גרסת הדפסה
מושבים מספר: 076-2017

עדכון לנוהל איוש נחלה פנויה במושב

ביום 24.10.2017 פורסם עדכון לנוהל 37.03 ל"איוש נחלה פנויה במשבצת" להחלטת מספר 1445. עודכן סעיף 1.6 לנוהל בו קיימת דוגמא לחישוב הנחת אזור. עודכן סעיף 1.8 לנוהל המתייחס להוראות מעבר בהחלטה 1445 ונוסף נספח 3 – הודעה על זכויות המתיישב שנרכשו בעת איוש הנחלה.

להלן עיקרי השינויים

1.6 ...

"
הנחת אזור
על שיעור התשלום תחול הנחת אזור בהתאם להחלטת המועצה בנושא הנחות באזורי עדיפות לאומית התקפה במועד אישור העסקה:

הנחלה על דמי חכירה מהוונים תוגבל למחיר תקרה לפי 2 יחידות דיור לנחלה. מעל סכום זה ישולמו דמי חכירה מלאים, ללא הנחת אזור.

• דוגמא לתחשיב התשלום הנדרש בגין הקצאת נחלה נכון להחלטת מועצה 1505:

נתון: מחיר תקרה ליח"ד: 450,000 ש"ח.
שומה לחלקת מגורים בנחלה עם זכויות של 375 מ"ר=1,350,000 ש"ח (ללא מע"מ וללא פיתוח), הנחלה ממוקמת באיזור עדיפות א'. חישוב-

0.31 הנחת אזור עדיפות*900,000 מחיר תקרה להנחה+0.91 שעור דמי חכירה מהוונים*450,000 שווי נחלה בניכוי מחיר תקרה=688,500 ש"ח.

פירוט החישוב= שווי חלקת המגורים הוא 1,350,000 ש"ח מאחר ומחיר התקרה לנחלה מוגבל ל-9000,000 ש"ח לנחלה, ההנחה תחושב רק עבור 900,000 ש"ח. על יתרת השווי בסך 450,000 ש"ח (1,350,000-900,000), לא תחול הנחת אזור.

*הדוגמא בהתאם להחלטת מועצה 1505. אם יחול שינוי יש לפעול לפיו.

1.8 "הוראות מעבר

מומלץ יהיה רשאי לפנות למרחב בבקשה להשלמת האיוש בתנאי הוראת אגף מס' 31 שעניינה איוש נחלות. המרחב יביא את המלצתו לאישור הנהלת רמ"י בהתחשב במשתנים המפורטים להלן:
• הישוב היה בעת מתן ההמלצה והינו באזור עדיפות א'.
• שווי הנחלה ביום 31.12.2013.
• המועמד התקבל כחבר אגודה באישור האסיפה הכללית של האגודה עד 31.12.2013.
• הועתק מקום מגוריו של המועמד לפני יום 31.12.13 לישוב בו ניתן היה להקצות נחלה טרם קבלת החלטת מועצה 1317.
• המועמד החל בתהליך מול משרד החקלאות ו/או רמ'^ ו/או רשות המים."

להלן המכתב שהתווסף כנספח 3 בעניין "הודעה על זכויות המתיישב שנרכשו בעת איוש הנחלה":

"הודעה על זכויות המתיישב שנרכשו בעת איוש נחלה

הואיל והמתיישב מבקש לאייש את נחלה מס' __________ במושב עובדים _____________ (להלן: "הנחלה").

והואיל ובין הרשות לבין האגודה נחתם חוזה משבצת במסגרתו הושכרה לאגודה, בין היתר, קרקע הנחלה;

והואיל והתקבלה המלצת האגודה לאייש את הנחלה ואישורה כי לאחר רישום חלקה א' כיחידת רישום נפרדת בלשכת רישום המקרקעין, יגרע שטח חלקה א' של הנחלה משטח המשבצת שהושכר לאגודה.

