גרסת הדפסה
מושבים מספר: 075-2018

הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת - סולארי – תיקון החלטה 1507

בישיבת מועצת מקרקעי מיום 24.12.2018 התקבלה הצעה ל "תיקון החלטה 1507 – הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת - סולארי".

ההצעה מאפשרת לתקופה של שנה וחצי, התאגדות של אגודות יישובים חקלאיים סמוכים גיאוגרפית באזורי עדיפות לאומית, לצורך הקמת פרויקט משותף (אנרגיה סולארית) בשטח עד 1,050 דונם, ללא המגבלה של תקרת 250 דונם ליישוב המותרת לתכניות מסוג זה.
יצוין שליישוב המוביל תינתן תקרת מכסה של 300 דונם.

בנוסף, על פי ההצעה השטח המוחזק על ידי היישוב המוביל כקרקע זמנית או כקרקע עודפת למשבצת, יצומצם בהיקף זהה (1:1) לגודל חלקו בפרויקט המשותף, במקום חובה להשיב קרקע בהיקף כפול משטח הפרויקט, כפי שנקבע בהחלטות הקודמות.

 

להלן הודעת רמ"י שפורסמה בעקבות הישיבה ולאחר קבלת הצעת התיקון הנדונה:

"נוכח הצורך הגובר לעמוד ביעדי הממשלה לאנרגיה חלופית, והעיכוב בתכנון על קרקעות שאינן קרקעות משבצת, החליטה מועצת מקרקעי ישראל בישיבתה הנוכחית לאפשר הקמת מיזמים משותפים בהחלפת שטחי עיבוד בין משבצות ישובים סמוכים באותו אזור.
המיזמים המשותפים יוכלו להגיע עד להיקף של 1050 דונם. האפשרות תינתן לישובים באזורי עדיפות לאומית בלבד הסמוכים גאוגרפית זה לזה ובהתאם להמלצת משרד החקלאות ביחס לחילופי קרקע.


הוראת השעה תחול על תוכניות שיופקדו עד ליום 30.6.2020 ותתאפשר עד לסך כולל של מספר דונמים שיוסכם בין רשות החשמל, משרד האנרגיה משרד החקלאות ופיתוח הכפר ורשות מקרקעי ישראל לפי עקרון "כל הקודם זוכה".

 

אגודת ישוב חקלאי החותמת על הסכם להקמת פרויקט מהסוג הנדון, חייבת לשקול בין השאר את היבטי המיסוי בעסקאות אלו וכמובן להטיל את חבויות המס על היזמים כפי שמקובל במקרים אלו.

 

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות לעו"ד חן שחרור במשרדנו בתל אביב או למר אריאל וייל במשרדנו בעפולה.