גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 055-2000

הארכת תוקף הקלות במס בהסדרי המגזר החקלאי

לבקשת המינהלה להסדרים במגזר החקלאי בע"מ ,הואיל וטרם הסתיים הטיפול בהסדרת החובות , הוכנה במשרד האוצר טיוטת הצעת חוק להארכת תוקף חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (התשמ"ט - 1989) (תיקון מס' 8) בהצעת החוק נקבע:

לבקשת המינהלה להסדרים במגזר החקלאי בע"מ ,הואיל וטרם הסתיים הטיפול בהסדרת החובות , הוכנה במשרד האוצר טיוטת הצעת חוק להארכת תוקף חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (התשמ"ט - 1989) (תיקון מס' 8) בהצעת החוק נקבע:

" 1. בחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התשמ"ט 1989, בסעיף 45, במקום "עד 2000" יבוא "עד 2002".

2. בחוק ההסדרים במגזר החקלאי המשפחתי, התשנ"ב - 1992, בסעיף 33 במקום "ה' בטבת התשס"א (31 בדצמבר 2000)" יבוא"כו' בטבת התשס"ג (31 בדצמבר 2002)".

בדברי ההסבר להצעה נאמר:

"פרק ח' לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה). התשמ"ט - 1989, קובע הקלות במס הנדרשות לביצוע הסדרי חובות בקיבוצים ובמושבים. עם חקיקת חוק ההסדרים במגזר החקלאי המשפחתי , התשנ"ב - 1992 (להלן - חוק ההסדרים במגזר החקלאי), הוחל הסדר זה גם על הסדרי החובות לפיו, אך זאת לתקופה מוגבלת עד לתום שנת המס 1998.במהלך שנת 1998 הוארך תוקף הקלות המס עד תום שנת המס 2000 וזאת משום שביצוע הסדרי החובות לא הושלם. הואיל והטיפול בהסדרת החובות עדיין טרם הושלם מוצע להאריך בשנית את תוקף הקלות המס שנקבעו להם בשנתיים נוספות".

כפי שפירטנו בחוזרי משרדנו הקודמים שעסקו בנושא משמעות תיקון זה היא הארכת הקלות המס השונות (תקנה 2, 3 ו - 4) מכוח תוקף חוק ההסדרים עד ליום 31.12.2002.

לאחרונה "מאיצים" גורמים מקצועיים בקיבוצים ובמושבים שיתופיים לבצע פעולות של מכירת מקרקעין , הפרטות , תיאגוד וארגון מחדש של פעילויות המשק עד תום השנה מהנימוק העיקרי שתוקף ההקלות במס יפוג ב 31.12.00 .

לאור ההארכה הצפויה של ההקלות במס מכוח חוקי ההסדר , מוצע שלא להיחפז בשל אילוץ זה .