גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 073-2016

העברת כספי הפרשי גמלאות מחליפות שכר לחברי קיבוצים

בעקבות עדכון בסיסי ההכנסה לחיוב דמי ביטוח לאומי של הקיבוצים והמושבים השיתופיים שנעשה על ידי מנהל הביטוח והגביה לשנים 2003 עד 2008, חויבו רוב הקיבוצים והמושבים השיתופיים בהפרשי דמי ביטוח ומיעוטם זוכו בהפרשי דמי ביטוח.

כיוון שגמלאות מחליפות שכר משולמות לחברי קיבוצים על פי בסיסי ההכנסה הרשומים במערכות הגביה, וכיוון שבסיסים אלו הוגדלו למפרע, המוסד לביטוח לאומי מחשב מחדש את הזכאות לגמלאות מחליפות שכר (אימהות, אבטלה (ניכוי בשל הכנסות), מילואים, ודמי פגיעה) ומעביר ההפרשים לחברי הקיבוצים.

המוסד לביטוח לאומי פועל על פי חוו"ד משפטית לפיה, הזכות לגמלה ולהפרשי גמלה שייכת לחבר הקיבוץ . לפיכך, כספי הפרשי הגמלאות מועברים ישירות לחשבון הבנק של חבר הקיבוץ, אלא אם יורה חבר הקיבוץ להעבירם לחשבון הבנק של הקיבוץ.

 

תשלום הפרשי גמלה בזכות

בשלב זה השלים המוסד לביטוח לאומי פיתוח התהליכים בתחום מילואים ואמהות. להלן שלבי הפעולה לזיכוי חברי/ות הקיבוץ והמושב השיתופי:

1. המוסד לביטוח לאומי יאתר תביעות לתגמולי מילואים ודמי לידה שהוגשו עבור חברי/ות קיבוץ לתקופה 2003-2008.

2. המוסד לביטוח לאומי יבצע חישוב הפרשים ויבצע בהתאם תשלום יזום לחברים/ות שלהם אותרו חשבונות בנק.

3. לחברים/ות חסרי חשבון בנק תשלח הודעת SMS יזומה להמצאת חשבון בנק.

4. לחברים/ות ישלח מכתב המפרט את תקופת הזכאות ששולמה.

 

גמלאות בהן קיים חוב עקב ירידה בבסיס ההכנסה לחבר

1. אימהות – לא יווצרו הפרשים לחובה לתקופות העבר.

2. מילואים – תערך התחשבנות משולבת באופן שההפרשים לחובה יתקזזו מההפרשים לזכות של כל מבוטח. במקרים בהם ייווצר חוב לאחר התחשבנות, החוב יירשם במערכת הכספית של המוסד לביטוח לאומי אך בשלב זה לא ישלח מכתב חוב עד להחלטה סופית האם לבטל חובות אלה.

3. אבטלה – לא תערך התחשבנות.

4. דמי פגיעה – תבוצע התחשבנות במהלך 2016.

 

לפרטים ניתן לפנות לרו"ח אבנר עופר במשרדנו בעפולה.