גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 020-2017

הפרשי דמי ביטוח לאומי לשנים 2009-2012 – עדכון

בימים אלו עורך המוסד לביטוח לאומי את חישוב הפרשי דמי הביטוח לשנים 2009-2012. בכוונת המוסד לביטוח לאומי להוסיף להוצאות המחיה שדווחו, הכנסות פטורות מדמי ביטוח או הכנסות שכלל אינן חייבות בדמי ביטוח ששימשו למימון הוצאות מחיה.

לעמדתנו, הוראת תקנה 5ב לתקנות הביטוח הלאומי (גביית דמי ביטוח), תשי"ד-1954 (אשר הייתה בתוקף עד 12/2016), לפיה נקבע סכום ההכנסה של חבר הקיבוץ, הינה חלק ממכלול הדינים העוסק בסכומים החייבים בדמי ביטוח לאומי ואינה עומדת בפני עצמה.

מכאן, שיש לקרוא לתוך ההוראה, כפי שנהוג היה בעבר ולרבות על ידי המוסד לביטוח לאומי משך תקופה ארוכה וגם במסגרת הליכי הפרשי השומה שבוצעו בעבר, את הדינים הקובעים פטור מתשלום דמי ביטוח על קצבאות והכנסות שונות כדוגמת קצבאות ילדים, זקנה, שארים, נכות וכיוצ"ב.

ניסיון שבוצע בעבר, לתיקון התקנה, נדון בפני בג"צ (בג"צ 29/86 - קיבוץ גבים, אגודה שיתופית חקלאית בע"מ נ' השר משה קצב, שר העבודה והרווחה), אשר קבע כי לחברי קיבוץ הייתה זכות קבועה בחוק, כי גמלאות שהם מקבלים לא ייחשבו כהכנסה ולא יוטל עליהן דמי ביטוח לאומי ולפיכך בג"צ דחה את השינוי בתקנה אשר סתר את הוראות החוק.

בהקשר זה נציין כי במסגרת הליך הפרשי השומה הקודמים של דמי הביטוח לתקופה שהסתיימה בשנת 2008 עמד המוסד לביטוח לאומי על כך שהפרשי גמלאות מחליפות שכר (מילואים, לידה, פגיעה בעבודה) ישולמו על ידו ישירות לזכאים (זאת לאחר שבתחילת ההליך דרש מתן מידע מלא ומפורט על התשלומים ששילם עבור חברי הקיבוץ).

אנו פועלים בקרב לקוחותינו למיצוי מלא של זכויות הקיבוץ וחבריו ולמניעת תשלומי ביטוח לאומי מיותרים.
בכוונתנו לפעול, באם יהיה צורך בכך, גם בהליכים משפטיים באמצעות משרד עו"ד מוביל בנושא.

לטיפול בנושא הפרשי דמי הביטוח הלאומי לרבות הכנה מיטבית של הדיווחים הנדרשים ע"י הביטוח הלאומי ובהמשך ניהול מו"מ מול המוסד לביטוח לאומי ניתן לפנות לרו"ח אבנר עופר במשרדנו בעפולה 04-6484775.

 

 

 

לקבלת עדכונים מקצועיים שוטפים בנושא זה ובנושאים אחרים לחץ כאן