גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 034-2021

תמריץ לשיווק מאות אלפי מגרשים בחלקות המגורים

נוכח מצוקת הדיור והעלייה המתמשכת במחירי המגרשים מוצע לערוך מבצע להיוון זכויות בחלקות המגורים בישובים חקלאיים אשר בעקבותיו יווצר תמריץ לשיווק מאות אלפי מגרשים ויביא להורדה חדה במחירי המגרשים בכל רחבי הארץ.


להלן הנוסח המוצע להצעת המחליטים לממשלה-

הצעת מחליטים

מטרת ההחלטה הינה לעודד חוכרים בתנאי נחלה בישובים חקלאיים להוון את דמי החכירה השנתיים של חלקת המגורים בנחלה ולצמצם את הזדקקות החוכר לשירותים של רשות מקרקעי ישראל (להלן - "רמ"י") למניעת חיכוך בין החוכר לרמ"י כגון תשלומים ואישורים לצורך קבלת היתרי בניה.

המבצע יביא לגיוס של חמישה מיליארד ש''ח, מהמגזר הכפרי בשלוש שנים כתוצאה מגביית דמי חכירה מהוונים בשיעור של 3.75% (בתוספת מע"מ ומס רכישה). על פי האמור בקובץ החלטת מועצת מקרקעי ישראל פרק משנה 8.3 סימן ז' (מושבים) ופרק משנה 8.4 סימן ד' (קיבוצים).

כמו כן ההחלטה תסייע למדינה בין השאר לעמוד ביעדי התקציב, הורדת מחירי הדיור ולמימוש יעדי פיזור אוכלוסייה לפריפריה.

 

מחליטים:

1. יערך מבצע להיוון זכויות הבניה בחלקות המגורים בישובים חקלאיים (להלן: "מבצע ההיוון").

2. מבצע ההיוון יחול על חלקת המגורים בנחלה במושב בשטח של 2.5 דונם ועל זכויות בנייה למגורים בשטח של 375 מ"ר לנחלה ובקיבוץ מכפלה של אלה בתקן הנחלות על פי הכללים הבאים:

א. להקלת הליך הערכת השווי תיערך שמאות אחת לכל ישוב חקלאי אשר תקבע ערך אחיד לזכויות הבניה בחלקת המגורים לכל אחת מהנחלות באותו ישוב.

ב. סכום דמי החכירה המהוונים עבור בניה בהיקף 375 מ"ר לנחלה יחושב לפי 3.75% מערך חלקת המגורים.

ג. תקופת מבצע ההיוון תהיה 3 שנים ממועד קבלת שומה מעודכנת לישוב חקלאי.

3. בתקופת מבצע ההיוון תוענק הנחה בשיעור 25% מדמי החכירה המהוונים.

4. חוכר בתנאי נחלה שישלם את דמי החכירה המהוונים על חלקת המגורים, יחשב לחוכר בתנאי חוזה חכירה לדורות על חלקת המגורים לארבע תקופות מתחדשות של 49 שנים.

5. ביחס לחלקת המגורים בנחלה במושב ובקיבוץ שיצטרפו למבצע ההיוון תחול המדיניות הקרקעית שחלה על קרקע עירונית כפי שבאה לידי ביטוי בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל. כמו כן תבוטל הדרישה לרצף בין דורי בחלקות המגורים במושב.

6. כדי לתמרץ שיווק יחידות המגורים - יחידות מגורים נוספות אשר יבקש להקים חוכר בתנאי נחלה בחלקת המגורים שהצטרף למבצע ההיוון לא יכללו במניין מכסת יחידות המגורים לישוב הנקוב בתמ"א 35.

7. רשות מקרקעי ישראל לא תתנגד למתן היתרי בנייה שלא מטעמים תכנונים הנובעים מהוראות חוק התכנון והבנייה ותקנותיו.

8. השר הממונה על מועצת מקרקעי ישראל ושר החקלאות ופיתוח הכפר יהיו אחראים על מימוש ויישום ההחלטה.

 

דברי הסבר

למדינה אינטרס מובהק להאיץ את מבצע ההיוון מאחר והוא מקטין את החיכוך וההזדקקות של הפרט לאישור רמ"י לכל פעולה הנוגעת לחלקת המגורים בנחלתו כאמור.

מבצע ההיוון צפוי להזרים לקופת המדינה חמישה מיליארד ש''ח, בתוך שלוש שנים.

מבצע ההיוון חשוב במיוחד בעקבות משבר הקורונה כיוון שהוא צפוי להאיץ תהליכים כלכליים ליצירת מקומות תעסוקה בכל רחבי המדינה.

