גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 040-2018

שיוך דירות לחברי קיבוץ - החלטה 1554

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל ביום 07.05.2018, הוחלט על תיקון החלטה 1528 "קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים בישובים חקלאיים שהם קיבוץ או מושב שיתופי"
ההחלטה קיבלה תוקף עם חתימת שר האוצר ויו"ר מועצת מקרקעי ישראל עליה ביום 21.05.2018 ומספרה הוא כעת 1554 (להלן:"החלטה החדשה" ).

להלן השינויים בהחלטה:
"1. סעיף 1.5 יעודכן ונוסחו יהא כלהלן:
"1.5 על כלל התשלומים הנזכרים בהחלטה זו, למעט תשלום דמי חכירה בשיעור 3.75% תחול הנחת אזורי עדיפות לאומית כהגדרתה בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל 1505 או כל החלטה שתבוא במקומה. יובהר כי כל תשלום בשיעור של 33% הנזכר בהחלטה כולל רכיב של דמי חכירה כאמור, עליו לא חלה הנחת אזור. לפיכך שיעורי התשלומים המשוקללים יהיו 13.71% באזור עדיפות א', ו - 20.14% באזור עדיפות ב'.
למרות האמור לעיל:
1.5.1 יישובי עוטף עזה כהגדרתם בסעיף 2 להלן יהיו פטורים באופן מלא מתשלום דמי חכירה בשיעור של 3.75%.
1.5.2 יישובי קו עימות יישאו בתשלום דמי חכירה בשיעור של 3.75% מערך הקרקע של חלקת המגורים עבור היקף הבניה הבסיסי כהגדרתו להלן, בלבד."

2. החלטה זו מבטלת את החלטת מועצה מספר 1528."

בתמצית השינויים הכלולים בהחלטה מבטאים הפרדה והבהרת ההגדרות לגבי שעור דמי רכישה בין אזור עוטף עזה לבין אזורי קווי עימות.

המדובר בשינויים לא משמעותיים, לעומת זאת ההחמרה בהעלאת שיעור דמי החכירה המהוונים על חלקת המגורים כפי שעולה מהוראות התיקון לסעיף 1.5 להחלטה המבטלות את הנחת אזורי העדיפות ביחס ל3.75% מזכויות הבניה שמעבר ל- 120-160 מ"ר ליחידת דיור המוגדרים בסעיף 4.4.1.

להרחבה ראו חוזרנו מס' 90/2017 "שיוך דירות בקיבוץ - תיקון החלטה 1456" ואת הערותיו של עו"ד דודו קוכמן מזכ"ל כפרי האיחוד החקלאי בנושא ההחמרה דלעיל לחברי מועצת מקרקעי ישראל לפני הישיבה.

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות למר אריאל וייל במשרדנו בעפולה.