גרסת הדפסה
מושבים מספר: 011-2019

קביעת הזכויות בחלקת המגורים בנחלה במושב – נוהל רמ"י

ב 4 לפברואר 2019 פורסם נוהל מס' B38.04 "קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים במושב עובדים, כפר שיתופי או אגודה חקלאית שיתופית" המפרט את אפשרויות והמסלולים שנקבעו בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1591 לרכישת זכויות מגורים בחלקת המגורים של נחלות במושבי עובדים, כפרים שיתופיים או אגודות חקלאיות.

יצויין שרמ"י פרסם כבר בחודש 03.2018 שהחל מיום 10.04.2018 תופעל החלטה 1523 (כיום 1591) וכי בעלי נחלות רשאים לפנות לרמ"י להסדרת זכויות בחלקת המגורים ואף להתחשבנות מחדש.

להלן רקע כללי ומדיניות כפי שפורסם בנוהל:

" 1. רקע כללי ומדיניות

1.1 נוהל זה מסדיר הנחיות הקבועות בהחלטת מועצה מס' 1591( המבטלת את החלטת מועצה מס' 1553 , שעדכנה את החלטות מועצת מקרקעי ישראל 979 ,1155 ,1355 ,1399 ,1464 ,1523) - להלן: "ההחלטה.

1.2 מטרת ההחלטה היא לעגן את זכויות המגורים בחלקת המגורים של חוכרים בנחלות במושבים, בכפרים שיתופיים ונחלות בודדות שיצטרפו להסדר הקבוע בהחלטה )להלן: ההסדר).
עיגון הזכויות יתבצע באמצעות חתימה על חוזה חכירה לחלקה א' של הנחלה )וחלקות ב' כולן או חלקן אם הוחלט באסיפה הכללית להחכירן או להחכיר חלק מהן ישירות לחוכר( או חתימה על חוזה לנחלה בודדת ועל תוספת לחוזה המפרט את הזכויות שנרכשו בהתאם למסלול התשלום הנבחר מבין המסלולים המפורטים בהחלטה.

1.3 ההצטרפות להסדר תקנה את הזכויות הבאות:

• לא יחולו על שטח חלקת המגורים ההוראות הקיימות בדבר השבת הקרקע לרמ"י בעת שינוי ייעודה.
• תבוטל הדרישה לרצף בין דורי ותותר בניית יחידות דיור לחוכר ולקרובו כהגדרתו בהחלטה. במסלול תשלום דמי רכישה הבניה למגורים לא תוגבל לקרוב בלבד וניתן אף להשכירה, למעט יח"ד אחת שתשמש את בעל הזכויות בנחלה.
• ניתן לפצל מגרש/ים ובניית מבני המגורים בהתאם לבחירת החוכר, בכפוף לקיומה של תוכנית תקפה, למעט יח"ד אחת שתשאר צמודה לנחלה.

1.4 מטרת הנוהל היא קביעת הנחיות וכללים ליישום אחיד של ההחלטה ביחס לבעל/י זכויות בנחלה (להלן: החוכר/ים). "

להלן טבלת ריכוז פעולות וחישובים כפי שמופיעה בנוהל

התנהלות פרטנית מול בעל הזכויות בנחלה

מסלולים אוכלוסייה סוג עסקה שטח וקיבולת בנייה תשלום

מסלול הצטרפות בתשלום דמי חכירה בשיעור של 3.75% משווי חלקת המגורים

פיצול מגרש מנחלה

תוספת בניה מעבר ל 375 מ"ר

בעלי זכויות בנחלה

חוזה חלקה א' ללא היוון חלקת המגורים + תוספת תואמת לחוזה

תקופה: 49 + 3 תקופות של 49 שנים

שטח חלקת מגורים מוטבת עד 2.5 דונם

קיבולת בנייה למגורים בבנייה נמוכה בלבד- של 375 מ"ר

*רכישת שטח נוסף תתבצע תמורת תשלום 91% תוך מתן הנחות אזורי עדיפות לאומית והשטח מצטרף לחלקת המגורים

ללא הנחות אזורי עדיפות לאומית

ביישובי עוטף עזה:

התשלום ייגבה עבור היקף בינוי של 215 מ"ר בלבד (למצטרפים עד 31.12.2020)

בעלי הזכויות בנחלה שהצטרפו להסדר

חוזה ליח"ד אחת בבניה נמוכה למגרש המפוצל בהתאם לתכנית תקפה לפיצול מגרש למלא זכויות הבנייה הקיימות והעתידיות דמי רכישה- 29.25% ל 160 מ"ר +
33% ליתרת הזכויות הקיימות והעתידיות
תינתן הנחת אזורי עדיפות לאומית
בעלי הזכויות בנחלה שהצטרפו להסדר תוספת בנייה מעבר ל 375 מ"ר

דמי חכירה מהוונים - 91% משווי התוספת
כפוף להנחות אזורי עדיפות לאומית

בקו עימות תוספת מעבר ל-375 מ"ר

וביישובי עוטף עזה תוספת מעבר ל-215 מ"ר :
לא נדרש תשלום נוסף

מסלול הצטרפות בתשלום דמי רכישה בשיעור 33% משווי חלקת המגורים בעלי זכויות בנחלה

חוזה חלקה א', הכולל חלקת מגורים מהוונת+ תוספת תואמת לחוזה

תקופה: 49 + 3תקופות של 49 שנים

שטח של חלקת מגורים מוטבת עד 2.5 דונם
למלוא זכויות הבנייה הקיימות והעתידיות.

