גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 012-2021

תשלום למעסיקים עבור ימי בידוד ששולמו לעובדים - עדכון


הגשת בקשה

 

הבקשה תוגש בטופס מקוון במערכת ההזדהות הממשלתית.

להגשת הבקשה

להסבר על מילוי הטופס

 

1. ניתן יהיה להגיש את הבקשה למעסיקים ששילמו שכר ימי מחלה לעובדיהם ששהו בבידוד במהלך התקופה 1.10.20 עד 31.3.21 או מייצגי המעסיקים. בשלב זה ניתן לדווח על חודש אוקטובר 2020 בלבד.

2. דווח על ימי בידוד - משך הבידוד המקסימלי בתקופה אחת בודדת הוא 14 ימי בידוד. אם תקופת הבידוד התחילה בחודש מסוים והסתיימה בחודש שאחריו יש לדווח על כל תקופת הבידוד כתקופה אחת, כפי שמופיע באישור של משרד הבריאות אין לפצל חודשים.

שני המצבים שבהם תקופת הבידוד תוארך מעבר ל- 14 ימים ויחושבו כתקופה אחת הם: כאשר העובד היה בבידוד ובמהלכו קיבל הודעה על בידוד נוסף או עקב תקופת בידוד עוקבת, כאשר מדובר ברצף בידודים ללא הפסקה ביניהם. בשני המקרים יש לדווח על תקופת הבידוד כתקופה אחת.

יום הבידוד הראשון- בהתאם להנחיה של המוסד לביטוח לאומי למעסיקים מיום 8.2.2021 –

" כאשר העובד קיבל הודעה על חובת בידוד, יש להתייחס ליום הראשון עפ"י ההסבר הבא:
עובד שקיבל הודעה על חובת הכניסה לבידוד והוא סיים את שעות העבודה ביום זה, יום הבידוד הראשון ייחשב ליום שאחריו.
אם העובד קיבל הודעה להיכנס לבידוד במהלך יום עבודתו, יום זה ייחשב ליום הבידוד הראשון"

 

3. דווח על עובדים- ניתן לדווח את פרטי העובדים ב - 2 דרכים

א. העלאת קובץ אקסל מתוכנת השכר וקבלת אישור ממשרד הבריאות על תאריכי תקופת הבידוד.

המעסיק ימלא את מספר תיק הניכויים בביטוח לאומי (11 ספרות), מספר מזהה פנקס נוכחי (2021), שם חברת השכר שמולה עובד המעסיק, פרטי חשבון הבנק.

ב. הזנה ידנית ע"י מילוי פרטי עובדים בטופס המקוון עבור כל עובד וקבלת אישור ממשרד הבריאות על תאריכי תקופת הבידוד.

המעסיק ימלא את פרטי העובדים שעבורם תוגש התביעה: שם פרטי ומשפחה, ת.ז, מספר דרכון וארץ מוצא במקרה של עובד זר.
בנוסף, יש לרשום את נתוני השכר לתקופה (שכר ברוטו לביטוח לאומי ) ,ששולם לעובד בחודש הבידוד, וכן ממוצע שכר של שלושה חודשי עבודה מלאים ממהלך 12 החודשים שקדמו לתקופת הבידוד.
במקרה של כניסת עובד לבידוד בשל בידוד ילד יש למלא את מספר תעודת הזהות של הילד.
לאחר העלאת הנתונים המערכת תבצע אימות פרטי העובדים מול הביטוח לאומי ובדיקת תאריכי תקופת הבידוד מול משרד הבריאות. במקרה של שגיאה לא ניתן יהיה להגיש את התביעה ולכן יש להסיר את העובד או לחלופין להסיר את תקופת הבידוד שבה התגלתה השגיאה.

4. ניתן יהיה להגיש תביעות רטרואקטיבית עבור החודשים אוקטובר 2020 – ינואר 2021.

בהתאם להנחיה של המוסד לביטוח לאומי למעסיקים מיום 8.2.2021- "בשלב זה התקופה שיש לדווח היא חודש אוקטובר 2020 בלבד. הודעה על המשך הדיווח לחודשים רטרואקטיביים הנוספים תשלח בהמשך".

5. ניתן להגיש תביעות עבור עובד ישראלי, עובד זר, תושב השטחים או האזור, בכפוף לתנאי הזכאות.

 

מועד הגשה

אחרי ה 16 לחודש (בחודש שלאחר סיום הבידוד של העובד), ולא יאוחר מ 60 ימים מתום החודש שבו הסתיימה תקופת הבידוד.

 

מעקב אחר הטיפול בתביעה

עדכונים ישלחו למייל של מגיש התביעה. פרטים נוספים יינתנו באזור האישי במערכת ההזדהות הממשלתית.

מוקדי סיוע:

מוקד מעסיקים בביטוח לאומי 02-5393722.

מוקד המענה הממשלתי המרכזי: 1299 (סיוע בתמיכה במילוי הטפסים והזדהות במערכת)

מוקד מענה לגבי דיווחי בידוד – מוקד קול הבריאות 5400*

 

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות לגב' שרונה שחר במשרדנו בעפולה.