והואיל וביום _______ אישרה הרשות את איוש הנחלה תמורת תשלום דמי חכירה מהוונים אשר מקנים למתיישב זכויות בניה בחלקת המגורים והכל כמפורט בתוספת זו (להלן: "אישור הרשות");

והואיל ושולמו דמי החכירה מהוונים בהתאם לדרישת הרשות;

והואיל וטרם נרשמה חלקה א' כיחידת רישום נפרדת בלשכת רישום המקרקעין ולפיכך לא ניתן לחתום עם המתיישב על חוזה חכירה לחלקה א';

לפיכך מודיעה הרשות כדלקמן:
1. מבוא
מסמך זה מעגן את הזכויות אשר נרכשו ע"י המתיישב עד לחתימת חוזה חכירה. עם חתימת חוזה חכירה לאחר רישום חלקה א' כאמור לעיל, יהווה מסמך זה חלק בלתי נפרד מחוזה החכירה.

המבוא להודעה זו והתשריט המצורף לה מהווים חלק בלתי נפרד מהודעה זאת.
2. הגדרות

"דמי חכירה מהוונים" - דמי חכירה שנתיים ששולמו מראש לתקופה של 49 שנים בסך _________ עבור זכויות בניה למגורים בהיקף של 375 מ"ר.

"נחלה" - קרקע מתוך המשבצת המהווה יחידה משקית חקלאית אחת בגודל שנקבע על ידי שר החקלאות ופיתוח הכפר בהתייעצות עם הרשות לתכנון במשרד החקלאות, המיועדת למתיישב לצורך מגוריו ופרנסתו מהמשק החקלאי שפותח ויפותח בה.

" חלקה א' " - חלק מהנחלה שהנו ככלל שטח קרקע רצוף המיועד בתוכנית תקפה למגורים, למבני משק של המתיישב ולשימוש חקלאי.

"חלקת המגורים" - השטח המסומן בצבע ............ במפה הרצ"ב, המהווה חלק מחלקה א' והמיועד על פי תכנית תקפה, בין היתר, למטרת מגורים.

3. בנוסף להוראות חוזה המשבצת , יחולו ביחס לחלקת המגורים התנאים המפורטים להלן:

3.1 ככל שקיימת סתירה בין חוזה המשבצת לבין מסמך זה , יחולו הוראות מסמך זה בשינויים המחויבים.
3.2 המתיישב יהיה רשאי לבנות בחלקת המגורים, לו ולקרובו כהגדרתו בהחלטת מועצה 1464 או כל החלטה שתבוא במקומה, מספר יחידות דיור בהיקף של 375 מ"ר ללא מגבלת רצף בין דורי.
3.3 על המתיישב יהיה לבנות את בית מגוריו תוך 3 שנים מיום אישור הרשות.

4. הצטרפות להסדר הקבוע בהחלטה 1464
המתיישב ייחשב כמי שהצטרף להסדר הקבוע בהחלטת מועצה 1464 או כל החלטה שתבוא במקומה, לרבות לענין המשך הבניה, העברת הזכויות או פיצול מגרש מנחלה, כמפורט להלן:
4.1 בניה נוספת בחלקת המגורים

מימוש זכויות בניה למגורים בחלקת המגורים מעבר ל- 375 מ"ר, יתאפשר בכפוף לקיומה של תכנית תקפה ובכפוף לתשלום דמי חכירה מהוונים בשיעור של 91% בגין מימוש זכויות הבניה כאמור, תוך מתן הנחות אזורי עדיפות.

4.2 רכישת מלוא זכויות המגורים

המתיישב רשאי לרכוש, על פי בקשתו, את מלוא זכויות המגורים (הקיימות והעתידיות) בחלקת המגורים תמורת תשלום בשיעור 33% משומה פרטנית ליתרת הזכויות המאושרות בתכנית תקפה והפוטנציאל התכנוני למגורים, לרבות הזכות לפצל מגרשים, אשר בעבורם טרם שולמו דמי חכירה מהוונים (להלן: "דמי רכישה").
על תשלום זה תחול הנחת אזור עדיפות לאומית.

