גרסת הדפסה
מושבים מספר: 003-2012

עקרונות לחלוקת מכסת המים לעיבוד חקלאי במושב ובכפר שיתופי

רשם האגודות פרסם ביום 27/12/2011 עדכון להחלטתו בעניין עקרונות לחלוקת מכסת המים לצורך עיבוד חקלאי לחברי מושבי עובדים ולחברי כפרים שיתופיים.

רשם האגודות פרסם ביום 27/12/2011 עדכון להחלטתו בעניין עקרונות לחלוקת מכסת המים לצורך עיבוד חקלאי לחברי מושבי עובדים ולחברי כפרים שיתופיים.

בחוזרנו 128/2010 "חלוקת מים במושב עובדים או בכפר שיתופי" הבאנו לפניכם את החלטת הרשם הקודמת מיום 13.12.2010 במלואה.

השינוי בהחלטה החדשה לעומת הקודמת הינו הקמת מנגנון בירור טענות קיפוח מצד חברים באגודה על אופן חלוקת המכסות בה.

"במקרה של טענת קיפוח, הנושא יובא בפני ועדה משותפת הכוללת את נציג משרד החקלאות, נציג התנועה המיישבת הרלבנטית ונציג התאחדות חקלאי ישראל.

ירכז את פעילויות הוועדה נציג התאחדות חקלאי ישראל.

הוועדה תעביר אלי (לרשם האגודות - ב.מ) את המלצתה תוך שבועיים מיום קבלת התלונה, וסמוך לאחר מכן אתן החלטה בעניין נושא המחלוקת".

נדגיש כי בהתאם לעקרונות אלו הקצאה של יותר מ – 30% ממכסת המים של האגודה בשנה נתונה לענפים המשותפים, טעונה אישור האסיפה הכללית של האגודה.

לפרטים והבהרות ניתן לפנות למר יעקב צ'סנר במשרדנו בת"א.

חוזרים מקצועיים

קיבוצים

מושבים