גרסת הדפסה
מושבים מספר: 058-2018

תעריפי מים החל מינואר 2019

רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את מכלול הכללים לעניין עדכון תעריפי מים החל מינואר 2019

בין היתר- כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות), כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים), כללי המים (חישוב עלויות ותעריפים להפקה והולכה).
להלן עיקרי השינויים:

כללי
תעריפי לבית – תעריפי המים למגזר הביתי יעלו בלמעלה מ 3% כתוצאה מהגידול בכמות המים המותפלים, התחשבנות עם חברת מקורות בגין שנים קודמות ותחזית עליה קטנה של כ 0.3% בסל המדדים (יעודכן בהמשך בהתאם לשינוי בפועל).
תעריפים לחקלאות – בחציון זה תהיה עליה של כ 3% בתעריף כאשר ב 1 ביולי 2019 התעריף אמור לרדת ל 1.833 ש"ח למ"ק .

 

1. תעריפי מקורות לחקלאות
א. חקלאות שפירים –                        2.005 ש"ח למ"ק
ב. שפד"ן לחקלאות –                         1.116 ש"ח למ"ק
ג. קולחים להשקיה בלתי מוגבלת –      1.188 ש"ח למ"ק
ד. קולחים באיכות שניונית –                1.022 ש"ח למ"ק
ה. מים מליחים – תעריף בסיס             1.507 ש"ח למ"ק
והחל מ 1.7.19                                 1.377 ש"ח למ"ק
ו. תעריף שפירים לכמות נחרגת-              3 ש"ח למ"ק

2. תעריפי מקורות לבית
א. כמות מוכרת-                                 0.541 ש"ח למ"ק
ב. כמות מוכרת למפיק ספק -                 0.49 ש"ח למ"ק
ג. מעבר לכמות מוכרת -                        5.61 ש"ח למ"ק
ד. מעבר לכמות מוכרת מספיק ספק -    5.559 ש"ח למ"ק
ה. גינון ציבורי - 4.386 ש"ח למ"ק

3. תעריפי ספקים מקומיים (התעריפים כוללים מע"מ)
א. כמות מוכרת-                               3.284 ש"ח למ"ק
ב. מעבר לכמות מוכרת -                    9.305 ש"ח למ"ק
ג. גינון ציבורי -                                 6.954 ש"ח למ"ק
ד. מים מליחים לבית –   50% מהתעריף הקבוע לאותה צריכה לו הייתה צריכת מים שפירים. (הוראת מעבר עד ל 31 דצמבר 2019)

4. קרן שיקום -                                0.436 ש"ח למ"ק (כלולה בתעריף צרכן קצה)

5. דמי מים
מודגש כי כל מפיק שמעוניין לקבל הכרה בעלויות הולכה מעבר לעלויות הנורמטיביות ו/או העלויות המפורטות בתוספת השניה ל כללי המים (חישוב עלויות ותעריפים להפקה והולכה) 2017 נדרש להגיש השגה מנומקת עד 14.11.18 .

 

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות למר יעקב צ'סנר במשרדנו בת"א.