גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 070-2016

קביעת גודל מינימלי ליחידת דיור לשיוך בקיבוצים ובמושבים שיתופיים

ועדת המשנה של מועצת מקרקעי ישראל אישרה בישיבתה מיום 13.6.2016 החלטה בעניין קביעת גודל מינמלי ליח"ד לשיוך בקיבוצים ובמושבים שיתופיים המאוכלסים בין 150%-200% ביחס לתקן הנחלות.


להלן נוסח הצעת ההחלטה שאושר:


"בהתאם לסעיף 4.1.7 להחלטת מועצה מספר 1456 המסמיך את ועדת המשנה לקבוע קריטריונים לפיהם ניתן לאשר לקיבוצים בהם מספר משפחות החברים באגודה ביום 27.3.07 ובמועד השיוך בפועל יהיה לפחות 150% מתקן הנחלות, שיוך מגרשים עם זכויות בניה קטנות מ- 160 מ"ר כולל ובלבד שלא יפחתו מ- 120 מ"ר כולל, מוצע להקטין את היקף יח"ד באופן יחסי לפערים הנ"ל בהתאם לנוסחה שלהלן:

0.8   *(150- שיעור האכלוס) - 160

שיעור האכלוס = מספר בתי האב ביום 27.03.2007 מחולק בתקן הנחלות כפול 100.
150 = 150% אכלוס ביחס לתקן ביום 27.03.2007
160 = גודל יח"ד במ"ר קבוע בהחלטה 1456"