גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 009-2017

הכנסת חבר קיבוץ שיתופי לעניין ביטוח לאומי לשנת 2017

1. קיבוץ שיתופי לרבות מושב שיתופי הוגדרו כאגודה שסווגה כ"קיבוץ שיתופי" בהתאם לסיווג בפקודת מס הכנסה.

2. סעיף 3 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995 (להלן-החוק), מגדיר חבר באגודה שיתופית שהיא קיבוץ או מושב שיתופי כעובד, ואת האגודה בה הוא חבר, כמעסיקתו במידה והוא עוסק בתפקידו במסגרת סידור העבודה, ולא ע"פ התקשרות אישית עם גורם חיצוני. ע"פ הוראה זו חלים הכללים לתשלום דמי ביטוח לאומי על חבר קיבוץ כשם שהם חלים על כל עובד שכיר.

3. מאחר וחבר קיבוץ שיתופי אינו מקבל שכר ככל שכיר אחר, נקבעו בסעיף 344(א)(1) לחוק כללים לחישוב הכנסתו של חבר קיבוץ שיתופי ומושב שיתופי. לפירוט מרכיבי ההכנסה שנקבעו ראו חוזרנו 4/2017 "תיקון חוק הביטוח הלאומי – חברי קיבוץ שיתופי ומושב שיתופי".

4. תוצאת החישוב הינה הכנסת הקיבוץ לשנת המאזן שאושר ולא לשנה השוטפת.

5. את הכנסת החבר יש ל"קדם" (ל"מדד") משנת המאזן (לדוגמה 2014) לשנת 2016. הקידום מבוצע ע"י חלוקת השכר הממוצע בינואר 2016 בממוצע השכר הממוצע של שנת המאזן האחרון שאושר (לדוגמה שנת 2014).

6. הקידום לרבעון הראשון המתחיל בינואר 2017, הוא בשיעור של מחצית שיעור השינוי של השכר הממוצע לחודש ינואר, לעומת השכר הממוצע לחודש דצמבר שקדם לו.

7. לאחר שנקבעה ההכנסה לחבר לרבעון הראשון, יש לקדמה מידי רבעון. הקידום לרבעון השני יהיה עפ"י שיעור העלייה של השכר הממוצע מינואר לאפריל. הקידום לרבעון השלישי יהיה עפ"י שיעור העלייה של השכר הממוצע מאפריל ליולי. הקידום לרבעון הרביעי יהיה עפ"י שיעור העלייה של השכר הממוצע מיולי לאוקטובר.

8. השכר הממוצע לינואר 2017 הוא 9,673 ש"ח. השכר הממוצע לחודש דצמבר 2016 הוא 9,464 ש"ח.

9. המוסד לביטוח לאומי מחשב את ממוצע השכר הממוצע עפ"י החוק לשנת מאזן. להלן ממוצע השכר הממוצע:

שנה                       ממוצע השכר הממוצע                 שנה                 ממוצע השכר הממוצע
                                     ש"ח                                                             ש"ח
2013                            8,828                       2015                          9,260
2014                            9,089                       2016                          9,464

10. להלן שעורי הקידום לרבעון הראשון של שנת 2017, לפי חישוב המוסד לביטוח לאומי:

שנת מאזן                     מקדם              שנת מאזן                  מקדם
2012                       % 13.47           2014                  7.60%
2013                       % 10.78           2015                  5.61%

11. ההכנסה לחבר משמשת בסיס למקדמות באותו רבעון. התשלום מתבצע עבור כל חבר בהתאם לסוג הביטוח הרלוונטי עבורו (חבר העובד במשק - סוג 01, חבר המקבל קצבת זקנה - סוג 02 וכו'). עפ"י הסיווג נקבע שיעור דמי הביטוח ובסיס ההכנסה ממנו משולמים דמי הביטוח (סוג 01 - בסיס מלא, סוג 02 - מחצית הבסיס וכו').

12. בני קיבוץ מעל גיל 18, שאינם מועמדים או חברים ואינם עובדים במשק, זכאים לפטור מדמי ביטוח לאומי בהתאם להוראות סעיף 351 לחוק הביטוח הלאומי ולתקנות 11א ו- 11ג לתקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח), תשל"א-1971 (ראה חוזר 16/2014).

