גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 083-2015

ביטול עסקאות ומתן ארכות לביצוען- החלטה 1424

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 29.6.2015 הוחלט על תיקון החלטה 1326 "ביטול עסקאות ומתן אורכות לביצוען". ההחלטה קיבלה תוקף עם חתימת שר האוצר עליה ביום 3.8.2015 ומספרה 1424.


עפ"י האמור בהחלטה: מדיניות רשות מקרקעי ישראל ככלל, הינה שלא לבטל עסקות. יחד עם זאת, בעסקאות בפטור ממכרז (לא כולל הרשמה והגרלה), שהוקצו למטרות מגורים או בתעסוקה וחלפו 48 חודשים ממועד אישור העסקה או ממועד מסירת המגרש נשוא ההסכם ו/או לא הייתה מניעה לקבלת היתר בניה, המאוחר מבניהם, יחולו הכללים המובאים בהחלטה 1424.

להלן עיקרי השינויים במגזר הכפרי (הסעיפים עפ"י מיספורם בהחלטה 1424):


א. בהקצאה פטורה ממכרז למטרת מגורים לבניה נמוכה עצמית:


2.1.1 לא עמד הצד להסכם במועדים הנקובים בהסכם הפיתוח, רשאית הרשות לתת אורכות להסכם הפיתוח. מתן הארכה לכל תקופה בת שנתיים תותנה בתשלום של 6% ממלוא ערך הקרקע (ללא הנחות אזורי עדיפות לאומית וקו עימות) כפי שנקבע במועד ההקצאה המקורי, לרבות מתוספת ערך קרקע כתוצאה מהקניית זכויות בניה נוספות שבוצעו במקרקעין או 20,000 ₪, לא כולל מע"מ, הגבוה מבניהם. לסכום יתווספו הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה התשכ"א-1961 ממועד אישור העסקה.
2.1.2 לא שילם הצד להסכם הפיתוח בגין הארכה, לרבות הארכה שניתנה לו, יבוטל ההסכם ויחולו הוראות סעיף 1 לעיל.
2.1.3 החלטה זו לא תחול על בעל הסכם פיתוח שיציג אישור לאכלוס המבנה ("טופס 4") שניתן לו ע"י הועדה המקומית לתכנון ובניה תוך 48 חודשים ממועד אישור העסקה.
2.1.4 החלטה זו לא תחול במקרים בהם הוקצתה הקרקע מכח חוק יישום תכנית ההתנתקות, התשס"ה-2005 או כנגד זכויות במקרקעין במקום אחר.

ב. הקצאות על פי החלטות מועצת מקרקעי ישראל 533, 611, 640, 666, 717, 727, 949, 1226, 1222 ו- 1285:


2.5.1 בהקצאות על פי החלטות מועצת מקרקעי ישראל מס' 533, 611, 640, 666, 717, 727, 949, 1226, 1222 ו- 1285, הרשות תחתום על חוזה חכירה ללא תלות במצב הבינוי במקרקעין ובהתאם למפורט להלן:
2.5.1.1 ההמרה לחוזה חכירה תותנה בתשלום ההפרש בין ערך הקרקע בעסקה המקורית, בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן ליום מתן הארכה, לבין ערך הקרקע במועד מתן הארכה בהתייחס לזכויות שהוקנו בהסכם הפיתוח המקורי, במכפלת 91%.
2.5.1.2 על התשלום הנ"ל לא יחולו הנחות אזורי עדיפות לאומית או קו עימות.

ג. מתן אורכות כאשר חל שינוי תכנוני:


