גרסת הדפסה
מושבים מספר: 007-2018

דמי הסכמה במכירת נחלה ושטחי עיבוד- עדכון

בעת בקשה להעברת הזכויות במקרקעי המדינה מחוכר לחוכר מתנה רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י) את מתן הסכמתה בתשלום דמי הסכמה. בית המשפט העליון, במספר פסקי דין, הכיר בזכותה של הרשות לדרוש תמורה עבור הסכמתה להעברת זכויות החכירה בקרקע.

החלטת מועצת מקרקעי ישראל בעניין היוון זכויות חלקת המגורים (כיום 1523) מחייבת במכירת נחלה גביית דמי רכישה (במקום דמי הסכמה) עבור חלקת המגורים.

חישוב דמי הסכמה

בהעברת נחלה חקלאית ושטחי עיבוד נקבעו כללים מיוחדים לחישוב דמי הסכמה, אשר נותנים ביטוי להשקעות שהשקיע החוכר ולזכויותיו החקלאיות בקרקע, לפי ערכי טבלה.

בעת חישוב דמי הסכמה, מנכים מהתמורה את השקעות החוכר בקרקע בהתאם לגודל הנחלה, הגידולים והמבנים שבמשק. ( עד לסכום מסוים).

מהיתרה משלם החוכר דמי הסכמה בשיעור שליש מעליית ערך הנחלה, בתוספת מע"מ. בנוסף לכך, משלם החוכר דמי הסכמה בשיעור 2% מהערך היסודי המזערי.

לאור זאת, בעת מכירה יש חשיבות רבה להקפיד למלא בפירוט הנחלה את כל השקעות החוכר במשק ואת גודל הנחלה והגידולים בצורה מפורטת.

ערכי הטבלה

להלן טבלת ערכים מעודכנת של שיעור דמי הסכמה בעת העברת זכויות חכירה בנחלות ושטחי עיבוד, על פי הסכמים שיחתמו בתקופה שמיום 1.1.2018 ועד ליום 31.3.2018.

ערכים לצורך חישוב מחיר יסודי

טבלה

 

 

מחיר יסודי מזערי לנחלה

המחיר היסודי המזערי לנחלה החל מיום 1.1.2018 יהיה בסך 614,600 ש"ח לנחלה.

דמי רכישה במקום דמי הסכמה במכירת נחלה עפ"י החלטה 1523:

על פי החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1523 וקודמותיה, בעת העברת הזכויות בנחלה חוכר נדרש לשלם לרשות מקרקעי ישראל דמי רכישה עבור מלוא הזכויות למגורים בחלקת המגורים במקום דמי הסכמה ולחתום על חוזה חכירה.

על יתרת שטחי הנחלה שאינם חלקת המגורים יחושבו דמי הסכמה כאמור בסעיף 4.9.2.4 להחלטה 1523: "דמי ההסכמה יחושבו כשליש משווי השטחים החקלאיים. השווי יחושב כמכפלת הדונמים החקלאיים של הנחלה בשווי דונם חקלאי, הקבוע כפיצוי לדונם בעל בהחלטת מועצה 1285, או כל החלטה אחרת שתבוא במקומה. על תשלום דמי ההסכמה לא תחול הנחת אזור".

להלן נוסח סעיף 5.4 בהחלטה 1523 על פיו ניתן יהיה להתחשבן בגין דמי הסכמה ששולמו במכירת נחלה שבוצעה לאחר יום 9.6.2011:

" 5.4. זכות להתחשבנות

פעולות של העברת זכויות, תוספת בניה למגורים או פיצול מגרש מנחלה שבוצעו לאחר יום 9.6.11, ובשל העיכוב ביישום החלטה זו בוצעו שלא על פי הוראותיה – ניתן לבקש בגינן התחשבנות מחדש, בהתאם לפירוט שלהלן. הבקשה לביצוע ההתחשבנות תוגש בתוך שנה מן המועד בו תודיע הרשות על הפעלתה המלאה של החלטה זו:

5.4.1. בהעברת זכויות שההסכם בין הצדדים נחתם לאחר יום 9.6.11 - יהא מעביר הזכויות רשאי לבקש ביצוע התחשבנות.

5.4.2. בתוספת בניה למגורים מעל 160 מ"ר, בגינה שולמו דמי חכירה מהוונים ולא יותר מ-375 מ"ר בכל הנחלה - יהא בעל הזכויות רשאי לבקש ביצוע התחשבנות.

5.4.3. בפיצול מגרש מנחלה, שבוצע בתמורה לתשלום מלא של דמי חכירה מהוונים, עפ"י הנחות אזור עדיפות לאומית - יהיו בעל הזכויות בנחלה ובעל הזכויות במגרש המפוצל רשאים להגיש בקשה משותפת לביצוע ההתחשבנות."

נדגיש כי במסלול של החלטה 1523 אם שולמו בעבר דמי הסכמה עבור הנחלה, יידרש בעל הזכויות לשלם באיזורי המרכז דמי רכישה של 20% בלבד מערך חלקת המגורים במקום דמי הסכמה, ובאזורי עדיפות שיעורים נמוכים בהתאמה כמפורט בטבלה שלהלן:

להלן שיעורי דמי הרכישה על חלקת המגורים במכירת נחלה באיזורי הארץ בהתאם להחלטה 1523

טבלה 1

*ביישובי קו עימות - על 375 מ"ר בלבד, ביישובי עוטף עזה - על 215 מ"ר בלבד

החמרה בהעלאת שיעור דמי הרכישה

כפי שפירטנו בעבר בעקבות החלטה 1523 עלה שיעור דמי הרכישה על חלקת המגורים שכן סעיף 1.5 להחלטה מבטל את הנחת אזורי העדיפות ביחס לזכויות הבניה שמעבר ל- 375 מ"ר המוגדרים בסעיף 4.4.1.

להרחבה ראו חוזרנו מס' 70/2017 "קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים במושב-עדכון החלטה 1464.

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות למשרדנו בת"א.