גרסת הדפסה
מושבים מספר: 008-2021

תשלום למעסיקים עבור ימי בידוד ששולמו לעובדים

בעקבות פרסום "חוק התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורנה החדש) (הוראת השעה) (תיקון מס' 3) התשפ"א- 2020"

מיום 19 לנובמבר 2020 בעניין "דמי בידוד", פרסם המוסד לביטוח לאומי ביום 31.1.2021 הנחיות למעסיקים בעניין תשלום פיצוי למעסיקים בגין שכר ימי מחלה ששולמו וצפויים לשלם לעובדים ששהו בבידוד במהלך התקופה 1 באוקטובר 2020 ועד 31 במרץ 2021.


לפרסום המוסד לביטוח לאומי

להלן תמצית ההנחיות

א. תשלום לעובדים בגין ימי בידוד

עובדים הזכאים לתשלום דמי בידוד מהמעסיק

עובד ישראלי שעובד בישראל, כולל עובד במשק בית, חברי קיבוץ, בעל שליטה, עובד זר או תושב השטחים שעובדים בישראל בהיתר.

עובד ששהה בבידוד עקב כניסת ילדו עד גיל 16 לבידוד או אם הילד מעל גיל 16 אך הוא נזקק לסיוע אישי בשל מוגבלות (חל גם על משפחת אומנה שיש לה ילד שהיא מטפלת בו) או עובד שחזר מחו"ל ממדינה אדומה שבה עבד בשליחות מעסיקו.

עובד שנעדר מעבודתו כיוון שהוא חייב בבידוד, והבידוד דווח למשרד הבריאות.

במקרה שעובד שהה בבידוד ובמהלך הבידוד הפך לחולה מאומת, הזכאות לדמי בידוד עבורו תהייה עד היום שלפני הפיכתו לחולה מאומת.

העובד חייב לדווח על הבידוד למשרד הבריאות ולהגיש למעסיק העתק מהדיווח, ניתן לקבל למייל אישורים ממשרד הבריאות רטרואקטיבית מ-1.10.2020.

אם העובד דיווח על בידוד באיחור, התשלום יהיה לכל היותר עבור 4 ימים אחורה מיום הדיווח למשרד הבריאות, לכן חשוב לוודא שהעובדים מדווחים על תקופת הבידוד למשרד הבריאות בזמן אמת.

משך הבידוד המקסימלי בתקופה אחת בודדת הוא 14 יום. פרט למקרה של תקופות עוקבות, כאשר העובד סיים בידוד ונכנס מיד לבידוד נוסף ללא הפסקה ביניהם ולמקרה שקיימת חפיפה בין תקופות בידוד, כאשר העובד נכנס לבידוד ובמהלכו קיבל הודעה על בידוד נוסף.
העובד לא יהיה זכאי לתשלום בעד היום הראשון בתקופת הבידוד אלא במקרה שבו העובד בחר לקבל תשלום בעד יום זה על חשבון יום חופשה המגיעה לו או שקיים הסדר מטיב עם העובד (הסכם קיבוצי, חוזה אישי ).
ממכסת ימי המחלה של העובד ינוכו עד ארבעה ימי מחלה בגין הימים בהם נעדר העובד בשל שהייתו בבידוד.


עובדים שאינם זכאים לתשלום דמי בידוד מהמעסיק

במקרים שהעובד המשיך לעבוד בשכר בזמן תקופת הבידוד (אם העובד עבד באופן חלקי בזמן הבידוד, ניתן לקבל דמי בידוד חלקיים), או במקרה שבו נכנס העובד לבידוד עקב חזרה מנסיעה פרטית לחו"ל.

 

ב. תשלום למעסיקים בגין שהייה של עובדים בבידוד

מעסיקים ששילמו שכר ימי מחלה לעובדים שלהם ששהו בבידוד במהלך התקופה 1.10.2020 עד 31.3.2021 יוכלו לקבל דמי בידוד מביטוח לאומי עבור ימי הבידוד של העובדים.

תשלום ימי הבידוד למעסיק יינתן עבור עובד שנעדר מעבודתו והבידוד דווח למשרד הבריאות.

חישוב עלות יום הבידוד יהיה קבוע לכל תקופת הבידוד, במידה והתקופה חצתה חודשים, החישוב יהיה לפי נתוני השכר של חודש תחילת הבידוד.
• עבור יום הבידוד הראשון - המעסיק לא יקבל תשלום.
• עבור יום הבידוד השני - המעסיק יקבל 100% מהתשלום עבור יום הבידוד ששילם לעובד.
• עבור יתר הימים - המעסיק יקבל תשלום לפי מספר העובדים בעסק (נכון ל- 1.8.2020), לפי הפירוט הבא:
מי שמעסיק 20 עובדים או פחות - יקבל 75% מהתשלום עבור יום הבידוד ששילם לעובד.
מי שמעסיק יותר מ-20 עובדים - יקבל 50% מהתשלום עבור יום הבידוד ששילם לעובד.

מסכום התשלום ינוכו ימי מנוחה וחג על פי סעיף 26 (ט)ג לחוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש).

 

ג. הגשת בקשה לתשלום דמי בידוד למעסיק

את הבקשות ניתן להגיש למוסד לביטוח לאומי החל מפברואר 2021.

הבקשות יוגשו ע"י המעסיק או מייצג, באמצעות טופס מקוון עם פרטי העובדים ששהו בבידוד ( הטופס טרם פורסם), או באמצעות קובץ שהופק מתוכנת השכר.

ניתן להגיש תביעה עד 60 יום מתום החודש שבו הסתיימה תקופת הבידוד של העובד.

בקשות לתשלום רטרואקטיבי עבור תקופות בידוד שהיו בחודשים אוקטובר עד דצמבר 2020, ניתן להגיש עד 1.4.2021.

 

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות לגב' שרונה שחר במשרדנו בעפולה.