גרסת הדפסה
מושבים מספר: 100-2016

תעסוקה לא חקלאית ושימושים נלווים בנחלה

להלן עיקרי הנוהל מעודכן ל"תעסוקה לא חקלאית ושימושים נלווים בנחלה" על פי החלטות מועצת מקרקעי ישראל 1316, 1458 כפי שאושר ב- 7.11.2016 ע"י הנהלת רשות מקרקעי ישראל:

" 1. נוהל זה עוסק בעריכת עסקה להקמת מבנה חדש או לאפשר שימוש במבנה קיים המצוי בחלקת המגורים, למטרות תעסוקה לא חקלאית (להלן – "פל"ח") ובהקמת מבנה או שימוש במבנה קיים, לצורך פעילות לשימושים נלווים בעלי זיקה ישירה לפעילות החקלאית בנחלה.


2. הגדרות

2.1 חלקה א'- חלק מנחלה שהינו שטח רצוף של קרקע המיועד בתכנית תקפה למגורים, למבני משק של בעל הזכויות בנחלה ולעיבוד חקלאי.
2.2 חלקת המגורים- חלקת המגורים במושב תהיה שטח מתוך חלקה א' של נחלה בגודל כולל של עד 2.5 דונם בלבד, שמתקיימים בו במצטבר התנאים שלהלן:
2.2.1 חלקת המגורים תהיה שטח רציף.
2.2.2 השטח מיועד למגורים בתכנית תקפה.
2.2.3 השטח כולל את יחידות הדיור הקיימות בחלקה א'.
על אף האמור, אם עד למועד אישור החלטה זו צורף כדין שטח לא רציף לחלקה א' של נחלה, בשל מגבלות פיסיות ו/או תכנוניות בנחלה, חלקת המגורים תכלול גם שטח זה ובלבד ששטחה הכולל של חלקת המגורים לא יעלה על 2.5 דונם.
2.3 בעל זכויות בנחלה- מתיישב בישוב חקלאי או בישוב אחר שהינו החוכר או השוכר של קרקע בתנאי נחלה לרבות חוכר בחכירה לדורות, שוכר בחוזים זמניים מתחדשים, בר-רשות בנחלה ומתיישב בישוב חקלאי או בישוב אחר שהינו בעל הזכויות בנחלה עפ"י הרישום ברמ"י ובספרי הישוב החקלאי.
-ההחלטות אינן חלות על יישוב חקלאי שהוא קיבוץ או מושב שיתופי.
2.4 פל"ח- שימוש בקרקע בתחום חלקת המגורים למטרות לא חקלאיות , לרבות מבני קיט כפרי, על פי תכנית תקפה בהתאם לחוק התכנון והבניה התשכ"ה-1965, או על פי היתר תקף לשימוש חורג שניתן כדין.
2.5 שימושים נלווים *-
2.5.1 גידול בעלי חיים:
2.5.1.1 שירותי טיפול בבעלי חיים.
2.5.1.2 אחסנת בעלי חיים.
2.5.1.3 ריפוי וטיפול באמצעות בעלי חיים.
2.5.1.4 ליטוף בעלי חיים והתנסות בגידולם.
2.5.1.5 חנות ממכר בעלי חיים וציוד לגידולם.
2.5.1.6 רכיבה טיפולית.
2.5.1.7 לימודי רכיבה.
2.5.2 עיבוד ראשוני של תוצרת חקלאית- עיבוד ראשוני עצמי אשר עיקרו תוצרת חקלאית של הנחלה, מן החי ומן הצומח והוא אחד מאלה:
2.5.2.1 יצור שמן מזיתים- בית בד.
2.5.2.2 יצור יין מענבים- יקב.
2.5.2.3 יצור גבינות מחלב- מגבנה.
2.5.2.4 יצור בשמים וסבונים מצמחי תבלין ובושם.
2.5.2.5 יבוש תבלינים ופרחים.
2.5.2.6 יצור ריבות מפירות, פירות מיובשים, מיצים ותמציות.
2.5.2.7 הערה – ועדת המשנה של המועצה רשאית להוסיף לקבוע סוגי עיבודים נוספים.
2.5.3 פעילות תיירותית וחינוכית- פעילות המבוססת על פעילות חקלאית המתקיימת בנחלה :
2.5.3.1 הצגת הענף החקלאי ומוצריו.
2.5.3.2 השתתפות בחוויית הקטיף, האסיף או החליבה.
2.5.3.3 שימוש במבנה קיים ושימורו לצורך הצגת מורשת ההתיישבות.
*השימושים הנלווים המותרים יהיו בהתאם לסעיפים 2.5.1-2.5.3. תתאפשר הקמת חנות ממכר התומכת את השימוש הנלווה, בהתאם לכללים שיפורטו להלן.
2.6 "קרוב"- בן זוג, לרבות ידוע בציבור כבן זוג, הורה, צאצא וצאצא בן הזוג, מאומץ ומאומץ בן הזוג, ובן זוגו של כל אחד מאלה המתגורר בנחלה.
2.7 מבנה יביל – מבנה שניתן להעביר ממקום למקום (כגון - קרוואן).
2.8 השטח הנוסף– שטח המיועד למגורים, הממוקם בחלקת מגורים ששטחה עולה על 2.5 דונם ואשר נרכש ע"י בעל הזכויות בנחלה בתנאי החלטת מועצה מספר 1399.

