גרסת הדפסה
מושבים מספר: 085-2010

מיסוי חלוקת תמורה ממכירת מקרקעי האגודה לחבריה

רשות המיסים אישרה את סיכומי העבר לפיהם חלוקת תמורה ממכירת מקרקעי אגודה שיתופית חקלאית לאחר תשלום המס על ידי האגודה לא תהא חייבת במס נוסף בידי חבריה.

רשות המיסים אישרה את סיכומי העבר לפיהם חלוקת תמורה ממכירת מקרקעי אגודה שיתופית חקלאית לאחר תשלום המס על ידי האגודה לא תהא חייבת במס נוסף בידי חבריה.

בהחלטת מיסוי 61/08 של רשות המיסים בנושא "מניעת מיסוי כפול בגין שבח מקרקעין באגודה" נקבע כדלקמן:

"העובדות:

  1. האגודה הוקמה בשנת 1939 כשאחת ממטרותיה רכישת מקרקעין עבור חבריה.
  2. האגודה מחזיקה במקרקעין באזור הצפון.
  3. בשנת 1981 נכנסה האגודה לפירוק.
  4. מרבית חברי האגודה ויורשיהם פנו למפרק וביקשו לממש בעבורם את המקרקעין.
  5. המפרק, בהתאם להוראת רשם האגודות השיתופיות, מימש את הנכסים, דיווח לשלטונות מס שבח ושילם מס בשיעור 12% כאמור בסעיף 91(ו)(1) לפקודת מס הכנמסה.

פרטי הבקשה:

אישור שהעברת התמורה לאחר תשלום המס על ידי האגודה לחברים או ליורשיהם לא תהיה חייבת במס נוסף.

החלטת המיסוי ותנאיה:

סעיף 62 לפקודת מס הכנסה קובע כי, דין אגודה שיתופית חקלאית כדין שותפות אם ביקשה כך האגודה באישור רוב חבריה.

הסעיף לא חל על שבח מקרקעין. בכדי למנוע מיסו כפול, הן ברמת האגודה והן ברמת החברים, נקבע, שאין לראות כהכנסה חייבת את יתרת הרווח המועברת אל חברי האגודה ויורשיהם, לאחר תשלום המס ע"י האגודה."

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות לרו"ח, עו"ד חן שחרור במשרדנו בתל אביב.

חוזרים מקצועיים

קיבוצים

מושבים