גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 021-2017

פטור ממס לפנסיה לחברים בקיבוץ מתחדש

בהתאם להוראות סע' 9א לפקודת מס הכנסה זכאי מקבל קצבה לפטור ממס על קצבה ממעביד או מקופת גמל לרובד הראשון של הקצבה ועד לתקרה של 49% מסכום הקצבה המזכה, כלומר סך של 4,145 ש"ח (בשנת 2017).


בהתאם להוראות הפקודה שיעור התקרה צפוי לעלות ל – 52% בשנים 2020 – 2014 ו – 67% משנת 2025 ואילך.
סכום הפטור מהקצבה בא על חשבון פיצויים פטורים ממס.
לשם אישור הזכאות לפטור ממס לקצבה יש להגיש למס הכנסה את טופס 161ד בו המבקש מקבע את זכאותו לפטור ממס על הקצבה או לפטור ממס על פיצויי הפיטורין.
תשומת הלב להוראה בסעיף 2 לטופס לפיה:
"ידוע לי כי לאחר תום תקופת השינויים (תקופה של 90 יום שתחילתה ביום הגשת הבקשה), הקבועה בחוק לא אוכל לשנות עוד את החלטתי זו ולהגדיל בעתיד את הסכום להוון קצבה בפטור".
לאור תיקוני החקיקה הקשורים במיסוי קיבוצים, הוצאו הנחיות מעודכנות על ידי מס הכנסה לפיהן -

במקרים בהם מדובר בפניה של חבר קיבוץ בקיבוץ המתחדש שחל לגביו הוראות סעיף 60א לפקודה להוון קצבה ו/או קיבוע זכויות, יש לשים לב, כי אין לראות בתשלומים שמקבל חבר הקיבוץ מהקיבוץ (בין אם מדובר בתקציב ובין אם מדובר בסכומים הניתנים לחבר מכוח תקנות האגודות השיתופיות (ערבות הדדית בקיבוץ מתחדש), התשס"ו – 2005), כקצבה מאת מעביד בהתאם לסעיף 9א לפקודה.

מכאן, שחבר בקיבוץ, החלות עליו הוראות סעיף 60א לפקודה [מיסוי ההכנסות האישיות והמשותפות במסגרת הקיבוץ] אינו זכאי לפטור האמור על הפנסיה אשר משלם לו הקיבוץ.

לעומת זאת, חבר בקיבוץ, החלות עליו הוראות סעיף 60ב לפקודה [מיסוי ההכנסות המשותפות בלבד במסגרת הקיבוץ] ולדעתנו גם במקרים בהם הדיווח על הקצבה מתבצע בהתאם לתקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה), התשנ"ג – 1993, זכאי לפטור האמור.

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות לרו"ח אמיר כהן במשרדנו בת"א.

 

לקבלת עדכונים מקצועיים שוטפים בנושא זה ובנושאים אחרים לחץ כאן