גרסת הדפסה
מושבים מספר: 034-2020

דמי ביטוח לאומי לעובד בתקופת חל"ת עבור חודש אפריל

להלן הודעת גב' רותי מור מנהלת תחום בכירה במוסד לביטוח לאומי בנדון:

"בעקבות פניות אלינו בעניין דיווח ותשלום, על העובדים שיצאו לחל"ת בשל וירוס הקורונה מחודש 3.2020 ואילך, מנכ"ל הביטוח הלאומי, מר מאיר שפיגלר הסכים לדחות את מועד הדיווח והתשלום עבור חודש 4.2020 מ- 15.5.2020 ל- 15.7.2020.
(הדיווח והתשלום, יכלול את העובדים שיצאו לחל"ת ללא קשר למצב החירום).
אין שינוי במועד הדיווח והתשלום עבור עובדים שכירים המדווחים בטופס 102.
עדכונים נוספים ישלחו בהמשך." (ההדגשות במקור – ב.מ.)

 

תקופת החל"ת

חופשה ללא תשלום (חל"ת) בהתאם לחוק הביטוח הלאומי, מוגדרת עבור שכיר כחופשה ללא תשלום באישור המעסיק, לפחות לחודש קלנדרי מלא אחד.

במהלך החופשה ללא תשלום מושהים יחסי העבודה והעובד אינו זכאי לתשלום שכר (לרבות אי זכאות תשלום בגין חופשה או מחלה).

הטבות נלוות המגיעות לעובד במסגרת חוזה העבודה גם הן מושהות, והמעסיק רשאי לשלול הטבות אלה מהעובד במהלך שהותו בחל"ת אלא אם כן הוסכם אחרת בין הצדדים .
העובד בחל"ת מבוטח לכל ענפי הביטוח, למעט לענף פגיעה בעבודה ולענף זכויות בפירוק חברה ופשיטת רגל של מעסיק.

 

תשלום דמי ביטוח לאומי בתקופת החל"ת

בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח), תשל"א-1971, עובד הנמצא בהסכמת המעביד בחל"ת לפחות חודש קלנדרי אחד מלא ובאותו זמן אינו עובד אצל מעביד אחר ואינו עובד עצמאי חלה על המעסיק החובה לשלם את דמי הביטוח הלאומי עבור העובד בשני החודשים הקלנדריים המלאים הראשונים שבהם העובד שוהה בחופשה ללא תשלום. אם הוא עבד בחלק מחודש מסוים, דמי הביטוח הלאומי ינוכו משכרו.

התשלום שעל המעסיק להעביר בכל אחד משני החודשים המלאים הראשונים הוא 348 ש"ח (6.57% משכר המינימום, נכון להיום).
כמפורט בתקנה 6(ג) להוראות המיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח, המעסיק רשאי לנכות סכום זה מכל סכום עתידי שיגיע לעובד ממנו.
החל מהחודש השלישי המלא של החל"ת על מהמבוטח לשלם את דמי הביטוח בעצמו

בעקבות משבר הקורנה, עובד שכיר שהוצא לחל"ת למשך 30 יום ומעלה זכאי לקבל דמי אבטלה בהתאם לתנאי הזכאות לדמי אבטלה.

יצוין כי בתשלום דמי אבטלה עבור חודש מלא, המוסד לביטוח לאומי מנכה את דמי הביטוח הלאומי והבריאות מדמי האבטלה.

 

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות לגב' שרונה שחר במשרדנו בעפולה.

 

באיחולי בריאות ובתקווה לימים טובים.

חוזרים מקצועיים

קיבוצים

מושבים