גרסת הדפסה
מושבים מספר: 011-2022

הבהרות להחלטת ממשלה 1371 בעניין אזורי עדיפות לאומית

נבקש להבהיר כי על פי סעיף 4.2.2(י) לקובץ החלטת מועצת מקרקעי ישראל לא יחול שינוי בדירוג הסוציואקונומי של ישובי העדיפות הלאומית בעקבות ההחלטה החדשה.

 

מאחר והחלטת מועצת מקרקעי ישראל היא "בהתאם לנתונים ולרשימות שבהחלטות הממשלה מספר 3738 ו-4302 וזאת כל עוד מדיניות הנחות האזור נסמכת על החלטות אלו ואף אם פורסמו נתוני בסיס חדשים."

 

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות למר אילן כהן במשרדנו בת"א.