גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 052-2021

תעריפי מים החל מינואר 2022

מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את מכלול הכללים לעניין עדכון תעריפי מים החל מינואר 2022.

בין היתר –


- כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) (תיקון), התשפ"ב - 2021

- כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים) (תיקון), התשפ"ב - 2021

- כללי המים (חישוב עלויות ותעריפים להפקה והולכה) (תיקון), התשפ"ב - 2021

נדרש להגיש עמדות לשימוע עד ליום 21 לנובמבר 2021 שעה 12:00.

 

להלן עיקרי השינויים המוצעים :

- העלאת תעריפי המים למטרת חקלאות בעקבות עדכון סל המדדים – עליה חזויה של כ- 1.05%.

- הוזלת תעריף המים לבית בעקבות שינוי עלויות במערכת הארצית – חברת מקורות.

 

להלן תעריפי המים המוצעים החל מ 1.1.2022 בהתייחסות לתעריפי ספק חד רשותי:

1 . תעריפי מקורות לחקלאות (ש"ח למ"ק)

א. חקלאות שפירים –                  1.881
שפירים אזור נסמך שפירים -         1.598
ב. חריגה עד 10% מהקצאה –      3.382
ג. חריגה מעל 10% מהקצאה -     4.795
ד. שפד"ן לחקלאות – 1.491
ה. חריגה עד 10% מהקצאה –      3.382
ו. קולחים להשקיה בלתי מוגבלת –  1.218
ז. קולחים באיכות שניונית –           1.047
ח. מים מליחים תעריף בסיס -         1.412
ט. מים מליחים עיליים תעריף בסיס- 1.271

 

2. תעריפי מקורות למטרת בית (ש"ח למ"ק)

א. כמות מוכרת –                          0.965
ב. כמות מוכרת לספק מפיק –           0.91
ג. מעבר לכמות מוכרת –                5.990
ד. מעבר לכמות מוכרת לספק מפיק- 5.935
ה. גינון ציבורי –                            4.795
ו. גינון ציבורי לספק מפיק –             4.741

 

3. תעריפי ספקים מקומיים (ש"ח למ"ק התעריפים כוללים מע"מ)

א. כמות מוכרת –                           3.903
ב. מעבר לכמות מוכרת –                9.872
ג. גינון ציבורי –                             7.751

 

4. קרן שיקום –                            0.448 ש"ח למ"ק (כלולה בתעריף לצרכן הקצה)

 

5. עלויות הפקה נורמטיביות מוכרות לקידוחים

סוג קידוח

הפקה בסיסית

(שקלים חדשים)

הפקה נוספת

(שקלים חדשים)

(1) קידוח מי שתיה 1.658 0.569
(2) קידוח אחר 1.606 0.517

 

יודגש כי התעריפים הקובעים יעודכנו בכללים רק לאחר השימוע ולאחר עדכון סל המדדים כולל מדד חודש נובמבר 2021.

 

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות למר יעקב צ'סנר במשרדנו בתל אביב.