גרסת הדפסה
מושבים מספר: 009-2019

עדכון לנוהל איוש נחלה פנויה במושב

ביום 20.12.2018 פורסם עדכון לנוהל 37.03B "איוש נחלה פנויה במשבצת" בעקבות החלטת מועצת מקרקעי ישראל מספר 1553 (עודכנה ע"י החלטה 1591).

להלן עיקר דברי הפתיחה לנוהל:

"הנוהל מעדכן את נוהל B37.03 שפורסם בתאריך 24.10.2017.
מהות העדכון:
- בסעיפים 6.6.1-5.6.1 – נוספה התייחסות לאופן חישוב הנחת מחוסר דיור והנחת מילואים, בהתאם להחלטת הנהלה מספר 4337 מתאריך 16.05.2018.
- ....
- ....
....
הוראות נוהל זה גוברות על כל הוראות קודמות בנוהל קודם או בהוראות אגף או בהנחיות מנהל."

 

החלטת הנהלה מס' 4337 "איוש נחלה פנויה - הנחת מילואים והנחת מחוסר דיור" קבעה את אופן החישוב של ההנחות בקרקע למחוסרי דיור ולחיילי מילואים, הזכאים לכפל הנחות, מעבר להנחות הניתנות באזורי עדיפות לאומית.

יישומה בקשר לנחלות פנויות בנוהל המעודכן נעשה לפי הסדר:

1. סעיף 1.6.5.1 - מתן הנחה למחוסרי דיור על יחידת דיור אחת עד תקרת ההנחה.

2. סעיף 1.6.5.2 - מתן הנחת אזור עדיפות לאומית ליחידת הדיור השנייה עד תקרת ההנחה.

3. סעיף 1.6.6 - מתן הנחה לחייל מילואים על התמורה נטו, לאחר שהופחתו מהתמורה הנחות מחוסרי דיור ואזור עדיפות לאומית.

 

לעניין נוהל איוש לנחלה פנויה במושב ראו גם חוזרנו מספר 76/2017 "עדכון לנוהל איוש נחלות פנויה במושב".

לעניין הנחות בקרקע באזורי עדיפות לאומית ראו חוזרנו מספר 04/2019 "מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע – הבהרות"

 

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות למר אריאל וייל במשרדנו בעפולה.