 

3. המלצת משרד החקלאות

בקשות לשימושים נלווים יוגשו בכפוף לקבלת מסמך המלצה בפורמט אחיד (מצורף לטופס הבקשה) של משרד החקלאות ופיתוח הכפר.

 

4. תקופת ההקצאה

4.1 רמ"י תתיר לבעל זכויות בנחלה הקמת מבנה או שימוש במבנה קיים למטרת פל"ח ו/או שימושים נלווים, בהתאם לתוכנית תקפה, לתקופה של 49 שנה.
4.2 בבקשה להסבת מבנה קיים לפל"ח בהתאם לתוכנית תקפה ניתן יהיה לאשר עסקה לתקופה הפחותה מ-49 שנה אך לא פחות מ-10 שנים וזאת בהתאם לבקשת בעל הזכויות.
4.3 רמ"י תתיר לבעל זכויות בנחלה הקמת מבנה יביל או שימוש במבנה קיים למטרת פל"ח ו/או שימושים נלווים, עפ"י היתר לשימוש חורג.
4.4 במבנה קיים המשמש לפל"ח שהרשות אישרה לגביו שימוש חורג לפני תאריך 27.3.2007, תנתן לו הרשאת שימוש נוספת ל-5 שנים (ממועד מתן הרשאת השימוש בהתאם לבקשה האחרונה שהוגשה ע"י החוכר) לכל היותר ובכל מקרה לתקופה שלא תעלה על התקופה המאושרת ע"י רשויות התכנון.

 

5. כללים לקביעת גבולות חלקת המגורים

5.1 חלקת המגורים לא תעלה על 2.5 דונם (למעט מקרים בהם בעל הזכויות בנחלה רכש את הזכויות ב"שטח הנוסף").
5.2 כל מבני המגורים הקיימים יכללו בתחום החלקה.
5.3 שמירה על רציפות חלקת המגורים.
5.4 מניעה של "מובלעות חקלאיות" בחלקה א' (מובלעות אשר לא ניתן לעבדן, ולמעשה הן הופכות לחלק מחלקת המגורים).
5.5 כל חזית הנחלה הנסמכת על הכביש תיכלל בחלקת המגורים.
5.6 ככל הניתן, יש לשמור על הרציפות התכנונית מול הנחלות הסמוכות כדי לשמור על רציפות היעוד למגורים.
5.7 ככל הניתן, עורף חלקת המגורים יקבע בקו מקביל לחזית חלקת המגורים.
5.8 ככל הניתן, יש לשמור על צורת מגרש רגולארית.
• אם במסגרת נוהל זה אושרה חלקת המגורים בהתאם לתשריט שהועבר למרחב, התשריט החתום ע"י בעל הזכויות בנחלה והאגודה ייחתם ע"י רמ"י, יתויק לתיק הנחלה ועל בסיסו תיושם החלטת מועצה 1399, אם תיושם.

 

