תוכן עניינים - חוזרים מקצועיים

להלן רשימות החוזרים, כפי שפורסמו בשנים האחרונות

בחוזרי המשרד המיועדים לקיבוצים, למושבים שיתופיים, למושבים והמשק המשפחתי החקלאי, מופץ מידע שוטף, ייחודי ועדכני בנושאי מיסוי, מקרקעין, שינויי מבנה וזכויות מים לרבות:

הוראות ודברי הסבר מיוחדים לענפי החקלאות ולמגזר ההתיישבותי, הכוללים הסכמים עם רשויות מס הכנסה, מיסוי מקרקעין, מע"מ וביטוח לאומי במכלול הנושאים הקשורים לניהול השוטף ולהכנת הדו"חות לשנת המס ולפתרון בעיות המתעוררות במהלך השנה.

הוראות והנחיות לניהול משק המים במגזר החקלאי בכלל ובקיבוצים ובמושבים מפיקי מים בפרט.

דברי הסבר והדרכה בכל הקשור בשינוי מבנה, שיוך דירות, הרחבות קהילתיות, מיצוי זכויות בחלקת המגורים, שימוש חורג, הפרטה, שיוך נכסים, שינוי ייעוד זכויות במקרקעין ומימוש זכויות עפ"י החלטות מועצת מקרקעי ישראל.