גרסת הדפסה
מושבים מספר: 072-2020

הסדרת צרכניות במושבי עובדים וכפרים שיתופיים

הנהלת רשות מקרקעי ישראל דנה בסוגיית הסדרת הצרכניות במושבי העובדים ובכפריים שיתופיים וקבעה בהחלטתה מס' 4921 מיום 2.9.2020 את כללי ההסדרה כדלקמן:

"א. לא תדרש עסקה לצרכנייה בהתקיים התנאים הבאים במצטבר:

1. מדובר במבנה צרכנייה קיים.

2. הצרכנייה ממוקמת בשטח המיועד לצרכי ציבור (לרבות יעוד משולב של צורכי ציבור וייעוד אחר)

3. הצרכנייה הינה בשימוש עצמי של האגודה או מושכרת בדמי שכירות שלא יעלו על 20 ש"ח למ"ר ולא יותר מ 4000 ש"ח. לסעיף זה יידרש להמציא את הסכם השכירות, תצהיר רו"ח האגודה וכן תצהיר והתחייבות של האגודה לעדכן את הרשות עם שינוי גובה דמי השכירות.

ב. לא תידרש עסקה לצרכנייה גם בבקשה לתוספת בניה ובלבד שמבנה הצרכנייה לאחר התוספת הינו עד 300 מ"ר ומתקיימים כל התנאים הקבועים בסעיף א' לעיל, לרבות עמידת גובה דמי השכירות לאחר ביצוע תוספת הבניה במגבלת הסכום הקבוע בסעיף א(3).

ג. במקרים החורגים מהכללים האמורים לעיל תערך עסקת התעסוקה לצרכנייה בהתאם לפרק משנה 8.12 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל.

ד. הוראות מעבר: אגודה אשר אינה עמודת בתנאי סעיף א(3) לעניין גובה דמי השכירות, לא תחויב בעריכת עסקה ככל שסכום השכירות יתוקן ויעמוד בתנאי ההחלטה עד ליום 31.12.2021.

ה. דמי שימוש: צרכניות אשר במסגרת החלטה זו יוסדו ללא צורך בביצוע עיסקה, לא יחולו תשלומי דמי שימוש עבר. על צרכניות המחוייבות בעסקה יחולו דמי שימוש עבר בהתאם לנוהל 90.07B  ממועד החלטה זו.
עם ההסדרה יושבו ערבויות שהופקדו לעניין זה. מקום בו בעבר בוצעה עסקה ו/או שולמו דמי שימוש – לא יבוטלו העסקות ולא יושבו כספים גם אם היו יכולים מכוח החלטה זו להסדיר את הצרכנייה ללא ביצוע עסקה או ללא תשלום דמי שימוש."

 

הערותינו
היה מקום לאפשר הגדלת שטח הצרכניה מ – 300 מ"ר ל- 400 מ"ר לישוב מעל 600 נפשות, בהתאם להגדרה של שימוש משולב בקיבוץ, כפי שמופיע בנוהל 37.08B "שימושים לא חקלאיים בקיבוץ (משולב/חברתי/נלווה/יחידות דיור להשכרה/ביתי)"

 

לפרטים, הבהרות ולטיפול להסדרה מול רמ"י ניתן לפנות למר אורי ריטוב במשרדנו בעפולה.