גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 010-2022

הגדרת ישובים ואזורים כבעלי עדיפות לאומית – עדכון

ב-10.4.2022 עלה לדיון בישיבת הממשלה הצעת החלטה בעניין "הגדרת ישובים ואזורים כבעלי עדיפות לאומית".

להבהרה ההצעה להלן דברי היועצת המשפטית שצורפו להצעה נאמר כדלקמן:

"בהצעה הנוכחית מוצע לקבוע את המפה הכללית על יסוד אותם תבחינים שלפיהם נקבעה המפה הכללית בהחלטה 3738. ההחלטה נסמכת על נתונים עדכניים, כפי שמפורט בה בהרחבה, והיא מהווה החלטה חדשה העומדת בפני עצמה.
במבחן התוצאה, וגם לאחר שקלול הנתונים העדכניים, נפות הפריפריה נותרו כשהיו.
באופן מעשי, היישובים היחידים שיצאו או נכנסו למפה הכללית הם יישובים חדשים, בהתאם למועד הקמתם ולקריטריונים לעניין זה בהצעה.
תוקפה של המפה המוצעת כעת הוא עד לחודש נובמבר הקרוב."

בהודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה נאמר "הממשלה הכריזה על יישובים ואזורים העומדים בלפחות אחד מהתבחינים המפורטים בהחלטה כבעלי עדיפות לאומית וזאת במסגרת מדיניות הממשלה לחיזוק הכלכלה והחברה הישראלית.

"וכי הממשלה החליטה להאריך את תוקפה של החלטתה מס' 4302 מיום 25 בנובמבר 2018 המסדירה מתן הטבות בתחום הדיור והפיתוח ביישובים שהוכרו כיישובי עדיפות לאומית עד ליום 20 בנובמבר 2022."

בהצעה להחלטת הממשלה, התווספה טבלת הישובים עם הסעיף שמזכה את הישוב בהנחה. ראו הרשימה.

 

המדד החברתי כלכלי

למדד החברתי כלכלי ישנה השפעה על המפות של המשרדים השונים (שיכון, תעשייה, מסחר, חקלאות, חינוך וכד').
המדד החברתי כלכלי החדש צפוי להתבסס על נתוני 2017 שפורסמו ב- 2020.
כיום הסיווג מבוסס על נתונים מ - 2015 שפורסמו ב 2017.


לקראת החלטת הממשלה החדשה רצ"ב -

א. רשימת יישובים שסיווגם החברתי כלכלי עלה ל – 8.
ב. רשימת יישובים שסיווגם החברתי כלכלי עלה ל – 9.

 

תקרת ההנחות הסוציואקונומית בישובים

ב-20 לאוקטובר 2020 נכנסה לתוקף החלטת מועצת מקרקעי ישראל שדנה בתיקון סימן א' בפרק משנה 4.2 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל – הנחות אזור.
להלן ההחלטה ובה תקרת ההנחות הסוציואקונומית כדלקמן:
בסעיף 4.2.2(ד)(2):

"על אף האמור בסעיף קטן ד(1) ביישובים באזור עדיפות לאומית א' ו-ב',
שאינם יישובים חדשים ושאינם יישובים סמוכי גבול, תוגבל ההטבה כמפורט
להלן:

(א) ביישובים בהם המדד הכלכלי חברתי על פי קביעת הלמ"ס הוא 8, תוגבל ההטבה ל-
200,000 שקלים חדשים ליחידת דיור לפני מע"מ.
(ב) ביישובים בהם המדד הכלכלי חברתי על פי קביעת הלמ"ס הוא 9-10, תוגבל ההטבה
ל- 100,000 שקלים חדשים ליחידת דיור לפני מע"מ."

 

הישובים שיפגעו מהחלטת הממשלה החדשה

בעקבות החלטה הממשלה החדשה צפויה להתעדכן החלטת מועצת מקרקעי ישראל וכתוצאה מכך יפגעו 23 ישובים באזורי עדיפות ב' להם מדד סוציואקונומי 9 וישוב אחד לו מדד 9 באזור עדיפות א.

הפגיעה בישובי מדד סוציואקונומי 9 באזור עדיפות ב' היא 80,000 ש"ח בתוספת מע"מ למגרש.

לעומת זאת מרבית ישובי אזור עדיפות ב' להם מדד סוציואקונומי 8 לא יפגעו כלל.

גם 8 ישובי מדד סוציואקונומי 8 באזור עדיפות א' נפגעים מההחלטה החדשה. סכום הפגיעה 70 אלף ש"ח בתוספת מע"מ למגרש.

תקרת ההנחות הסוציואקונומית מעלה מחירי המגרשים באזורי עדיפות וזאת בניגוד מוחלט ליעדי הממשלה לעודד שיווק מגרשים באזורי עדיפות.

 

מוצע לבטל התקרה כפי שהוצע בישיבת מועצת מקרקעי ישראל ב 8.9.2020.

 

ראו חוזרינו 71/2020 "הצעה לשינויים במדיניות ההנחות בהקצאת קרקע"

 

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות למר אילן כהן במשרדנו בת"א.