.568
(2) קידוח אחר 1.603 0.516

 

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות למר יעקב צ'סנר ממשרדנו בתל אביב.