גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 003-2018

מיסוי הקיבוץ המתחדש וחבריו משנת 2017 ואילך

הקיבוץ המתחדש חייב בדיווח שנתי מפורט על "תקציב החבר המגולם", של כל אחד ואחד מן החברים משנת 2017 ואילך.

עם תחילתה של שנת 2018, להלן מספר נושאים אשר כדאי לקיבוץ לבחון:

מנגנון חלוקת הרווחים

הסכומים שיעביר הקיבוץ בפועל לחברים (הן בכסף והן בשירותים) צריכים להיות מגולמים לצרכי הדיווח והקיבוץ יידרש בתשלומי מס הכנסה וביטוח לאומי על הסכום המגולם.

מכאן שעל הקיבוץ להביא לידי ביטוי ברווחים המחולקים את נטל מס הכנסה וביטוח לאומי אשר יוטל על הסכום שיועבר בפועל לחברים כרווחים ושירותים.

בנוסף, על הקיבוץ לבחון האם זכאות החבר לרווחים הינה לסכומים "ברוטו" (כלומר המס וביטוח לאומי מהזכאות האישית לרווח ינוכה מהסכום המועבר לחבר) או לסכומים "נטו" (ואז הקיבוץ יגלם את הסכומים ויעביר לרשויות את חלקם מהסכום המגולם).

מאחר ומדובר ב"תקציב", המדידה היא של הסכום המועבר בפועל בשנת המס לחבר ולכן עיתוי ההעברה בפועל לחבר יכול להשפיע באופן מהותי על תשלומי המס וביטוח לאומי.

הטבות אישיות לחברי קיבוץ

ההתייחסות אל הטבות מקובלות כגון שימוש ברכב צמוד, החזרי הוצאות לסוגיהם וכיוצ"ב הינו ככל הטבה אחרת ודורש דיווח מגולם לרשויות.

מאחר והדיווח הנדרש לרשויות צפוי להיות מפורט וישליך על תשלומי מס הכנסה של הקיבוץ והביטוח הלאומי ראוי להיערך בקפידה לדרישות הנובעות ממנו.

הדיווח על העסקת חברים במפעלי הקיבוץ ותשלום קצבה לחברי הקיבוץ

קיום יחסי עובד מעביד ודיווח על העסקת חברים במפעלי הקיבוץ כשכירים פשוט יותר, מעניק ביטוח אבטלה ומקנה את הטבות המס הקבועות לשכירים.

על הקיבוץ לשקול היבטים אלו בין השאר, כנגד תוספת עלות שתיתכן במקרים מסוימים, בתשלומי הביטוח הלאומי בלבד.

בנוסף, דיווח על הקצבה לחברים במסגרת 'תלוש קצבה' מאפשר להסדיר את הפטור ממס על הקצבה.

מעמד חבר בעצמאות כלכלית

מצד היבטי המס, אין לשלול באופן גורף את מעמד "חבר בעצמאות כלכלית".

בקיבוצים עם מאפיינים מוגדרים בהם לא מתבצעת בשלב זה חלוקת רווחים, מעמד זה עדיף, הן לקיבוץ והן לחלק מן החברים, גם יחד.

תשומת הלב כי מעמד של 'עצמאות כלכלית' הינו בר שינוי ואין חובה כי יהיה קבוע בכל תקופת החברות של החבר.

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות לרו"ח אמיר כהן במשרדנו בת"א.