גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 010-2017

הכנסת חבר קיבוץ מתחדש לעניין ביטוח לאומי לשנת 2017

עד 1 ביולי 2017, תחול על חברי קיבוץ מתחדש חובת תשלום דמי ביטוח ואופן חישוב ההכנסה החייבת בדמי ביטוח בהתאם לכללים החלים על חבר קיבוץ שיתופי (ראו חוזרנו 9/2017 "הכנסת חבר קיבוץ שיתופי לעניין ביטוח לאומי לשנת 2017" ו- 4/2017 "תיקון חוק הביטוח הלאומי – חברי קיבוץ שיתופי ומושב שיתופי").

החל מ-1 ביולי 2017, תחושב ההכנסה החייבת של חבר קיבוץ מתחדש על בסיס ההכנסה החייבת למס ולא על בסיס הוצאות המחיה. ראו פירוט והסברים בחוזרנו 3/2017 " תיקון חוק הביטוח הלאומי - חברי קיבוץ מתחדש".

קיבוץ שכל חבריו נמצאים בעצמאות כלכלית

בתיקון החקיקה, מוגדר חבר קיבוץ מתחדש כיחיד, שעל פי תקנון הקיבוץ חלו לגביו חובות וזכויות חבר קיבוץ, בגמר שנת המס, לרבות מועמד לחברות, שמלאו לו 21 שנים, למעט חבר בעצמאות כלכלית.

לאור האמור, תיקון החקיקה הנ"ל אינו חל על קיבוץ שכל חבריו נמצאים בעצמאות כלכלית. לגבי חברים אלו חלים הכללים הבאים:
1. חברים בעצמאות כלכלית העובדים בקיבוץ יועסקו כשכירים לכל דבר (כולל תשלום לענף אבטלה).
2. מעמד חבר בעצמאות כלכלית זהה למעמדו של כל מבוטח אחר שאינו חבר קיבוץ הן לעניין דמי הביטוח והן לעניין הגמלאות.
3. חלוקת רווחים – לעמדתנו אינה חייבת בדמי ביטוח לאומי מאחר והיא זהה במהותה לדיבידנד הפטור מדמי ביטוח לאומי.
4. רווחים שלא חולקו –אין חיוב בדמי ביטוח על רווחים לא מחולקים.

הוראות אלו תואמות את פס"ד יודפת מיום 7 באוקטובר 2003, לפיו ניתן להפסיק תשלומי דמי ביטוח לאומי בקיבוצים/ מושבים שיתופיים אשר עומדים במספר מבחנים בסיסיים: ביטול סידור העבודה, שינוי התקנון והעברת האחריות לפרנסה מהקיבוץ לחבר, ביטול תורנויות וגיוסים, חברי האגודה העובדים באגודה ובמפעליה מועסקים בתלוש שכר ומנוכים להם דמי ביטוח לאומי כחוק ככל שכיר אחר (ראו חוזרינו : 46/2004 "תשלומי דמי ביטוח לאומי בקיבוצים שביטלו את סידור העבודה" , 85/2003 "פס"ד בענין ביטוח לאומי במושב שיתופי משתנה"). לעניין סגירת תיק ביטוח לאומי חברים ראו חוזרנו 111/2014 "עדכוני ביטוח לאומי לשנת 2014".

שיעורי דמי הביטוח לחבר החל מיולי 2017 מופחת (%) מלא (%)
  סה"כ עובד מעביד סה"כ עובד מעביד
חבר וחברה "תושבי ישראל" שמלאו להם 18 שנה וטרם הגיעו לגיל הפרישה 6.91 3.49 3.42 19.13 11.79 7.34
חבר וחברה שעברו את "גיל הזכאות" לקצבת זקנה שאינם מקבלים קצבת זקנה 3.48 3.10 0.38 7.02 5.00 2.02
חבר וחברה לפני "גיל הפרישה" שנעשו לראשונה "תושבי ישראל" לאחר גיל 62 3.92 3.23 0.69 9.76 7.07 2.69
חבר וחברה בין "גיל פרישה" ל"גיל הזכאות" שנעשו לראשונה "תושבת ישראל" לאחר גיל 62 3.53 3.11 0.42 7.35 5.14 2.21
חבר וחברה מקבלי קצבת נכות יציבה מעבודה בשיעור 100%, או מקבלי קצבת נכות כללית יציבה בשיעור 75% ומעלה, או מקבלי קצבת נכות כללית בלתי יציבה בשיעור 75% ומעלה לתקופה רצופה של שנה אחת לפחות 3.48 3.10 0.38 7.02 5.00 2.02
חבר וחברה בין "גיל הפרישה" לגיל הזכאות" לקצבת זקנה שאינם מקבלים קצבת זקנה 6.52 3.37 3.15 16.72 9.86 6.86
חבר וחברה המקבלים קצבת זקנה מהמוסד לביטוח לאומי 0.38 0.00 0.38 2.02 0.00 2.02

 

שיעורי דמי הביטוח לתושבי חוץ, חיילים ונערים מופחת (%) מלא (%)
  סה"כ עובד מעביד סה"כ עובד מעביד
תושב זר ממדינת אמנה הכוללת גמלאות– מדווח בטופס 102 שכירים 3.85 0.40 3.45 14.50 7.00 7.50
תושב זר שאינו ממדינת אמנה – מדווח בטופס תושבי חוץ 0.53 0.04 0.49 3.42 0.87 2.55
נערים בין גיל 14 לגיל 18– יש לבטח כשכירים 0.38 0.00 0.38 2.02 0.00 2.02
חיילים בשירות סדיר – יש לבטח כשכירים 3.85 0.40 3.45 14.50 7.00 7.50

 

עדכון סכומים בינואר 2017
1. הכנסה מרבית לתשלום דמי ביטוח – 43,240 ש"ח (ללא שינוי מינואר 2014).
2. שכר ממוצע – 9,673 ש"ח.
3. הכנסה לתשלום דמי ביטוח בשיעור מופחת – 5,804 ש"ח.
4. שכר מינימום – 5,000 ש"ח.
5. הסכום הקובע לפריסת שכר נוסף – 1,250 ש"ח (25% משכר המינימום).

לפרטים ולהסברים נוספים ניתן לפנות לרו"ח אבנר עופר במשרדנו בעפולה.