גרסת הדפסה
מושבים מספר: 056-2018

החכרת משבצת הקרקע במושב – שינויים

לקראת ישיבת מועצת מקרקעי ישראל הקבועה ליום 10.10.2018 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן - רמ"י) הצעת החלטה לתיקון וביטול החלטות מועצת מקרקעי ישראל מספר 476 ו- 823 "החכרת משבצת קרקע לדורות למושבי עובדים וכפרים שיתופיים".

להלן, בתמצית, עיקרי השינויים בהצעה:

• בהצעת ההחלטה מעוגנת עמדת משרדנו מקדמת דנא לפיה הוספת "קרקע נוספת" למשבצת המושב תיעשה גם אם המושב חתום על חוזה בר רשות מתחדש וטרם נחתם חוזה לדורות בינו לבין רמ"י.

לעניין זה ראו גם את חוזרנו מס' 46/2017 "הגדרת משבצת הקבע - החלטת הנהלת רמ"י מס' 4134".

• ביטול "קרקע עודפת" כהגדרתה בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל 476.

 

להלן דברי ההסבר לשינויים כפי שהוצגו לחברי מועצת מקרקעי ישראל:

 

"במסגרת הכנת התשתית למעבר החלטות המועצה לקודקס, עודכנה החלטת המועצה בדבר התנאים למשבצת הקרקע במתן הסכם חכירה למושבים וכפרים שיתופיים.

ההצעה מעגנת את המדיניות הנוהגת באשר לשטח המשבצת, כאשר במסגרת זו הוסרה האפשרות למתן קרקע עודפת, אשר היתה נתונה לשיקול דעת הרשות והופסקה מסירתה במסגרת החלטות הנהלת הרשות מזה כעשור.

סעיף 1.2 להצעה קבוע בהחלטת מועצה מספר 823 ומובא כאן במסגרת איחוד ההחלטות שנעשה עבור הקודקס."

 

הערות התנועות ההתיישבותיות שהוגשו לחברי מועצת מקרקעי ישראל

 

להלן הערות התנועות התיישבותיות, הקיבוץ הדתי, תנועת העובד הציוני, התנועה הקיבוצית, משקי חרות בית"ר, איגוד המושבים, עמותת אדמתי, והאיחוד החקלאי, כפי שהוגשו ע"י עו"ד דודו קוכמן מזכ"ל כפרי האיחוד החקלאי לחברי מועצת מקרקעי ישראל לפני הישיבה:

 

"הצעת ההחלטה מתעלמת מסעיף 2.1 להחלטה 476 הקובע כי:
"היה שטח המחנה של הישוב גדול מסכום הנחלות לפי שני דונם לנחלה על פי התקן שאושר לישוב והיה, כולו או חלקו, מהווה קרקע שבמקורה לא הייתה ראויה לעיבוד חקלאי (להלן- קרקע עודפת), רשאי המנהל להחכיר לאותו ישוב, בנוסף על מכסת הקרקע, את הקרקע העודפת"
נבקש לכלול בהצעת ההחלטה את ההתחשבות במקום שבו יקבע כי בתוך המשבצת קיימת קרקע שאינה ראויה לעיבוד חקלאי בגודל שיוגבל עד 2 דונם במכפלת מספר הנחלות שבתקן."

 

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות למר אריאל וייל במשרדנו בעפולה.