גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 029-2017

דיווח לביטוח לאומי על ידי קיבוץ מתחדש - עדכון

בתיקון 186 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995, נקבע כי החל מ-1 ביולי 2017, תחושב ההכנסה החייבת של חבר קיבוץ מתחדש על בסיס ההכנסה החייבת למס ולא על בסיס הוצאות המחיה ראו פירוט והסברים בחוזרנו 3/2017 " תיקון חוק הביטוח הלאומי - חברי קיבוץ מתחדש").

עוד נקבע בתיקון כי קיבוץ מתחדש יגיש, במועד תשלום דמי הביטוח בעד חבריו, דין וחשבון באופן מקוון כפי שיורה המוסד, בדבר ההכנסה של כל אחד מחבריו בתקופת התשלום שלגביה מוגש הדין וחשבון.

את נתוני הכנסת החברים ברמה שנתית יקבל המוסד לביטוח לאומי ממס הכנסה בהתאם לנתונים שידווח הקיבוץ בדוח מקוון למס הכנסה.

מבנה הדוחות המקוונים טרם נקבע על ידי המוסד לביטוח לאומי ועל ידי רשות המיסים.

ההנחיות המפורטות על ידי המוסד לביטוח לאומי ורשות המסים בנוגע לנתונים הנדרשים בדיווח טרם הוצאו.

יחד עם זאת נראה בשלב זה כי לחלק ניכר מן הישובים תהיה כדאיות לפעול כמקובל גם עם החברים, כלומר במסגרת של יחסי עובד – מעביד כך שהדיווח למוסד לביטוח לאומי יהיה כאל כל עובד אחר.

עם פרסום ההנחיות נעביר את קובצי הדיווח המתאימים

הדיווח החודשי השוטף עבור מי שמועסק בקיבוץ (שלא כשכיר) או עבור חברים המקבלים תשלומי ערבות הדדית יבוצע בטופס 102 מותאם (אשר לא יכלול רכיב ביטוח לענף אבטלה) ויחולק לשני חוזי דיווח.

חוזה דיווח 1 - חברים מגיל 21 ואילך העובדים במשק (לא כולל חברים בעצמאות כלכלית המדווחים בתיק שכירים) או חברים המקבלים תשלומי ערבות הדדית לפני גיל הפרישה.

חוזה דיווח 2- מי שאינם חברים ומועסקים במשק שלא כשכירים.

להסברים נוספים, ניתן לפנות לרו"ח אבנר עופר במשרדנו בעפולה.