ביום 6.7.2008 קיבלה מועצת מקרקעי ישראל את החלטה 1155 לעניין "קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים בנחלות בישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה חקלאית שיתופית". החלטה זו של מועצת מקרקעי ישראל אושרה בפסק הדין בבג"צ 1027/04 פורום הערים העצמאיות נ' מועצת מקרקעי ישראל מיום 9.6.2011.

ישובים חקלאיים (מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי או קיבוץ) ובעלי הזכויות בנחלות בישובים אלו זכאים לחוזה חכירה לדורות והמדינה אף נוהגת בהם כחוכרים לדורות לכל דבר ועניין.

חוזי החכירה לדורות בישובים אלו, קובעים זכויות שימוש למגורים ולתעסוקה בחלקת המגורים בנחלה.

חלקת המגורים בנחלה במושב או בקיבוץ הינה אותו חלק מהנחלה המשמש למגורי "המתיישבים ולצורכיהם האחרים" כלולה בהגדרת "קרקע עירונית" בחוק מקרקעי ישראל, התש"ך - 1960.

אחד המכשולים העיקריים אשר מונע מישוב חקלאי להתחזק ולצמוח הוא מערכת היחסים בינו לבין רמ"י ביחס לחלקת המגורים. לשם הסרת מכשול זה נדרשת הפרדה והתנתקות מלאים בין רמ"י לבין הישוב החקלאי ובעלי הנחלות בחלקת המגורים. הפרדה זו תוביל לצמיחה דמוגרפית, העצמת החוסן הקהילתי ושמירת היתרון האיכותי של הישוב הכפרי.

הכוונה בהפרדה והתנתקות בין רמ"י לבין הישוב החקלאי היא מתן חירות תכנונית לאותו ישוב, כלומר בניה הטעונה היתר בניה לא תותנה באישור רמ"י, זאת יחד עם חירות קניינית תוך שמירת מעמד בעל הנחלה או האגודה השיתופית החקלאית כחוכר ראשי מול רמ"י, היינו, הרשאה להשכרת משנה והחכרת משנה ללא צורך בהסכמת רמ"י וללא צורך בתשלום לרמ"י וכן הרשאה לשעבוד.

 

מטרות מבצע היוון דמי החכירה בחלקת המגורים בישובים חקלאיים

א. פוטנציאל ליצירת מעל 200,000 מגרשים נוספים לשיווק בחלקות המגורים במושבים ובקיבוצים אשר יתרמו להאצת פעילות כלכלית לירידת מחירי הדיור לפיזור אוכלוסייה לפריפריה.

ב. גיוס של כחמישה מיליארד ש''ח, מהמגזר הכפרי בשלוש שנים, באמצעות גביה של דמי חכירה מהוונים ומסים נלווים (מע"מ ומס רכישה) דבר שיסייע למדינה לעמוד ביעדי התקציב שנקבעו על ידי הממשלה.

ג. לעודד חוכרים בתנאי נחלה בישובים חקלאיים להוון את דמי החכירה השנתיים של חלקת המגורים בנחלה ולצמצם את החיכוך עם שרותי רמ"י.

ד. עיגון וקיום זכויות קיימות של חוכרי נחלות בחלקת המגורים בישובים חקלאיים שהם: מושב, קיבוץ, מושב שיתופי או אגודה חקלאית שיתופית, אשר מוחכרים להם מקרקעין בתנאי נחלות.

ד. עידוד ההתיישבות בישובים חקלאיים אשר רובם נמצאים באזורי עדיפות וסובלים מהזדקנות והחלשות האוכלוסייה מחד ומחוסר ניצול שטחי חלקת המגורים לקליטת אוכלוסייה צעירה וצמיחה מאידך.

ה. מימוש החלטות ממשלה ומועצת מקרקעי ישראל אשר עניינן הקטנת חיכוך בין רמ"י לחוכרים.

ו. הוצאת הפעילות הלא חקלאית מחלקות המגורים, אשר תתרום, בין היתר, הן לשמירה על הצביון הכפרי ואיכות הסביבה והן לחיזוק שטחי התעסוקה בערים.

 

יצוין כי ממועד שהודיעה רמ"י על האפשרות להצטרף להסדר הקבוע בקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל לרכישת הזכויות בחלקת המגורים - 8.4.2018 , עברו מעל שלוש שנים.

מתוך 33,000 נחלות במושבים הצטרפו עד כה להסדר אך ורק כ- 900 ומתוך 300 קיבוצים ומושבים שיתופיים הצטרפו להסדר כעשרים קיבוצים בלבד.