גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 042-2017

דרישות מיפוי ותכנון להצטרפות להסדר על פי החלטה 1456

ביום 3.5.2017 פורסמה הודעה באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן:"רמ"י") בנושא דרישת מיפוי ותכנון להצטרפות להסדר ע"פ החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1456, "קביעת הזכויות למגורים בחלקת המוגרים בישובים חקלאים שהם קיבוץ או מושב שיתופי". על פי ההודעה קיבוץ/מושב שיהיה מעוניין להצטרף להסדר ימציא לרמ"י רשימת מסמכים אשר תפורט להלן.

להלן הודעת רמ"י כלשונה:

"החלטה 1456 – קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים בישובים חקלאיים שהם קיבוץ או מושב שיתופי".

קיבוץ/ מושב שיתופי אשר מעוניין להצטרף להסדר ימציא לרשות את המסמכים הבאים:

1 . מיפוי
1.1. אם יש פרצלציה רשומה ע"פ תכנית המאפשרת שיוך לכל המגרשים בחלקת
המגורים, אין צורך במפת מדידה.
1.2. אם אין פרצלציה רשומה ע"פ תכנית המאפשרת שיוך, יש להמציא מפת חלוקה אנליטית הערוכה בפורמט של תצ״ר (תוכנית לצורכי רישום) מאושרת וחתומה ע״י הוועדה מקומית (קובץ פיסי חתום, ובנוסף קבצים דיגיטליים PDF ו - DWG). תשריט החלוקה יהיה ע"פ תכנית בתוקף המאפשרת ביצוע שיוך דירות.
מפת החלוקה תוכן בהתאם לתקנות המודדים התקפות.
את המדידה (קבצי DWG,PDF) יש להגיש ע"ג דיסק למקדם העסקות במרחב העסקי.

2. תכנון
2.1. יש להמציא דף מידע תכנוני מהוועדה המקומית המפרט:
א. רשימת מגרשים בייעוד מגורים תוך פירוט זכויות בנייה לשטחים עיקריים
ושטחי שירות לכל מגרש וציון שם התכנית המעניקה אותם.
ב. במידה ויש ייעוד מגורים מעורב שבו יש "סל זכויות" הכולל בתוכו זכויות שאינן
למגורים (כגון שימושים לשטחי ציבור, ספורט וכדומה), יש לפרט מה הזכויות
למגורים ומה הזכויות לשאר השימושים.
ג. במידה וישנה חלוקה לא שווה של "סל הזכויות " בין מגרשים שנוצרו מתשריט
חלוקה - יש לפרט מה הזכויות בכל מגרש וכמה יח"ד מותר לבנות בכל מגרש.
ד. רשימה של התראות החלות על המגרשים כגון: הפקעות ,זכות דרך ,תשתיות
ארציות וכוי. נא לציין מתוקף איזה תכנית חלה ההתראה.
2.2. בקיבוצים/מושבים אשר בהם ישנה תכנית בינוי מאושרת. יש להמציא העתק נאמן
למקור וחתום של תכנית הבינוי המאושרת.
2.3. פירוט רשימת תכניות בהכנה או בהפקדה.
יש לשלוח את דף המידע התכנוני למייל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

יש להגיש את המקור ביחד עם יתר המסמכים הדרושים להתחלת הטיפול בבקשה. יודגש כי לא יתקבלו מסמכים חלקיים ומסמכים לא מקוריים.

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות למשרדנו בת"א.