גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 074-2016

הסדרת שימושים בישובים חקלאיים – הודעת רמ"י

ביום 3.8.2016 פורסמה הודעה באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן:"רמ"י") בנושא "מבצע להסדרת שימושים לא מוסדרים ביישובים חקלאיים".

להלן ההודעה במלואה כפי שהובאה באתר רמ"י:

"לנוכח רצון רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) לעודד הסדרת שימושים לא מוסדרים ביישובים החקלאיים,  אישרה  הנהלת רמ"י מבצע הסדרה  וגביית תשלום דמי שימוש בגין תקופת שימוש של עד שבע שנים אחרונות , גם אם השימוש החל קודם לכן.

המבצע יסתיים ב 31.12.17.

בתקופת המבצע תהיה תקופת החיוב החל מ-1.7.09 ועד למועד ההסדרה, בתנאי שיוסדרו כל השימושים הלא מוסדרים, לרבות תשלום דמי שימוש עבור תקופת עבר וכן ביצוע ההסדרה עד ל-31.12.17.

על אף האמור, בהתקיים אחת מהעילות לעצירת תקופת ההתיישנות בהתאם לעילות הקבועות בחוק, תגבה רמ"י דמי שימוש גם בגין השימוש שנעשה לפני 1.7.09

יובהר כי האמור לא חל לגבי הליכים משפטיים ו/או לא יהיה בו כדי לעכב נקיטת הליכים משפטיים."

לעניין זה ראו גם חוזרנו 67/2016: "התעסוקה הלא חקלאית בשטח המחנה בקיבוץ".

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות למשרדנו בת"א.