גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 038-2017

הארכת המועד לרכישת בעלות על פי ההחלטה המיטיבה - 1370

ביום 6.4.2017 פורסם באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן:"רמ"י") תיקון להוראת המעבר לשיעורי התשלום שיחלו על פי החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1370 "רפורמה בניהול מקרקעי ישראל" וכן במקרים אחרים שעליהם יחולו התשלומים של החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1478 "רפורמה בניהול מקרקעי ישראל".

ביום 5.9.2016 אושרה החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1478, במסגרתה הוחלט על צמצום ההטבות בהענקת בעלות במגרשי מגורים שתמציתה חזרה לכללי החלטה 1185 "רפורמה בניהול מקרקעי ישראל".

על פי התיקון "המועד הקבוע" שנקבע לחזרה לכללי החלטה 1185 הוא 28.9.2016 יום חתימת שר האוצר על מועד החלטה 1478 (ולא 29.8.2016, מועד פרסום ההצעה לתיקון החלטת מועצה מס' 1370 כפי שרמ"י נהגה עד כה).
רקע:
1. ביום 29/8/2016 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל הצעה מס' 641 לתיקון החלטה 1370.

להרחבה ראו חוזרנו מס' 86/2016 "צמצום ההטבות בהענקת בעלות במגרשי מגורים".

2. ביום 5.9.2016 נדונה במועצת מקרקעי ישראל הצעה מס' 1478, והוחלט כדלקמן:

"לבטל את החלטת מועצה מס' 1370 אשר תיקנה את החלטת מועצה מס' 1185 ביחס לשיעורי התשלום בגין העברת הבעלות. עד לקיום דיון בהצעה לתיקון החלטת מועצה מס' 1370 (הצעה מספר 641), רשות מקרקעי ישראל תפעל לפי שיעורי התשלום שנקבעו בהחלטה הקודמת שעסקה ברפורמה בניהול מקרקעי ישראל, היא החלטת מועצה מס' 1185."

3. ביום 28.9.2016 אושרה החלטת מועצה מס' 1478 על ידי שר האוצר.

4. ביום 9.11.2016 פורסם באתר רמ"י הוראות המעבר. במסגרתם הוראות המעבר יכריעו במקרים שבהם ימשיכו לחול שיעורי התשלום על פי הוראות החלטת מועצה מס' 1370 וכן במקרים אחרים, שעליהם יחולו שיעורי התשלום שנקבעו בהחלטת מועצה מס' 1185. במסגרת הוראת המעבר שפורסמה הוחלט על החלת התשלומים של החלטת מועצה מס' 1185 החל מיום 29.8.2016 מועד פרסום ההצעה לתיקון החלטת מועצה מס' 1370.

להרחבה ראו חוזרנו מס' 101/2016 "הוראות מעבר להחלטה 1478 – רפורמה בניהול מקרקעי ישראל"

5. ביום 5.4.2016 פורסם באתר רמ"י תיקון המועד הקבוע להוראת מעבר לטיפול בהצעה לרכישת בעלות.

להלן עיקרי הוראת המעבר:
• " המועד הקובע" - לעניין החלטה זו הוא 28.9.2016, מועד חתימת שר האוצר על החלטת מועצת מקרקעי ישראל מספר 1478.

• להלן אוכלוסיות החוכרים שיחולו עליהן כללי החלטת מועצה מס' 1370:
6.1 חוכרים שהסדירו את מלוא התשלום בגין הקניית הבעלות (בין במזומן ובין בתשלומים) לפני המועד הקובע.

6.2 חוכרים במסגרת עסקאות בינוי בפועל / יישובי עולים, שביקשו לבצע הקניית בעלות, שילמו דמי חכירה מהוונים בגין יתרת זכויות הבנייה או יתרת התמורה החוזית על פי הנדרש, ובלבד שהבקשה הוגשה לפני המועד הקובע ובכפוף לתשלום הסכום הנקוב בשובר במועד הנקוב בו.

