גרסת הדפסה
מושבים מספר: 002-2022

מועדי דיווח שנתיים של בעלי רישיון

 

בעקבות שאלות רבות של לקוחותינו, ריכזנו את כל מועדי הדיווח העיקריים של בעלי רישיון, ספקים, ומפיקים לרשות המים.
להלן המועדים הקבועים בכללי המים:

 

מועד הדיווח שם הדיווח אופן הדיווח הערות/מטרות
15 לנובמבר של שנת הרישיון דוח נפשות ביחידות דיור

דיווח מקוון

לרשות המים

קביעת כמות מוכרת לשנה עוקבת
15 לפברואר שנה עוקבת דוח הספקה

דיווח מקוון

לרשות המים

חלוקה של ההספקה השנתית לפי מטרות – בית, גינון, חקלאות
30 לאפריל של שנה עוקבת דוח כספי על פעילות המים + תצהיר מנהלים

דוח כספי - במייל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
תצהיר - דיווח מקוון

 
משרד החקלאות
לא יאוחר מ-6 שבועות מפרסום אמות מידה להקצאת מים לחקלאות לשנת הרישיון בקשה לתוספות הקצאה לחקלאות טופס מאתר משרד החקלאות  
לא יאוחר מ 31.10 של שנת הרישיון ניוד מים בין צרכנים טופס מאתר משרד החקלאות  

 

 

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות למר יעקב צ'סנר במשרדנו בתל אביב.