3.1 בהקצאות בפטור ממכרז, למעט הקצאות כמפורט בסעיפים 2.3, בהן בוצעה בניה חלקית במקרקעין, כהגדרתה לעיל, והתוכנית שונתה – הרשות תהא רשאית לחתום על חוזה חכירה עם היזם.
הנהלת הרשות תקבע כללים לחתימה על הסכם חכירה למקרים בהם בוצעה בניה חלקית במקרקעין.
3.2 על היזם לרכוש את הזכויות בגין השינוי התכנוני ולשלם דמי חכירה מהוונים בשיעור של 91% מהפרשי השווי בין הזכויות שהוקנו בהסכם הפיתוח המקורי לבין הזכויות שאושרו עפ"י התוכנית החדשה. על שיעור התשלום יחולו ההנחות בהתאם להחלטות מועצה ולמפת אזורי עדיפות לאומית.
3.3 היה והיזם לא ירכוש את הזכויות, יבוטל הסכם הפיתוח והרשות תפעל להשבת הקרקע.
3.4 חוכר אשר חויב בהיטל השבחה על ידי הוועדה המקומית ושילם דמי חכירה מהוונים בשיעור 91% משווי הזכויות הנוספות, יהיה זכאי להחזר היטל השבחה ששולם על ידו בגין אותן זכויות ועל בסיס שומה סופית.

ד. ריכוז ההוראות להארכת הסכמי פיתוח במגזר החקלאי

 

בניה נמוכה/ עצמית הקצאות קרקע לתעסוקה
תקופת הסכם הפיתוח 4 4
תקופת אורכה מקסימלית ללא הגבלה בפעימות של שנתיים ללא הגבלה
סה"כ תקופת הסכם פיתוח מקסימלית ללא הגבלה ללא הגבלה
מעבר להסכם חכירה ללא תלות בבניה לא כן, ללא תלות במצב הבינוי
האם חלה חובת תשלום בגין שינוי תכנוני בעת מתן אורכה כן כן

תשלום בגין אורכה

*לסכומים יתווספו הפרשי הצמדה וריבית

6% מערך הקרקע לרבות רכישת זכויות נוספות לכל תקופה בת שנתיים או 20,000 לא כולל מע"מ הגבוה מבינהם.

הפרש ערכי קרקע בין ערך הקרקע למועד מתן האורכה- לבין ערך הקרקע בעסקה המקורית (בהתייחס לזכויות שהוקנו בהסכם המקורי) לרבות רכישת זכויות נוספות במכפלת 91% ללא הנחות אזור.

תשלום בגין שינוי תכנוני בתקופת הסכם הפיתוח

9% מהזכויות הנוספות בהסכם פיתוח. בהסכם חכירה עפ"י החלטת המועצה הרלוונטית

אם חל שינוי תכנוני בעת מתן הארכה: הפרש ערכי קרקע בין ערך הקרקע ביחס לזכויות החדשות לבין ערך הקרקע בהתאם לזכויות שהוקנו במכפלת 91%. על החיוב הנ"ל תחול הנחת אזור

החזר כספים בעת ביטול העסקה רשאית הרשות שלא לגבות עפ"י תבחינים שיקבעו. קיזוז מהתמורה כולל תשלום בגין אורכות- דמי שימוש 0.5% לחודש מהתמורה לתקופת הסכם הפיתוח + פיצוי מוסכם 5% מהתמורה + מיסים תשלומי חובה עפ"י ההסכם + עלויות פינוי (הסכום שיוחזר לא יעלה על שווי הקרקע בעת ביטול ההסכם) הוצאות הפיתוח יוחזרו רק אחרי שיווק הקרקע ולאחר גביית הוצאות פיתוח מבעלי זכויות שיבוא במקומו.

לא רלוונטי

 

ה. ארכות במקרים חריגים:


4. במקרים חריגים או בהקצאות למטרות שלא מפורטות בהחלטה זו הנהלת הרשות תהא רשאית לשקול באופן פרטני מתן אורכה והתנאים לאישורה בהתאם לנסיבות ההקצאה.

ו. הפחתת היטל השבחה מתשלום דמי חכירה מהוונים


6.5 חוכר אשר חויב בהיטל השבחה על ידי הוועדה המקומית ושילם דמי חכירה מהוונים בשיעור 91% משווי הזכויות הנוספות, יהיה זכאי להחזר היטל השבחה ששולם על ידו בגין אותן זכויות ועל בסיס שומה סופית.

ז. הארכת הוראות המעבר עד 31.12.2016:


8. בעלי הסכם פיתוח, יקבלו אורכה אחת אחרונה עד 31.12.16 בתנאים של החלטה 1229.

ראו גם חוזרנו 64/2015 " החמרה נוספת במדיניות הארכת הסכמי פיתוח לתעסוקה ולמגורים"

 

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות למשרדנו בת"א.