גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 034-2017

פטורים ואישורים לניכוי מס במקור לקיבוצים שיתופים

להלן הנחיות שהוצאו לפקידי השומה על ידי רו"ח גדי הילמן מנהל תחום קיבוצים וחקלאות ברשות המיסים:

1. סעיפים 58א – 54 לפקודת מס הכנסה (להלן: ״הפקודה״) קובעים הוראות לגבי אופן המיסוי של הקיבוץ השיתופי וחבריו. בהתאם להוראות אלה הכנסת הקיבוץ השיתופי כוללת הן את הכנסות הקיבוץ מנכסיו השונים והן את הכנסות שהופקו על ידי חבריו והועברו לקיבוץ.

הכנסות הקיבוץ שהופקו על ידי חבריו יכול ומקורן יהיה על פי סעיף 2(1), 2(2) או 2(5) לפקודה. על פי חוזר מס הכנסה 6/2003 העוסק במיסוי קיבוציים שיתופיים, הכנסות אלו שהופקו על ידי החבר והועברו לקיבוץ שומרות על מקורן ועל אופיין, לכל דבר ועניין.

2. לצורך חישוב חבות המס של הקיבוץ מהכנסותיו כאמור לעיל, תחולק ההכנסה החייבת שלהקיבוץ השיתופי בין כל חבריו באופן שווה.

לאחר חלוקת ההכנסה החייבת מבוצע חישוב מס תיאורטי לפי שיעורי המס החלים על יחידים, נקודות זיכוי וניכויים אישיים, להן זכאי כל חבר.

לאחר קביעת חבות המס, תשלום המס יוטל על הקיבוץ עצמו, שהינו הנישום על פי הפקודה.

3. בהתאם לאמור לעיל, יכול וחלק ההכנסה המיוחס לצורך חישוב המס כאמור לחבר יזכה לפטור ממס. מתן הפטור ממס תלוי בכך שהחבר זכאי לפטור האמור בשל חלקו בסוג ההכנסה המיוחסת לו על פי החישוב התיאורטי.

4. יוער, כי במסגרת ״חוק ההסדרים״ האחרון (תיקון 236 לפקודה) לא נעשו תיקונים מהותיים בכל הקשור לקיבוץ השיתופי. יחד עם זאת, מטרת הנחיה זו הינה ליצור אחידות במשרדי השומה במקרים בהם חברי קיבוץ שיתופי פונים למשרדי השומה, בין באופן עצמאי ובין באמצעות הקיבוץ, לשם קבלת אישורים כדוגמת: תיאום מס, פטור על מענקי פרישה, פטור על קצבה מזכה, קיבוע זכויות והיוון קצבה מקופת גמל.

5. יחד עם זאת, בנוסף להצהרות הנדרשות ממי שפונה בפניות דומות יש לקבל אישור בכתב מהקיבוץ השיתופי, כי הפונה הינו חבר קיבוץ שיתופי וכי הכנסתו מאותו תיק ניכויים נכללת בדוח המס של הקיבוץ. האישורים יינתנו רק לאחר קבלת האישור כאמור.

6. בפניות של חברי קיבוץ כאמור לעיל, יש לפעול בהתאם לאמור להלן:

6.1. טיפול במענק פרישה ממעסיק חיצוני

הפטור בהתאם לסעיף 9(7א) לפקודה יינתן לחבר קיבוץ שיתופי שפרש בהתחשב בתקופת העבודה ומשכורתו האחרונה מהמעסיק ממנו פרש, ובלבד שסכום הפטור לא יעלה על חלקו בסך הכנסת הקיבוץ שמקורה במענקים על פי סעיף 9(7א) לפקודה.

6.2. טיפול במשיכת כספים מקופ״ג בדרך של קצבה (להלן: ״קצבה מזכה״)

הפטור לפי סעיף 9א לפקודה יינתן לחברי קיבוץ שיתופי בהתאם לחלקם היחסי בקצבה מזכה ושהגיעו לגיל פרישה באותה שנה. הפטור האמור יינתן לאחר ביצוע קיבוע זכויות. ככל שהחבר לא ביצע קיבוע זכויות, יהא החבר זכאי לפטור עד גובה 14% תקרת הקצבה המזכה.

6.3. טיפול במשיכת כספים מקופ"ג בדרך של היוון קצבה (להלן: "היוון")

לאור החלוקה של כלל הקצבאות מקופת גמל או ממעביד בין כל החברים כאמור, לא ניתן לקבוע כי מובטחת לחבר קצבה מזערית כהגדרתה בסעיף 23 לחוק הפיקוח על קופות גמל, ולפיכך, הדרך היחידה למשוך כספים מקופת גמל הינה בדרך של קצבה בלבד.

למען הסר ספק, היוון חד פעמי מהווה משיכה שלא כדין. הוראה זו חלה גם על חבר בחופשה, אשר הכנסתו בתקופת החופשה אינה חלק מהכנסת הקיבוץ.

6.4. חבר קיבוץ שיתופי שחדל להיחשב "חבר קיבוץ״ באופן קבוע, יטופל בדומה לכל יחיד אחר.

6.5. טיפול בחלק החייב מקצבה/מענק או משכר

פקיד השומה יקבע מקדמה לניכוי במקור מסכום המענק החייב, הקצבה החייבת ו/או השכר, בגובה שיעור המס שחל על הקיבוץ בדוח הקיבוץ האחרון שהוגש. לחישוב המקדמה לניכוי במקור יש לחלק את סכום המס החריג (שדה 046) בהכנסה חריגה (שדה 045) כפי שדווחו בדוח הקיבוץ האחרון שהוגש."

 

לפרטים ולהבהרות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אמיר כהן במשרדנו בתל אביב.