גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 086-2015

איוש נחלות פנויות בנגב ובגליל לפי 1317 - נוהל ביצוע

הנהלת רמ"י פרסמה ביום 26.8.2015 באתר האינטרנט את נוהל "איוש נחלה פנויה במשבצת". הנוהל שמספרו 3.2.2.10.1 אשר הוכן ע"י עו"ד אסף רפלד מנהל אגף בכיר לשימושים חקלאיים אושר בהחלטת הנהלת רמ"י מס' 3782 מיום 5.8.2015.

להלן עיקרי הנוהל:

"א. רקע כללי ומדיניות

1. כללי :

אגודות רבות טרם איישו את סך הנחלות שהוקצו להן בתחום המשבצת החקלאית (להלן : "נחלות פנויות").
החלטת המועצה מאפשרת לאייש את הנחלות הפנויות, בהתאם לכללים המפורטים בנוהל זה.

2. בישובי מרכז הארץ לא ישווקו נחלות פנויות.

3. איוש נחלות פנויות בנגב ובגליל :

o איוש נחלות פנויות במשבצת אפשרי ביישובי הנגב והגליל בלבד כמשמעותם בחוק הרשות לפיתוח הנגב ובחוק הרשות לפיתוח הגליל.
o נחלות פנויות יוקצו למומלצי האגודה אשר אושרו על ידי האסיפה הכללית של האגודה.
o הנחלות הפנויות יאיושו מיום אישור החלטת המועצה (12.2.2014), במשך תקופה של 5 שנים בלבד.
o השגה על החלטת אסיפת האגודה תדון בפני ועדת ערר ברמ"י.
o האגודה לא תגבה כל תשלום כתנאי להמלצתה.
o אגודה המבצעת בעצמה עבודות פיתוח, תהיה רשאית לגבות את הוצאות הפיתוח כפי שיאושרו על ידי רמ"י.

4. שיווק נחלות פנויות בקו עימות וישובים סמוכי גבול יבוצע בתנאים הבאים:

שיווק נחלות פנויות יתבצע לפי אמור בסעיף 2 לעיל אך ללא מגבלת זמן לתקופת השיווק.

5. הנחלות הפנויות יוקצו ליחידים אשר אינם בעלי זכות בנחלה ו/או משק עזר ו/או של מגרש מגורים צמוד קרקע שנרכשו בפטור ממכרז בישוב הנ"ל ו/או בכל ישוב אחר ואינם חברי קיבוץ או מושב שיתופי אשר במסגרת שינוי ארגוני בקיבוץ/מושב שיתופי זכאים לקבל זכויות חכירה של יחידת מגורים בנויה (שיוך).

6. זכויות מוקצות :

o נחלה חקלאית עם זכויות בניה מהוונות בחלקת המגורים שגודלה עד 2.5 דונם, בהיקף בינוי של 160 מ"ר + 160 מ"ר + 55 מ"ר (בהתאם לכללי הרצף הבן-דורי לפי החלטת מועצה מס' 1252 מיום 30.1.2012)

o על ההקצאה יחולו כללי נחלה חקלאית, לרבות חובת התגוררות, עיבוד, שמירה על רצף בן דורי ובינוי תוך 3 שנים.

7. תשלומים :

o דמי חכירה מהוונים ישולמו על חלקת המגורים בלבד. עבור יתרת שטח הנחלה ישולמו בנוסף דמי חכירה שנתיים בהתאם למחירון החקלאי.
o קביעת ערכי הקרקע לצורך ביצוע העסקה ייעשו בהתאם לשומה עדכנית שתיערך על ידי השמאי הממשלתי הראשי או שמאי מטעמו.
o הנחת אזור :

על שיעור התשלום תחול הנחת אזור בהתאם להחלטת מועצה בנושא הנחות באזורי עדיפות לאומית :
הנחה על דמי חכירה מהוונים יוגבל למחיר תקרה אשר יעמוד על 700,000 ש"ח לנחלה (ערך הקרקע לא כולל פיתוח ומע"מ), לפי 2 יחידות דיור לנחלה (350,000 ש"ח ליח"ד). מעל סכום זה ישולמו דמי חכירה מלאים, ללא הנחת אזור.
מחיר התקרה צמוד למדד המחירים לצרכן, עדכון מחיר התקרה ייעשה ב-1 לפברואר בכל שנה, החל מ- 1.2.14. (בהתאם להחלטת מועצה בנושא הנחות באזורי עדיפות לאומית).

o הסבר לחישוב הנחת איזורי עדיפות לאומית בהתאם להחלטה זו :