13 קיבוץ שיתופי רשאי להגיש לרשות המיסים בקשה, לפני שנת המס, שיחולו עליו הוראות החלות על קיבוץ מתחדש. הגיש קיבוץ שיתופי בקשה כאמור, לא יהיה רשאי לחזור בו ממנה. לעניין חישוב דמי ביטוח לקיבוץ מתחדש ראה חוזרנו 10/2017 " הכנסת חבר קיבוץ מתחדש לעניין ביטוח לאומי לשנת 2017", 3/2017 "תיקון חוק הביטוח הלאומי - חברי קיבוץ מתחדש".

14. לחוזר זה מצורפת טבלה מעודכנת לשיעורי דמי הביטוח בקיבוץ לסוגי המבוטחים השונים.

לפרטים ולהסברים נוספים ניתן לפנות לרו"ח אמיר כהן במשרדנו בתל אביב או לרו"ח אבנר עופר במשרדנו בעפולה.

 1111

 

 
  הערות:

1. הורים וקרובים של חברי הקיבוץ, המתגוררים בו בקביעות ואינם עובדים, מבוטחים כמי שאינם עובדים או עובדים עצמאים, כל עוד לא החלו לקבל קצבת זקנה.
2. יש לדאוג לתשלום דמי ביטוח בריאות בגין הורים וקרובים לאחר גיל הזכאות העובדים במשק שאינם מבוטחים עפ"י פרק י"א לחוק (אינם מקבלים קצבת זקנה) ומבוטחים בסוג 04.
3. נשים נשואות ששוהות במעמד של הורים של חברי משק שאינן עובדות אינן מבוטחות.
4. עבור חיילות/חיילים המשרתים פחות משנתיים/שלוש שנים יש לבצע תאום בגמר השרות הצבאי.
5. יש לבצע תאום דמי ביטוח עבור עובדי חוץ חלקיים אשר הכנסתם בתלוש השכר אינה מגיעה ל-60% מהשכר הממוצע.
6. החל ב 1 בינואר 1998 תוקן סעיף 342(ג)(2)לחוק הביטוח הלאומי. לפי התיקון על הקיבוץ לנכות דמי ביטוח לאומי עבור חבריו בין גיל הפרישה לגיל הזכאות (הגיל שבו זכאי המבוטח לקצבה ללא קשר לשעות העבודה) במידה ואינם מקבלים קצבת זקנה. לאור האמור, על הקיבוץ לדווח על אותם חברים בסוג 01 (או 10,50,90 אם מדובר בעובד חוץ) אך מאחר ובגיל האמור אותם חברים אינם מבוטחים בביטוח נפגעי תאונות ובביטוח נכות יש לבצע אי ניכוי. שיעורי אי הניכוי הם:אי ניכוי מופחת 0.39 אי ניכוי מלא 2.41 .
7. דמי ביטוח עבור עתודאי ישולמו בסוג 03 עד החיול הראשון . כאשר יחויל יש לשלם עבורו דמי ביטוח בסוג 08 עבור כל תקופת השירות.
8. השכר הממוצע החל מינואר 2017 הוא 9,673 ש"ח לחודש, לפיכך ההכנסה שממנה ישולמו וינוכו דמי ביטוח בשיעורים המופחתים הינה 5,804 ש"ח (60% מהשכר הממוצע).
9. החל מאפריל 2015 שכר המינימום הוא 4,650 ש"ח.
10. דיווח בסוג 0* יקלט רק לאחר הגשת סיכום מפרוטוקול האסיפה בעניין החלטת הקיבוץ להוציא את עובדי החוץ בהיקף משרה של 80% ומעלה מסידור העבודה בקיבוץ.
11. כאשר אין מידע לגבי היקף המשרה של עובד חוץ, היקף המשרה יחושב באופן הבא: עד 4 ימים = 20%, מ-5 ימים עד 16 ימים = 80%, 17 ימים ומעלה =100%.