4.3 פיצול מגרש מנחלה
המתיישב רשאי לפצל מחלקת המגורים מגרש מגורים סטטוטורי בהתאם לתוכנית תקפה ולחתום לגביו על חוזה חכירה למלוא זכויות הבניה למגורים בבניה נמוכה (הקיימות והעתידיות).
פעולה זו תתאפשר בכפוף לכל התנאים המפורטים להלן:
4.3.1 בנחלה תיוותר יחידת דיור קיימת על פי תוכנית תקפה עם זכויות בניה כוללות של לפחות 160 מ"ר, המשמשת בפועל למגורי המתיישב ולא יותר פיצולה של יחידה זו מן הנחלה.
4.3.2 אם אושרה בעבר עסקה לפעילות לא חקלאית, היא תוותר בנחלה.
4.3.3 קיומה של תכנית תקפה המאפשרת את הפיצול.
4.3.4 פיצול המגרשים יעשה בהתאם להגבלות שנקבעו בתמ"א 35 ובאישור האגודה.
4.3.5 המגרש המפוצל וזכויות בניה בגודל של 160 מ"ר יופחתו משטח חלקת המגורים והיקף הבניה, בהתאמה.
4.3.6 תשלום לרמ"י של דמי חכירה מהוונים בסך 33% משווי יתרת הזכויות במגרש המפוצל (הקיימות והעתידיות) העולות על 160 מ"ר. על תשלום זה יחולו החלטות מועצת מקרקעי ישראל בדבר הנחות אזורי עדיפות לאומית.

4.4 העברת זכויות בנחלה:
4.4.1 תנאי להעברת הזכויות בנחלה הינו תשלום דמי רכישה בגין חלקת המגורים ודמי הסכמה בגין השטח החקלאי של הנחלה (חלקות א', ב' ו – ג').
4.4.2 חוכר שישלם דמי רכישה יהיה פטור מתשלום דמי הסכמה בגין חלקת המגורים בעת העברת זכויות עתידית בנחלה.

4.4.3 תידרש הסכמת האגודה והרשות להעברת זכויות בנחלה.
4.4.4 למען הסר ספק, כלל הזכויות בנחלה יועברו כמקשה אחת ולא תותר העברת זכויות בחלקת המגורים בנפרד מיתרת הנחלה. אין באמור כדי לגרוע מזכות החוכר לפיצול מגרש/י מגורים מחלקת המגורים כמפורט לעיל.

5. כל המיסים והתשלומים הנוספים שיחולו, ככל ויחולו, בגין הפעולות המפורטות בהודעה זו, לרבות היטל השבחה, יחולו על המתיישב.

6. ככל ויחויב החוכר בהיטל השבחה, יחולו החלטות מועצת מקרקעי ישראל ונהלי הרשות אשר יהיו בתוקף במועד בצוע העסקה.
7. דמי חכירה שנתיים לנחלה:
המתיישב ישלם דמי חכירה שנתיים לנחלה כקבוע בחוזה המשבצת. ידוע לחוכר כי על פי החלטות מועצת מקרקעי ישראל התקפות, דמי החכירה השנתיים לנחלה הינם אחידים לנחלה. לא תבוצע הפחתה מגובה דמי החכירה לנחלה בגין תשלום דמי חכירה מהוונים בגין חלקת המגורים.

8. ידוע לחוכר כי לאור העובדה שהעסקה אושרה ע"י הרשות בהתאם למפת מדידה שהוכנה ע"י המתיישב טרם רישום הפרצלציה, עומדת לרשות הזכות לתקן את שטח העסקה (שטח חלקה א') בהתאם לגבולות מפת הפרצלציה כפי שיקבעו בעתיד.

9. כתובות הצדדים:
הרשות _____________
המתיישב ___________

כל הודעה שתשלח ע"י אחד מהצדדים למשנהו, תחשב כאילו נתקבלה כדין לאחר 3 ימים מתאריך המשלוח.

10. תנאים מיוחדים

ולראיה באו הצדדים על החתום

____________
חתימת הרשות

הריני מאשר כי קבלתי ואשרתי את ההודעה על זכויות המתיישב שנרכשו בעת איוש נחלה.

_____________
חתימת המתיישב"

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות למשרדנו בת"א.

חוזרים מקצועיים

קיבוצים

מושבים