היקף ההנחה המקסימלי באזור עדיפות א' הינו – 420,000 ש"ח, לא כולל פיתוח ולא כולל מע"מ.
הסבר: היקף ההנחה הוא הפער בין תשלום מלא (91%) לבין תשלום באזור עדיפות א' (31%)
700,000*0.91 - 700,000*0.31 = 420,000

היקף ההנחה המקסימלי באזור עדיפות ב' הינו – 280,000 ש"ח, לא כולל פיתוח ולא כולל מע"מ.
הסבר: היקף ההנחה הוא הפער בין תשלום מלא (91%) לבין תשלום באזור עדיפות ב' (51%)
700,000*0.91 - 700,000*0.51 = 280,000.

o דוגמא לתחשיב התשלום הנדרש בגין הקצאת נחלה:
נתון : שומה לחלקת מגורים בנחלה עם זכויות של 160 מ"ר + 160 מ"ר + 55 מ"ר = 1,350,000 ש"ח (ללא מע"מ וללא פיתוח), הנחלה ממוקמת באזור עדיפות א'. חישוב -
0.31 הנחת אזור עדיפות א' * 700,000 מחיר תקרה להנחה + 0.91 שעור דמי חכירה מהוונים* 650,000 שווי נחלה בניכוי מחיר תקרה = 808,500 ש"ח.

פירוט החישוב - שווי חלקת המגורים הוא 1,350,000 ש"ח. מאחר ומחיר התקרה להנחה מוגבל ל-700,000 ש"ח לנחלה, ההנחה תחושב רק עבור 700,000 ש"ח. על יתרת השווי בסך 650,000 ש"ח ( 1,350,000-700,000), לא תחול הנחת אזור.

8. חוזה חכירה :

הערה: את חוזה והמכתב ניתן לקבל מהאגף החקלאי במטה, עד שתתאפשר נגישות מיכונית לקבצים.

א. אם יש פרצלציה וכתב ויתור מטעם האגודה לגריעת חלקה א' מהמשבצת, יחתמו עם מומלץ לאיוש הנחלה שני חוזים:
1. חוזה חכירה לחלקה א'.
2. תוספת לחוזה חכירה לחלקה א', אשר מסדיר את הזכויות המהוונות שנרכשו בנוהל זה.

ב. בהעדר פרצלציה, יחולו הוראות חוזה המשבצת והרשות תצרף מכתב המפרט את הזכויות שנרכשו.

9. הוראות מעבר :

יחולו על ישוב בקו עימות או ישוב באזור עדיפות א' ששווי הנחלה בו פחות מ – 420,000 ש"ח כולל מע"מ ולא כולל פיתוח, צמוד ליום 08.03.2011 ורק לגבי מומלץ שהתקבלה לגביו המלצת האגודה במשרדי רמ"י לאיוש נחלה לא יאוחר מיום 12.02.2014. במקרה זה, יש לפעול לגביו בהתאם להוראת אגף 31.

10. הצטרפות להסדר הקבוע בהחלטת מועצה 1399 או כל החלטה שתבוא במקומה

חוכר אשר יבקש להצטרף להסדר לקביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים הקבוע בהחלטת מועצה מס' 1399 ישלם לרשות דמי חכירה בשיעור 3.75% מהפער בין שווי הזכויות הנרכשות על פי הסכם זה (160 מ"ר + 160 מ"ר + 55 מ"ר) לבין שווי זכויות בניה של 375 מ"ר ללא מגבלת מספר יחידות הדיור וביטול חובת הרצף הבין דורי. על תשלום זה לא חלה הנחת איזור.

11. דמי רכישה :

חוכר אשר יבקש לרכוש את מלוא הזכויות למגורים בחלקת המגורים (הקיימת והעתידיות) או יבקש להעביר זכויות בנחלה, ישלם לרשות, בנוסף לתשלום המפורט בסעיף 4 לעיל, תשלום של 29.25% ( השלמה ל - % 33 ) בהתאם לשומה עדכנית בין הזכויות הנרכשות על פי הסכם זה ( 160 מ"ר + 160 מ"ר + 55 מ"ר ) לבין זכויות בנייה של 375 מ"ר ללא מגבלת מספר יחידות הדיור וביטול הרצף הבין דורי, וכן תשלום בשיעור 33% משומה פרטנית ליתרת הזכויות המאושרות בתכנית תקפה והפוטנציאל התכנוני למגורים לרבות הזכות לפצל מגרשים, אשר בעבורם טרם שולמו דמי חכירה מהוונים.

12. על מומלץ האגודה לבנות את בית המגורים בהתאם ללוח הזמנים שנקבע בחוזה החכירה/מכתב.
אם לא יעמוד בלוח הזמנים שנקבע יהיה עליו לשלם דמי אורכה בהתאם להחלטת המועצה הרלוונטית בנושא אורכות להסכמי פיתוח."

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות למשרדנו בת"א.