גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 061-2000

תקנות האגודות השיתופיות - תיקוני חקיקה

ביום 7 בנובמבר 2000 אישרה ועדת העבודה והרווחה של הכנסת את התיקון ל"תקנות האגודות השיתופיות" (ניהול וביקורת חשבונות) ו-"תקנות האגודות השיתופיות" (מאזנים, פנקסים ודוחות) . עיקרי השינוי הינם כדלהלן:

ביום 7 בנובמבר 2000 אישרה ועדת העבודה והרווחה של הכנסת את התיקון ל"תקנות האגודות השיתופיות" (ניהול וביקורת חשבונות) ו-"תקנות האגודות השיתופיות" (מאזנים, פנקסים ודוחות) .

עיקרי השינוי הינם כדלהלן:

א. ניהול וביקורת חשבונות

בתקנות הישנות

בתקנות החדשות

  1. על האגודה חלה אחריות להגיש את הדוחות הכספיים לביקורת תוך 4 חודשים מתוך שנת הכספים. האחריות על מועד הגשת הדוחות הכספיים לרשם אינה חלה על האגודה.
  1. על מבקר החשבונות חלה אחריות להגיש את הדוחות לרשם תוך ארבעה חודשים מיום קבלתם או תוך מועד מאוחר יותר שקבע הרשם לסוגי אגודות מסוימות.
  1. הארכת מועד הגשת הדוחות אינה מוגבלת.
  1. נוסח חוות הדעת נקבע לפי התקנות ואינו זהה לנוסח האחיד שנקבע ע"י גילוי הדעת של לשכת רואי חשבון.

1. על האגודה חלה אחריות להגיש לרשם תוך 8 חודשים מתום שנת הכספים או 30 יום מיום שהושלמה בקורת החשבונות לפי המוקדם, את הדוחות הכספיים המבוקרים שלה לרשם.

2. לא חלה אחריות על מבקר החשבונות להגשת הדוחות.

3. תקופת ההארכה לא תעלה על 3 חודשים.

4. נוסח חוות הדעת ינתן לפי הוראות תקנות רואי חשבון (דרך פעולתו של רואה

חשבון ) התשל"ג – 1973 ויעודכן לפי גילויי הדעת ופרסומים אחרים החלים על גופים עסקיים אחרים במשק.

ב. מאזנים פנקסים ודוחות

בתקנות הישנות

בתקנות החדשות

  1. בתקנות יש שימוש במונחים ארכאיים כגון מאזן שנתי, דוח הכנסות והוצאות וכדומה

1. הדוח הכספי יערך לפי כללים חשבונאיים מקובלים.

תקופת הגשת הדוחות תחול על דוחות כספיים המתייחסים לתקופה שמתחילה ביום 1 בינואר

2000 .

על האגודות להערך להגשת הדוח הכספי של שנת 2000 עד ליום 30/11/2001.

נדגיש כי אי הגשת הדוחות הכספיים במועד היא עבירה עונשית בה עלולים להיתבע הן האגודה והן חברי ועד האגודה מכח סעיף 59 ד' לפקודת האגודות השיתופיות.