גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 010-2011

התייחסות ממ"י לישוב חקלאי כחוכר לדורות

במהלך הדיונים בועדת הכספים של הכנסת בהצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנת 2011-2012 (תיקוני חקיקה) התשע"א - 2010 בעניין צו לסילוק יד ולפינוי מקרקעי ציבור חזרו נציגי מינהל מקרקעי ישראל (להלן – "ממ"י") על עמדתם כי התייחסותם לישובים חקלאיים שטרם חתמו על חוזי חכירה לדורות היא כאל חוכרים לדורות לכל דבר ועניין.

במהלך הדיונים בועדת הכספים של הכנסת בהצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנת 2011-2012 (תיקוני חקיקה) התשע"א - 2010 בעניין צו לסילוק יד ולפינוי מקרקעי ציבור חזרו נציגי מינהל מקרקעי ישראל (להלן – "ממ"י") על עמדתם כי התייחסותם לישובים חקלאיים שטרם חתמו על חוזי חכירה לדורות היא כאל חוכרים לדורות לכל דבר ועניין.

עמדה זו תואמת עם הצעת הגדרת "חוכר לדורות". בהצעת חוק התכנון והבניה, התש"ע - 2010 הקובעת כי "חוכר לדורות" הוא בין השאר "אף מי שמחזיק כדין בקרקע כאמור ושיש לו זכות לפי החלטות מועצת מקרקעי ישראל להתקשר עם הרשות בחוזה חכירה לדורות" הגדרה זו כוללת את כל הישובים החקלאיים (מושב, כפר שיתופי, קיבוץ, מושב שיתופי) שטרם חתמו על חוזה חכירה לדורות.

כמו כן הבהיר ממ"י לפחות, בשתי הזדמנויות אחרות, את עמדתו לפיה זכויות "בני רשות" בנחלות חקלאיות במקרקעי ישראל זהות לאלו של "חוכרים לדורות" בכל הקשור להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ונוהלי ממ"י.

האחת – במסגרת בג"צ 'קו עימות צפון' (בג"צ 10695/05), קיבוץ משגב ואח' נגד מועצת ומינהל מקרקעי ישראל, שם נכתב בהודעת ממ"י, במסגרת כתבי הטענות אשר אושרו בתצהיר ע"י גב' שולה בן צבי, מנהלת האגף החקלאי כי:

"...בשל הזמן הרב שנמשך הליך הסדרתן...מרבית הקרקעות ביישובים החקלאיים מוחזקות עד להשלמת הליך הרישום וההחכרה במסגרת הסכמי שכירות תלת שנתיים המתחדשים באורח שוטף. ...התנהלות המינהל ומועצת מקרקעי ישראל לגבי ישובים אלה זהה לזו הנוהגת בישובים חקלאיים להם חוזי חכירה לדורות..."

ובהמשך באותו תצהיר:

"כאמור בסעיף 11 לעיל, הסכמי השכירות המתחדשים נעשים על ידי המינהל כשלב ביניים עד שתתאפשר חתימה על חוזה חכירה לדורות, כאשר התנהלות המינהל עם ישובים אלה וחבריהם זהה בכל להתנהלותה עם ישובים להם חוזי חכירה לדורות וחבריהם."

השנייה – בביהמ"ש העליון, במסגרת רשות ערעור על פסק הדין שניתן במחוזי בעניין עוזי ושפרה בלוך (רע"א 725/05) שם נטען ע"י ממ"י כי יש לראות "בבני רשות" חוכרים לדורות:

"המשיב (המינהל) סבור ...כי יש לראות בבני הרשות ..."חוכרים לדורות". הסיבה בשלה מוגדרים המשיבים כבני רשות, היא סיבה היסטורית, וכיום – טכנית, וקיימת להם זכות שייחתמו עימם חוזי חכירה לדורות. יתירה מכך, בחינת מערכת הזכויות שלהם כלפי מינהל מקרקעי ישראל נותנת כי אין היא שונה ממערכת זכויותיהם של חוכרים לדורות במשקים חקלאיים. משכך, הרי שיש לראותם כחוכרים לדורות, לפחות לצורך העניין הנדון."


חוזרים מקצועיים

קיבוצים

מושבים