גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 091-2020

שיוך דירות בקיבוץ או מושב שיתופי לפי החלטות 692/751 - עדכון

באתר רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) פורסם היום עדכון נוהל B38.02 מיום 15.07.2020 "שיוך דירה פרטני יח"ד אחת בקיבוץ או במושב שיתופי לפי החלטות 692/751"

הנוהל מעדכן את הנוהל שפורסם ב- 01.05.2018

מהות העדכון

- הוסרו הפניות להחלטות המועצה (למעט 692 ו- 751 שהן התשתית להנחיות בנוהל הזה), במקומן נוספו הפניות לסעיפי קובץ החלטות המועצה הרלוונטיים.

- הוסרה הנחיה לגבי הנחת מחוסר דיור אש תוקפה פג ב- 31.12.2019.

- עודכנה הנחייה 1.4.2 "תנאי סף לביצוע שיוך", בהתאם לסעיף 8.4.15 בקובץ החלטות המועצה.

- עודכן סעיף 4.4 "הנחות לחיילי מילואים" בהתאם לסעיף 4.2.12 בקובץ החלטות המועצה.

 

עיקרי השינויים

בסעיף 1.4.2 הוספה דרישה מקיבוץ מתחדש להמציא אישור מרשם האגודות השיתופיות על עמידתו בתנאי תקנות האגודות השיתופיות (שיוך דירות בקיבוץ מתחדש), התשס"ו-2005 ותקנות האגודות השיתופיות (ערבות הדדית בקיבוץ מתחדש), התשס"ו-2005.

בסעיף 4.4 לעניין הנחת חיילי מילואים, הוספה פסקה הקובעת שמועד הזכאות לקבלת ההנחה יהיה לא יאוחר ממועדי ביצוע התשלום הקבועים בעסקה או עד 90 ימים מיום אישור העסקה, המוקדם מבין השניים.

 

הערותינו

שינויים ברשימת יישובים הזכאים להנחת אזור וסכומי ההנחות

הנוהל מתאריך 15.07.2020 אינו מעודכן ביחס להנחות אזור אשר עודכנו בתאריך 20.10.2020 (ישיבת מועצה מיום 08.09.2020)

וראו לעניין זה חוזרינו מס' 90/2020 "תקרת ההנחה הסוציואקונומית בהקצאת מגרשים באזורי עדיפות"

מומלץ לנפגעים מצמצום הנחות האזור להגיש את כל מסמכי הקצאת המגרשים עד 31.1.2021 כדי להנות מההנחות הקיימות.

 

הקניית זכויות למגורים לאגודת הקיבוץ - פרק 8.4 סימן ה' בקובץ החלטות המועצה

למרות שעברו למעלה משש שנים ממועד החלטת המועצה הראשונה מס' 1380 מיום 31.08.2014, וקרוב לשלוש שנים מהחלטה 1524 מיום 18.09.2017 טרם פרסמה רמ"י נוהלי ביצוע ההכרחיים ליישומה למעט הודעה לגבי רשימת המסמכים הנדרשים להמציא לרמ"י, כך שנראה שאופציה זו תיאורטית למדי.

 

חלף היטל השבחה

יצוין כי בהסכם פשרה מיום 17.09.2018 בין משרד האוצר ורמ"י למרכז המועצות האזוריות ביחס להעברת כספי חלף היטל השבחה מתקבולי עסקאות עפ"י החלטות מועצת מקרקעי ישראל 979 ועדכוניה, יועבר חלף היטל השבחה בקיבוץ ובמושב שיתופי על עסקאות שיוך דירות רק על התשלומים המתייחסים להיקף בינוי של 160 מ"ר לדירה.

לעומת זאת מתשלומים בעסקאות שיוך בקיבוצים ובמושבים שיתופיים בהתאם להחלטות הקודמות 692 ו- 751, מעביר רמ"י חלף היטל השבחה על מלוא התשלום.

יצוין כי הוראה זו קיבלה תוקף של פס"ד בבית משפט עליון ב 7.2.2013.

כמו כן בחלק גדול מעסקאות שיוך הדירות שבוצעו עד 30.3.2019 לא הועבר חלף היטל השבחה על התשלום עבור 160 מ"ר הראשונים כעולה מהסכם הפשרה.

 

משרדנו מטפל בהעברת חלף היטל השבחה למועצות האזוריות בהתאם להסכם הפשרה.

 

לפרטים ולהסברים נוספים ניתן לפנות למר אריאל וייל במשרדנו בעפולה.