6. כללים לתכנון והיקפי בניה לפל"ח

6.1 תתאפשר הקמת פל"ח בתחום חלקת המגורים בלבד.
6.1 היקף הבניה הכולל לתעסוקה לא חקלאית לא יעלה על 500 מ"ר מבונה, וזאת אף אם מוסדות התכנון אישרו זכויות בניה מעבר לשטח זה. היקף הבניה הכולל לתעסוקה לא חקלאית לא יעלה על 500 מ"ר מבונה, וזאת אף אם מוסדות התכנון אישרו זכויות בניה מעבר לשטח זה. במכסה זו יכללו גם שימושים לפל"ח שאושרו בעבר כדין לחוכר ושולמו בגינם דמי חכירה מהוונים, מחוץ לחלקת המגורים. השטח המבונה לפל"ח יכלול את כל השטחים הנלווים שבגינם נדרש היתר בניה וכן שטחי דק ומרוצף מעל 150 מ"ר המשמשים כשטח נילווה למסעדה . שטח עד 150 מ"ר לא יכלל במניין השטח לפל"ח
6.2 בבקשה לאחסנה פתוחה שטח הקרקע ייחשב כשטח מבונה לעניין היקף הבנייה המותר בפל"ח
6.3 שימושים הנובעים מהפעילות המבוקשת, כגון : חצר וחניה, לא יכללו בשטח העסקה.
6.4 רמ"י תתיר לבעל הזכויות בנחלה הקמת מבנה יביל או שימוש במבנה קיים לפל"ח מחוץ לחלקת המגורים במקרים הבאים :
• אושרה עסקה מהוונת להקמת מבנה לפל"ח מחוץ לשטח חלקת המגורים במועד שלפני אישור החלטת מועצת מקרקעי ישראל מספר 1101 מיום -27.3.2007.
• בחלקת מגורים ששטחה עד 1.5 דונם, בכפוף לחוו"ד תכנונית אשר מעידה כי לא ניתן למקם בה פל"ח. מיקום הפל"ח ייעשה בצמידות לחלקת המגורים ככל שניתן.
• בבקשה לאישור הגדלת מבנה קיים הממוקם מחוץ לחלקת המגורים המשמש לפל"ח שלגביו אושרה בעבר עסקה מהוונת, במקרה זה, הגדלת המבנה הקיים לא תעלה על 100% מהשטח הבנוי של העסקה המקורית ועד 500 מ"ר כולל. הרחבת המבנה תעשה לכיוון חלקת המגורים אם ניתן.

 

7. כללים לתכנון והיקפי בניה לשימוש הנלווה

7.1 שימושים הנובעים מהפעילות המבוקשת, כגון : חניה וחצר, לא יכללו בשטח העסקה.
7.2 בעסקה שמטרתה חוות סוסים, שטח העסקה יכלול את כלל החווה למעט שטח הגדרה (מנאז').
7.3 שטח העסקה יכלול את שטח השימוש הנלווה והחנות, כלהלן :

השימוש הנלווה מיקום מותר לשימוש הנלווה

היקף בניה כולל מותר

 

היקף בניה ומיקום של חנות הממכר היקף בניה לשימוש נלווה ופל"ח
שימושים שלא יקוזזו ממכסת הפל"ח שימושים שיקוזזו ממכסת הפל"ח (500 מ"ר)

שימושים נלווים לגידול בעלי חיים

א. שירותי טיפול.

ב.  אחסנת בעלי חיים.

ג.   ריפוי וטיפול באמצעות בעלי חיים.

ד.  ליטוף בעלי חיים והתנסות בגידולם.

ה. רכיבה טיפולית.

ו.   לימודי רכיבה.

בתחום חלקה א' אין מגבלה (בהתאם למגבלת התב"ע / אישור לשימוש חורג)
  • עד 50 מ"ר
  • תמוקם מחוץ לחלקת המגורים, בתחום חלקה א' ובצמידות לשימוש הנלווה.
השימוש הנלווה 100% משטח חנות הממכר

עיבוד ראשוני של תוצרת חקלאית

א.ייצור שמן מזיתים - בית בד.

ב.ייצור יין מענבים – יקב.

ג.  ייצור גבינות מחלב – מגבנה.

ד.ייצור בשמים וסבונים מצמחי תבלין ובושם.

ה.יבוש תבלינים ופרחים.

ו.  ייצור ריבות מפירות, פירות מיובשים, מיצים, תמציות.

בתחום חלקת המגורים

או

בתחום חלקה א' בצמידות לחלקת המגורים

בתחום חלקת המגורים עד 500 מ"ר

או

מחוץ לחלקת המגורים בתחום חלקה א' עד 350 מ"ר.

  • אם השימוש נלווה הוקם בתוך חלקת המגורים - לא ניתן להקים חנות ממכר
  • אם השימוש הנלווה הוקם מחוץ לחלקת המגורים :

-  החנות תמוקם בתוך המבנה המשמש לשימוש הנלווה.

-  החנות תמוקם מחוץ לחלקת המגורים.

-  היקף בניה – עד 50 מ"ר ובלבד שהיקף הבניה של  השימוש הנלווה כולל חנות הממכר לא יעלו על 350 מ"ר.

 

30% משטח השימוש הנלווה

ו-

100% משטח חנות הממכר

פעילות תיירותית וחינוכית

א.הצגת הענף החקלאי ומוצריו.

ב.  השתתפות בחוויית הקטיף, האסיף או החליבה.

