גרסת הדפסה
מושבים מספר: 044-2021

הערכות לשינויים במפת אזורי עדיפות לאומית

בחודש דצמבר 2021 אמורה הממשלה לדון בעדכון סיווג יישובי העדיפות הלאומית במטרה לגבש החלטת הממשלה שתחליף את החלטת ממשלה 3738 מיום 15.04.2018.
עד כה הפרמטרים שהשפיעו על האפשרות להיכלל ברשימת אזורי העדיפות היו:

 

א. נפות הפריפריה הגיאוגרפית - הנפות הפריפריאליות ביותר, בהתאם לשקלול נתוני מדד הפריפריאליות של הרשויות המקומיות הנכללות בנפה.

ב. יישובים סמוכי גבול - יישובים שבתיהם, כולם או חלקם, נמצאים בטווח איום על פי שיקולי מערכת הביטחון - טווח של עד 9 ק"מ מגבול לבנון, ועד 7 ק"מ מגבולות אחרים או מגדר המערכת סביב רצועת עזה.

ג. יישובים מאוימים - יישובים ביהודה ושומרון, המסווגים על ידי מערכת הביטחון ברמות איום 5-3 (רמות האיום הגבוהות ביותר).

ד. יישובים חדשים - יישובים אשר יוקמו במהלך תקופת תוקפה של החלטה זו וכן יישובים אשר במועד קבלת החלטה זו: (א) טרם חלפה תקופה של 5 שנים ממועד אכלוסם או (ב) טרם חלפה תקופה של 10 שנים ממועד הקמתם.

ה. יישובים צמודי גדר - יישובים שבתיהם, כולם או חלקם, נמצאים בטווח של עד 2 ק"מ מגבול מדינות שאין להן הסכם שלום עם מדינת ישראל או מגדר המערכת שסביב רצועת עזה.


משקל מדד הפריפריה במפת העדיפות הלאומית נקבע על פי מדידת הנפות אשר שיעור התושבים המתגורר בהם במצטבר אינו עולה על 25% מכלל אוכלוסיית ישראל.
באם יחול גידול באוכלוסיית הנפות היותר פריפריאליות יש סיכון שישובי הנפות הפחות פריפריאליות יגרעו ממפת אזורי העדיפות הלאומית.

 

המדד החברתי כלכלי

מדד נוסף אשר ישפיע על מפת אזורי העדיפות הצפויה, הוא המדד חברתי כלכלי. למרות שלמדד זה אין השפעה על הכניסה למפה הכללית של החלטת הממשלה, למדד החברתי כלכלי ישנה השפעה על המפות של המשרדים השונים (שיכון, תעשייה, מסחר, חקלאות, חינוך וכד').

המדד החברתי כלכלי החדש צפוי להתבסס על נתוני 2017 שפורסמו ב- 2020.

כיום הסיווג מבוסס על נתונים מ- 2015 שפורסמו ב 2017.

לקראת ההחלטה הממשלה החדשה רצ"ב -

א. רשימת יישובים שסיווגם החברתי כלכלי עלה ל – 8.

ב. רשימת יישובים שסיווגם החברתי כלכלי עלה ל – 9.

 

תקרת ההנחות הסוציואקונומית בישובים

ב-20 לאוקטובר 2020 נכנסה לתוקף החלטת מועצת מקרקעי ישראל שדנה בתיקון סימן א' בפרק משנה 4.2 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל – הנחות אזור.
להלן ההחלטה ובה תקרת ההנחות הסוציואקונומית כדלקמן:

בסעיף 4.2.2(ד)(2):

"על אף האמור בסעיף קטן ד(1) ביישובים באזור עדיפות לאומית א' ו-ב',
שאינם יישובים חדשים ושאינם יישובים סמוכי גבול, תוגבל ההטבה כמפורט
להלן:

(א) ביישובים בהם המדד הכלכלי חברתי על פי קביעת הלמ"ס הוא 8, תוגבל ההטבה ל-

200,000 שקלים חדשים ליחידת דיור לפני מע"מ.

(ב) ביישובים בהם המדד הכלכלי חברתי על פי קביעת הלמ"ס הוא 9-10, תוגבל ההטבה

ל- 100,000 שקלים חדשים ליחידת דיור לפני מע"מ."

 

הישובים שיפגעו מהחלטת הממשלה החדשה

בעקבות החלטה הממשלה החדשה תעודכן החלטת מועצת מקרקעי ישראל וכתוצאה מכך יפגעו 23 ישובים באזורי עדיפות ב' להם מדד סוציואקונומי 9 וישוב אחד לו מדד 9 באזור עדיפות א'.

הפגיעה בישובי מדד סוציואקונומי 9 באזור עדיפות ב' היא 80,000 ש"ח בתוספת מע"מ למגרש.

לעומת זאת מרבית ישובי אזור עדיפות ב' להם מדד סוציואקונומי 8 לא יפגעו כלל.

גם 8 ישובי מדד סוציואקונומי 8 באזור עדיפות א' נפגעים מההחלטה החדשה. סכום הפגיעה 70 אלף ש"ח בתוספת מע"מ למגרש.
תקרת ההנחות הסוציואקונומית מעלה מחירי המגרשים באזורי עדיפות וזאת בניגוד מוחלט ליעדי הממשלה לעודד שיווק מגרשים באזורי עדיפות.

מוצע לבטל התקרה כפי שהוצע בישיבת מועצת מקרקעי ישראל ב 8.9.2020.

ראו חוזרינו 66/2020 "הצעה לשינויים במדיניות ההנחות בהקצאת קרקע"

 

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות למר אילן כהן במשרדנו בת"א.