גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 041-2020

תעריפי מים החל מיולי 2020

מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את מכלול הכללים לעניין עדכון תעריפי מים החל מ 1 ביולי 2020.

בין היתר –
- כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות)
- כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים).
- כללי המים (חישוב עלויות ותעריפים להפקה והולכה).

נדרש להגיש עמדות לשימוע עד ליום 7 ליוני 2020.

להלן עיקרי השינויים המוצעים שנגזרים בעיקר מעדכון סל המדדים:

• תעריפי המכירה למגזר הביתי נשארים קבועים
• הפחתת תעריף לחקלאות בשעור ירידת סל המדדים –0.5%
• הוספת תעריף מוזל למים עיליים מליחים
• מתווה לעליית תעריף שפד"ן מינואר 2022 ואילך ל 1.64 ש"ח למ"ק

 

להלן תעריפי המים החזויים החל מ 1.7.2020 בהתייחסות לתעריפי ספק חד רשותי:

1. תעריפי מקורות לחקלאות (ש"ח למ"ק)

א. חקלאות שפירים –                      1.847
ב. חריגה עד 10% מהקצאה –          3.304
ג. שפד"ן לחקלאות –                       1.341
ד. חריגה עד 10% מהקצאה –          3.304
ה. קולחים להשקיה בלתי מוגבלת –   1.190
ו. קולחים באיכות שניונית –               1.023
ז. מים מליחים תעריף בסיס -            1.378
ח. מים עיליים מליחים תעריף בסיס-   1.240

 

2. תעריפי מקורות לבית (ש"ח למ"ק)

א. כמות מוכרת –                           0.967
ב. כמות מוכרת למפיק ספק –           0.903
ג. מעבר לכמות מוכרת –                 6.082
ד. מעבר לכמות מוכרת מפיק ספק     6.018
ה. גינון ציבורי –                              4.797
ו. גינון ציבורי מפיק ספק –                 4.733

 

3. תעריפי ספקים מקומיים (ש"ח למ"ק התעריפים כוללים מע"מ)

א. כמות מוכרת –                            3.787
ב. מעבר לכמות מוכרת –                  9.863
ג. גינון ציבורי –                                7.634

4. קרן שיקום –                               0.438 ש"ח למ"ק (כלולה בתעריף לצרכן הקצה)

 

יודגש כי התעריפים הקובעים יעודכנו רק לאחר השימוע ולאחר עדכון סל המדדים לחודש מאי .

 

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות למר יעקב צ'סנר במשרדנו בתל אביב.