6.3 חוכרים שהגישו בקשה להקניית בעלות ו/או תוספת בנייה והגישו את כל מסמכי החובה הנדרשים לפעולות אלה לפני המועד הקובע, ובכפוף לתשלום הסכום הנקוב בשובר במועד הנקוב בו.

6.4 חוכרים שנשלחה להם הודעה על כוונה להקנות להם בעלות ללא תמורה לפני המועד הקובע.

7.על יתרת הבקשות יחולו שיעורי התשלום שנקבעו בהחלטת מועצה מס' 1185."

להלן תנאי התשלום להקניית בעלות לפי החלטה 1370 (ההחלטה המיטיבה):

 

סוג מגרש

 

גודל מגרש

 

מיקום המגרש

 

תשלום עבור הקניית בעלות

בנית צמוד קרקע 281-540 מ"ר כל הארץ ללא תשלום
בנית צמוד קרקע 541-1,000 מ"ר כל הארץ 3%, 3.5%, 4% ו-4.5% לפי השנים
בנית צמוד קרקע 1,000-16,000 מ"ר כל הארץ 31% מן הפער בין שווי זכויות החכירה שנקבעו בחוזה או ששולמו בגינן דמי היתר, לבין שווי הבעלות לפי שומה. (תשלום מינימלי של   9%,10%,11%,12% לפי השנים).
בית צמוד קרקע

עד 3 דונם

(נרכשו מלוא הזכויות בעת ההקצאה)

אזורי עדיפות לאומית וקו עימות ללא תשלום

בית צמוד קרקע

עד 16 דונם

(נרכשו מלוא הזכויות הקיימות והעתידיות)

כל הארץ

ללא תשלום

 

להלן תנאי התשלום להקניית בעלות לחוכרים בחוזי חכירה מהוונים עפ"י החלטה מס' 1185:

סוג הנכס גודל המגרש מיקום המגרש דמי חכירה מהוונים

תשלום

עבור הקניית הבעלות

בית צמוד קרקע

עד - 280 מ"ר

כל הארץ

ללא תשלום

ללא תשלום

בית צמוד קרקע

עד- 3 דונם

אזור עדיפות א'/ב'/קו עימות עבור יתרת הזכויות בעת ההקצאה שלא שולם עבורן.

ללא תשלום

בית צמוד קרקע

עד- 2 דונם

( נרכשו מלוא הזכויות הקיימות והעתידית במגרש)

כל הארץ

___

ללא תשלום

בית צמוד קרקע

מעל 280 מ"ר ועד 540 מ"ר

אזורים ללא עדיפות

עבור יתרת הזכויות שלא שולם בעת ההקצאה עבורן.

תשלום של 3%, 3.5%, 4% ו-4.5% בשנה הראשונה, שניה, שלישית, רביעית ואילך.

בית צמוד קרקע

מעל 540 מ"ר ועד 1000 מ"ר

אזורים ללא עדיפות

עבור יתרת הזכויות בעת ההקצאה שלא שולם עבורן.

תשלום של 6%, 7%, 8% ו-9% בשנה הראשונה, שניה, שלישית, רביעית ואילך

בית צמוד קרקע

מעל 1000 (באזורי עדיפות מעל 3000 מ"ר) ועד 16,000 מ"ר

כל הארץ

עבור יתרת הזכויות בעת ההקצאה שלא שולם עבורן.

תשלום של 31% מן הפער בין שווי זכויות החכירה לפי חוזה החכירה המקורי או כפי שמומשו מאוחר יותר ושולמו בגינן דמי היתר לבין שווי הבעלות לפי שומה פרטנית.

(תשלום מינימלי 9%,10%,11%, 12% בשנה ראשונה, שניה, שלישית ואילך).

לפרטים והבהרות ניתן לפנות למשרדנו בתל אביב.