ג.   שימוש במבנה קיים ושימורו לצורך הצגת מורשת ההתיישבות.

בתחום חלקה א' עד 150 מ"ר
  • עד 50 מ"ר
  • תמוקם מחוץ לחלקת המגורים, בתחום חלקה א' ובצמידות לפעילות התיירותית והחינוכית המוצגת. .
השימוש הנלווה 100% משטח חנות הממכר

 

8. כללים נוספים להצבת המבנים

8.1 בעל זכויות בנחלה שרכש זכויות מגורים בשטח העולה על 2.5 דונם (בהתאם להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מספר 1399, או כל החלטה שתבוא במקומה. ראו בהגדרות "השטח הנוסף") (להלן – "חלקת המגורים המוגדלת") רשאי למקם את המבנה לפל"ח/שימושים נלווים בתוך חלקת המגורים המוגדלת ללא הגבלה, בתנאי ששילם לרשות דמי חכירה מהוונים כנהוג וכמקובל בהתאם להחלטות מועצה ונוהלי הרשות הנהוגים בעת רכישת הזכויות בחלקת המגורים המוגדלת ובנוסף שסך כל השטחים המבונים לפל"ח/שימושים נלווים שאושרו לו לא יעלה על המכסה המאושרת.
8.2 במידה ובעל הזכויות בנחלה לא הצטרף להסדר המפורט בהחלטה 1399 בדבר הסדרת זכויות המגורים בחלקת המגורים בנחלה, הקמת המבנה לפל"ח/שימושים נלווים לא תמנע את האפשרות להקים יחידת דיור נוספת בנחלה עבור בן ממשיך/דור המשך, בהתאם להחלטות מועצה ונוהלי הרשות התקפים מעת לעת.

 

9. שימוש לפל"ח/שימושים נלווים בהתאם להיתר לשימוש חורג יעשה במבנה קיים או במבנה יביל. לא תותר הקמת מבנה חדש שאינו יביל , בהיתר לשימוש חורג.

 

10. קביעת שווי העסקה

10.1 ערך הקרקע לביצוע העסקה ייקבע על בסיס שומה מטעם השמאי הממשלתי, בהתאם לייעוד המותר ולהיקף השימוש המבוקש (בינוי בפועל).
10.2 בשומה יובאו בחשבון גם שימושים הנובעים מהפעילות המבוקשת שאינם מבונים כגון: חניה וחצר. שטחים אלו לא יכללו בשטח העסקה, אלא ילקחו בחשבון בשומה.

 

11. הסדרת השימושים שלא כדין ותשלום חובות לרמ"י, הינם תנאי לביצוע העסקה

 

12. תוספת בניה לעסקת פל"ח קיימת

בבקשה לתוספת בניה לעסקת פל"ח קיימת יש לבצע שינויים בעסקה המקורית במערכת כוכב.
התשלום בגין תוספת הזכויות יהיה 91% מערך הקרקע לפי שומה לזכויות המבוקשות.

 

13. חובת הפעלה עצמית

תנאי לאישור עסקה לפל"ח/שימושים נלווים יהיה הסכמה והתחייבות המבקש להפעיל את השימוש באופן עצמאי ללא זכות לשותפות או להשכרה. הפעלת השימוש על ידי "קרוב", כהגדרתו בסעיף 2.6 לעיל, המתגורר בנחלה דרך קבע לא תחשב כהשכרה או כשותפות אסורה.
למרות האמור לעיל בשימושים הבאים ניתן יהיה לבצע השכרה:
אחסנה ומכירה של תוצרת חקלאית ומיכון חקלאי, מרכז מבקרים ומוזיאון הקשור לעולם החקלאי, משתלה, מבשלת בירה, חוות תבלינים, חנות ממכר לתוצרת חקלאית, מחלבה, מגבנה, יקב, רדית דבש, בית בד,ייצור בשמים וסבונים מצמחים, ייבוש פרחים, פירות מיובשים, הכנת מיצים, לימוד רכיבה על סוסים, גידול, טיפול אחסנה וממכר בעלי חיים, וטרינר, מסגריה/מוסך לכלים חקלאיים, בריכה טיפולית

 

14. איסור העברת זכויות

זכויות הבניה במבנה לפל"ח/שימושים נלווים, יישארו תמיד חלק בלתי נפרד מהנחלה. לא תתאפשר העברת הזכויות למבנה הפל"ח או השימוש הנלווה בנפרד מהנחלה. "

 

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות למשרדנו בת"א.

 

 

לקבלת עדכונים מקצועיים שוטפים בנושא זה ובנושאים אחרים לחץ כאן