*רכישת שטח נוסף
תתבצע תמורת תשלום 91% תוך מתן הנחות אזורי עדיפות לאומית והשטח מצטרף לחלקת המגורים

33%:

כפוף להנחות אזורי עדיפות לאומית

שטח של חלקת מגורים מוטבת עד 2.5 דונם
למלוא זכויות הבנייה הקיימות והעתידיות.

*רכישת שטח נוסף
תתבצע תמורת תשלום 91% תוך מתן הנחות אזורי עדיפות לאומית והשטח מצטרף לחלקת המגורים

בהעברת זכויות:
(מסלול חובה) תשלום דמי רכישה בשיעור 33% משווי חלקת המגורים
+
תשלום דמי הסכמה ליתרת השטח החקלאי
בעלי הזכויות בנחלה (להלן: המוכרים)

חוזה חלקה א', הכולל חלקת מגורים מהוונת+ תוספת תואמת לחוזה

תקופה: 49 + 3תקופות של 49 שנים

שטח של חלקת מגורים מוטבת עד 2.5 דונם
למלוא זכויות הבנייה הקיימות והעתידיות.

*רכישת שטח נוסף
תתבצע תמורת תשלום 91% תוך מתן הנחות אזורי עדיפות לאומית והשטח מצטרף לחלקת המגורים

33%:

כפוף להנחות אזורי עדיפות לאומית

בקו עימות:
התשלום ייגבה עבור היקף בינוי של 375 מ"ר בלבד
ביישובי עוטף עזה:
התשלום ייגבה עבור היקף בינוי של 215 מ"ר בלבד (למצטרפים עד 31.12.2020)

+
תשלום דמי הסכמה:
[מספר הדונמים החקלאיים של הנחלה
X שווי פדיון דונם חקלאי לגידולי בעל (על פי החלטת מועצה 1470 או החלטה אחרת שתבוא במקומה)]X 1/3
ללא הנחת אזורי עדיפות לאומית, וללא הנחות ופטורים

הבהרה
במקרה ששולמו דמי הסכמה בגין העברת זכויות קודמת:
-העברה שבוצעה החל מ 1.1.1993 שיעור דמי הרכישה יהיה 20%
-העברה שבוצעה לפני 1.1.1993
משיעור דמי הרכישה יקוזזו 80% מדמי ההסכמה ששולמו בעבר.

 

 

להלן סעיף 6.3 המרכז הנחות הניתנות באזורי עדיפות לאומית:

" להלן שעורי דמי החכירה המהוונים בכל אחד מאזורי העדיפות הלאומית:

 

התשלום תשלום מלא אזור עדיפות לאומית א' אזור עדיפות לאומית ב' קו עימות עוטף עזה – לפי 215 מ"ר.
דמי חכירה 3.75% 3.75% 3.75% 3.75% 3.75%
פיצול מגרש זכויות בניה של עד 160 מ"ר 29.25% 9.96% 16.39%    
ליתרת זכויות הבניה והפוטנציאל התכנוני 33% 13.71% 20.14%    
דמי רכישה לזכויות הבניה הבסיסיות 375 מ"ר 33% 13.71% 20.14% 3.75% 3.75%
ליתרת זכויות הבניה והפוטנציאל התכנוני 33% 13.71% 20.14%    
דמי רכישה מלא לחוכר ששילם בעבר דמי הסכמה (בהסכמים שנחתמו בין הצדדים החל מ- 1.1.1993) לזכויות הבניה הבסיסיות 375 מ"ר 20% 9.29% 12.86% 3.75% 3.75%
ליתרת זכויות הבניה והפוטנציאל התכנוני 20% 9.29% 12.86%    
שטח נוסף מעל 2.5 דונם   91% 31% 51%    • בהתאם להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1585 הנחת האזור תוגבל למחיר תקרה אשר יעמוד על 450,000 ש"ח, ערך קרקע לא כולל הוצאות פיתוח ולא כולל מע"מ ליחידת דיור. כאשר ערכי הקרקע עולים מעל לסכום זה, על החלק שמעל 450,000 ש"ח ישולמו לרשות דמי רכישה בשיעור של 33%.
• בישובים הנמנים על אזורי עדיפות לאומית א' ו ב', שאינם ישובים חדשים ושאינם ישובים סמוכי גבול המשתייכים למועצות אזוריות בהם המדד הכלכלי הסוציו אקונומי על פי קביעת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הוא 8-10, תוגבל ההטבה ל-50,000 ש"ח ליחידת דיור (לפני מע"מ).
• האמור לעיל הינו בכפוף להחלטה 1585 ,שינויים בהחלטתה המועצה מס' 1585 יכול שיביאו לשינוים בסעיף זה. "

לעניין יישום ההחלטות לקביעת זכויות בחלקת המגורים בנחלה ראו גם חוזרינו:


חוזר מס' 32/2018 "קביעת הזכויות בחלקת המגורים בנחלה במושב - החלטה 1553".
חוזר מס' 74/2018 "מועד אחרון להתחשבנות כספית עם רמ"י – תזכורת נוספת".
חוזר מס' 41/2018 "דיווח למיסוי מקרקעין ביישום החלטה 1553".

 

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות למר אריאל וייל במשרדנו בעפולה.