גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 046-2000

שינויים במחירי מים והיטלי הפקה

בסוף חודש יולי אישרה ועדת הכספים של הכנסת שינויים בתעריפי המים המסופקים ע"י מקורות והיטלי הפקה.

בסוף חודש יולי אישרה ועדת הכספים של הכנסת שינויים בתעריפי המים המסופקים ע"י מקורות והיטלי הפקה.

1. תעריפי מי מקורות

מים שפירים

התעריפים הועלו למרבית אזורי הארץ (למעט "מי גולן", עמק הירדן, בית שאן, שפלה).

תעריפים החל מ 01/01/01:

ש"ח /מ"ק

תעריף כמות א'

(50% מהקצבת 1989)

0.819

תעריף כמות ב'

(30% מהקצבת 1989)

0.987

תעריף כמות ג'

1.324

תעריפים עד 31/12/00 :

ש"ח /מ"ק

תעריף כמות א'

(50% מהקצבת 1989)

0.765

תעריף כמות ב'

(30% מהקצבת 1989)

0.922

תעריף כמות ג'

1.237

שפד"ן

תעריפים החל מ 01/01/01:

ש"ח / מ"ק

כמויות מים נובמבר – אפריל

0.663

כמויות מים מאי – אוקטובר

0.701

תעריפים עד 31/12/00 :

ש"ח/ מ"ק

כמויות מים נובמבר – אפריל

0.663

כמויות מים מאי – אוקטובר

0.669

2. היטלי הפקה

להלן התעריפים החדשים החל מ- 10.1.2001:

אג'/מ"ק

אקוויפר החוף – בית

59.34

תעשיה

50.89

חקלאות

43.00

שאר האקוויפרים לכל מטרות הצריכה

40.00

תעריפים היטלי הפקה עד 31.12.00 :

אג'/מ"ק

צריכה ביתית

59.34

תעשיה

38.22

חקלאות

35.00

שאר האקוויפרים לכל מטרות הצריכה

25.00

הננו להפנות תשומת ליבכם כי המחוקק טרם התקין תקנות להענקות כפי שהתחייב בחודש מרץ 1999-

" שר התשתיות הלאומיות, בהסכמת שר האוצר, יקבע בתקנות כללים למענקים שישולמו מתוך הסכומים שהועברו מקרן האיזון כאמור בסעיף קטן (א) וסכומים נוספים, בכפוף לסכומים שיתוקצבו לעניין זה בתקציב המדינה, בתוך תקציב שנתי וזאת למטרות האלה:

  1. .............
  1. .................
  1. "תמיכה במפיקי מים שעלות המים שלהם לרבות היטל ההפקה – אם הוטל עליהם עולה על השיעור שיקבע בתקנות". (הדגשה שלנו)

לפי חוו"ד משפטית שהועברה בזמנו למרכז החקלאי גביית ההיטל מהמפיקים ללא מתן אפשרות לתבוע הענקות, בהעדר תקנות, אינה עולה בקנה אחד עם מנהל תקין.

נציבות המים והאוצר אמורים להוציא בזמן הקרוב את התקנות המשלימות,דבר שיאפשר לחלק מהמפיקים, שעלות ההפקה שלהם כולל היטל גבוהה ממחיר הייחוס, לקבל מענקים בגובה ההפרש.

עם פרסום התקנות, משרדנו יסייע כבעבר למפיקים להגיש את חישובי העלויות לנציבות המים.

בדבר פרטים והבהרות ניתן לפנות למר יעקב צ'סנר במשרדנו בת"א.