גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 033-2017

תאומי מס לחברים בקיבוצים מתחדשים

להלן הנחיות שהוצאו לפקידי השומה על ידי רו"ח גדי הילמן מנהל מחלקת קיבוצים וחקלאות ברשות המיסים:

1. "במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע״ז-2016 (״חוק ההסדרים״), תוקנו סעיפים 54 עד 58א לפקודה ונוספו סעיפים 60א ו- 60ב, הקובעים את אופן המיסוי של הקיבוץ המתחדש וחבריו.

2. לאור תיקון החקיקה, במידה וחבר קיבוץ מתחדש או הקיבוץ, פונים למשרדכם לצורך קבלת אישורים כגון: תיאומי מס, מענקי פרישה, קיבוע זכויות, רצף קצבה, רצף פיצויים, יש לטפל בפניות בדומה לכל פניה אחרת, אשר היתה מתקבלת ממי שאינו חבר קיבוץ.

3. יחד עם זאת, בנוסף להצהרות הנדרשות ממי שפונה בפניות דומות, יש לקבל אישור בכתב מהקיבוץ, כי הפונה הינו חבר קיבוץ מתחדש וכי הכנסתו מאותו תיק ניכויים נכללת בדוח המס של הקיבוץ. ככל שמדובר בחבר קיבוץ שיתופי יש לקבל בנוסף את הצהרת בכתב הקיבוץ כי הוא בחר להחיל על עצמו את הוראות המיסוי החלות על קיבוץ מתחדש. האישורים יינתנו רק לאחר קבלת האישור כאמור.

4. על מנת לאבחן את סוג הקיבוץ האם שיתופי או מתחדש יש לראות בהצהרה של הקיבוץ בתקציר השומה בשדה 226 מופיע הסיפרה 2 דהיינו קיבוץ מתחדש במידה ונתון זה לא מצוין בתקציר יש לראות את הצהרת הקיבוץ על סיווג הקיבוץ מסורתי/אחר (שורה 4) בטופס 1226.

5. במקרים בהם מדובר בפניה של חבר קיבוץ בקיבוץ מתחדש שחל לגביו הוראות סעיף 60א לפקודה, להוון קצבה ו/או קיבוע זכויות, יש לשים לב, אין לראות בתשלומים שמקבל חבר הקיבוץ מהקיבוץ (בין אם מדובר בתקציב ובין אם מדובר בסכומים הניתנים לחבר מכוח תקנות האגודות השיתופיות (ערבות הדדית בקיבוץ מתחדש), התשס״ו-2005), כקצבה מאת מעביד בהתאם לסעיף 9א לפקודה.

6. במקרים בהם מדובר בפניה כאמור לעיל של קיבוץ מתחדש או חבר בקיבוץ מתחדש שחל לגביו הוראות סעיף 60ב לפקודה והקיבוץ התחייב בכתב כי ידווח בהתאם לסעיף זה, יהיה ניתן לראות בתשלומים שמשלם הקיבוץ לחבר כקצבה מעת מעביד בהתאם לסעיף 9א לפקודה או כמשכורת, לפי העניין, וזאת בהתאם לסעיף 60ב(ד) לפקודה.

7. יובהר, כי חבר קיבוץ יצהיר בכתב כי הוא נמצא בעצמאות כלכלית אינו נחשב חבר קיבוץ לעניין הוראות הפקודה."

 

לפרטים ולהבהרות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אמיר כהן במשרדנו בתל אביב.