גרסת הדפסה
מושבים מספר: 031-2017

דרישות מיפוי ותכנון להצטרפות להסדר על פי החלטה 1464

ביום 3.5.2017 פורסמה הודעה באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן:"רמ"י") בנושא דרישת מיפוי ותכנון להצטרפות להסדר ע"פ החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1464 , " קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים בישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, או אגודה חקלאית שיתופית". על פי ההודעה כל בעל זכויות בנחלה המעוניין להצטרף להסדר ע"פ החלטה 1464 , וכל מושב המעוניין להצטרף להחלטה 823 שבמושבו קיימת פרצלציה לפיה חלקה א' רשומה כיחידת רישום נפרדת, ימציא לרשות את המסמכים הבאים:

להלן רשימת המסמכים להצטרפות להסדר במלואה כפי שפורסמה באתר רמ"י:

1. מיפוי
מפת מדידה מצבית (עותק קשיח חתום + קובץ DWG) ע"פ המפרט הבא:

1.1 מפה מצבית של חלקה/ות א' של הנחלה, בהתאם לתקנות המודדים התקפות בקנ"מ שלא יעלה על 1:500 הכוללת מדידה קרקעית של פרטים בקרבת הגבולות. כולל סימון חריגות באם קיימות מול חלקות סמוכות.

1.2 גוש וחלקה אנליטיים רשומים של חלקה א' (ע"פ פרצלציה רשומה).

1.3 סימון הקו הצהוב ע"פ תב״ע בתוקף, בציון מספרה, המגדיר את איזור המגורים (פוליגון סגור עם חזית מלאה לדרך).

1.4 סימון חלקת המגורים (עד 2.5 דונם) , פוליגון סגור עם חזית מלאה לדרך אשר תוחם בתוכו את כל המבנים שמשמשים למגורים וכן פל"ח (פעילות לא חקלאית) במידה וקיימת.

1.5 טבלת שטחים לתחום השטח צהוב ולשטח חלקת המגורים.

1.6 טבלה ממוספרת לכל המבנים הקיימים בחלקת המגורים, עם השימושים בפועל ,
מספר הקומות במבנה והשטח הבנוי.

1.7 כל מבנה ששטחו מעל 140 מ"ר (ע"פ מדידה פוטוגרמטרית), יימדד קרקעית.

1.8 הבהרה: בהמשך לסעיף 3.1 להחלטת מועצה 1464, במידה ואין למושב פרצלציה,
ובעל נחלה מעוניין להצטרף להליך, על בעל הנחלה להמציא מפת מדידה מצבית
לנחלתו אשר תהיה ערוכה עפ"י תקנות המדידה וחתומה ע"י מודד מוסמך. בנוסף,
יש להחתים את כל בעלי הזכויות הגובלים בנחלה (כולל אימות חתימה ע"י עו"ד).
במידה והתצ"ר טרם אושר ע"י הועדה המקומית יש לצרף אישור ממודד מוסמך
בדבר התחלת עבודתו להכנת תצ"ר פרטני לבעל הנחלה. (מצורפת דוגמה להצהרת
מודד בקובץ נפרד)

לחילופין, במידה והאגודה מבקשת לצרף את כל בעלי הנחלות במושב שלא נרשמה בו פרצלציה, יש להגיש מסמכים המעידים על קיומו של הליך לרישום תצ"ר ובכלל זה, מפת חלוקה אנליטית (כפי שתואר לעיל בסעיפים 1.3-1.6) חתומה ע"י וועד האגודה וועדה מקומית לתכנון ובניה.
את המדידה (קבצי DWG,PDF) יש להגיש ע"ג דיסק למקדם העסקות במרחב העסקי.


2. תכנון

2.1 יש להמציא דף מידע תכנוני מהוועדה המקומית המפרט:

א. פירוט שטח בייעוד מגורים ושטח בייעוד חקלאי של חלקה א' וציון התכנית הרלוונטית.( יש לציין ע״פ תקנון או ע״פ תשריט. -הכוונה שאם יש תקנון המציין גודל מגרש מינימאלי למגורים יש להתייחס אליו).
ב. פירוט זכויות בנייה לשטחים עיקריים ושטחי שירות כולל תוספת שטחים לממ״ד, מרתף ועליית גג במידה וקיימת. יש לציין את שם התכנית המעניקה אותם ומה השטחים המותרים לכל שימוש.
ג. פירוט מספר יחידות דיור המותרות לבניה.
ד. ציון האם יש מגבלת גודל של 55 מ״ר על אחת מהיחידות.
ה. ציון האם יש מגבלה על בניית יחידות הדיור כמבנים נפרדים.
ו. ציון האם ניתן לקבל הקלה של 6% ומה תהיה התוספת לשטח העיקרי במידה וניתן לקבל הקלה.
ז. רשימה של התראות החלות על המגרשים כגון: הפקעות ,זכות דרך ,תשתיות ארציות וכוי. נא לציין מתוקף איזה תכנית חלה ההתראה.

2.2 במושבים אשר בהם ישנה תכנית המפנה לנספח בינוי או שקיים נספח בינוי מאושר. יש להמציא העתק נאמן למקור וחתום של נספח הבינוי המאושר.

2.3 פירוט רשימת תכניות בהכנה או בהפקדה.

יש לשלוח את דף המידע התכנוני למייל Tamarbt(5)land.gov.il
מקור יש להגיש ביחד עם יתר המסמכים הדרושים להתחלת הטיפול בבקשה. יודגש כי לא יתקבלו מסמכים חלקיים ומסמכים לא מקוריים."

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות למשרדנו בת"א.