גרסת הדפסה
מושבים מספר: 049-2018

הפעלת החלטה 1553 לרבות התחשבנות מחדש- תזכורת נוספת

ביום 26.3.2018 פורסם באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן:" רמ"י") כי החל מיום 10.4.2018 תופעל החלטה 1553 "קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים בישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי או אגודה חקלאית שיתופית".

לפיכך, בעל זכויות שביצע, תוספת בנייה, פיצול מגרש מנחלה ו/או חתימת הסכם להעברת זכויות בנחלה לאחר יום 9.6.2011 ועד למועד תחילת הפעלת החלטה 1553 יהיה זכאי לביצוע התחשבנות מחדש בגין הפעולה.

 

מועד האחרון להגשת בקשה לביצוע התחשבנות הוא 9.4.2019.

 

תשומת לב לכל מי שביצע אחת מהפעולות האלה לאחר יום ה- 09.06.2011:

-       העברת זכויות

-       תוספת בניה למגורים

-        פיצול מגרש מנחלה

 

להיערך לבדיקת זכויותיו לביצוע ההתחשבנות ולהגיש את הבקשה עד לפני סיום המועד שנקבע.

 

להלן בתמצית המסמכים שיש להגיש:

1. מילוי טופס "בקשה לחתימה על חוזה חכירה לדורות לחלקה א' של הנחלה", חתום ע"י בעלי הנחלה ומאומת ע"י עו"ד.

2. צילום תעודות זהות של בעלי הנחלה מאומתים ע"י עו"ד.

3. נסחי רישום עדכניים של חלקה א' של הנחלה וכל מגרש נוסף שצורף לנחלה.

4. אישור האגודה על הרכב הנחלה.

5. מפת מדידה מצבית של חלקה א' של הנחלה על רקע גוש וחלקה אנליטיים עפ"י פרצלציה רשומה, כולל גבול 2.5 דונם במידה וחלקת המגורים גדולה משטח זה, סימון כל המבנים הקיימים בה, גודלם ושימושם.

6. דף מידע תכנוני מהוועדה לתכנון ולבניה.

7. אישור לסילוק או החרגה של כל השעבודים החלים על השטח נשוא חוזה החכירה.

 

 

ראו הקישורים באתר רמ"י:

-        "חוזים לדורות בהתיישבות".

-        "טופס בקשה להצטרפות להסדר ועריכת התחשבנות בגין דמי הסכמה/דמי היתר/דמי פיצול מגרש מנחלה לפי החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1523".

 -        תשומת לב תינתן ל- "דרישת מיפוי ותכנון להצטרפות להסדר ע"פ החלטות מועצת מקרקעי ישראל 823/1553( מושב/כפר שיתופי/אגודה("

 

 

לעניין זה ראו -   חוזרנו מס'    22/2018  "הפעלת החלטה 1523 לרבות התחשבנות מחדש"

וחוזרנו מס' 32/2018    "קביעת הזכויות בחלקת המגורים בנחלה במושב - החלטה 1553"

                         וחוזרנו מס' 41/2018    "דיווח למיסוי מקרקעין בישום החלטה 1553"

 

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות למר אריאל וייל במשרדנו בעפולה.