גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 077-2015

שינוי במדיניות הפקת מים מקידוחים מליחים

רשות המים פרסמה ב- 29.7.2015 את עיקרי מדיניות בעניין הפקת מים מקידוחים מליחים במגזר הפרטי לבית ולחקלאות, הנייר עוסק בין היתר, בהשפעת הפקת מים מליחים על מליחות השפכים במקרה של שימוש ביתי ועל האקוויפר בכלל והקרקע בפרט בעת שימוש חקלאי.

להלן עיקרי המדיניות:

1. מדיניות הפקת מים מליחים לשימוש ביתי:

" בשל הסיבות הנ"ל יש צורך לקבוע נהלים ברורים, להמשך שימוש במים בעלי ריכוז כלוריד גבוה לצרכי הבית.
מוצע, כי נוכח ההשפעה השלילית של השימוש במים מליחים החל בשנת 2016 , תפעל הרשות להפסקת השימוש בקידוחים אשר מספקים מים למגזר הביתי ומליחותם גבוהה מ- 400 מג"ל כלוריד. וועדת טיוב תהיה רשאית לשקול המלצה על שימוש במים מליחים במקרים נקודתיים, בהם יש צורך בהפעלת קידוחים במסגרת תכניות המשתלבות בשיקום מקורות מים טבעיים, או שאין כיום חלופת אספקה סבירה.
מפיק אשר חפץ להמשיך להפיק מהקידוח הנ"ל למרות הסיבות המופיעות לעיל, יגיש בקשה לוועדת טיוב, אשר מונתה ע"י מנהל רשות המים.
הוועדה תקבע אם יש מקום להמליץ להכיר בהפקה כהפקת טיוב. הוועדה תבחן אם התועלת הנובעת מההפקה בקידוח עולה על הנזקים מהפקה זו, ותסווג אותה על פי המדרג הבא:

1. תועלת למשק המים הכרה - הכרה בהפקה כהפקת טיוב עם הפחתה בהיטלים ואף בחינה בשיתוף עם משרד החקלאות של הגדלת ההפקה במידת הצורך.
2. אין תועלת אבל אין נזק - אין הכרה בהפקה כהפקת טיוב ואין הפחתה בהיטלים-אבל הכמות ברישיון נשארת.
3. יש נזק למקורות המים ולמשק המים - צמצום ההפקה עד ביטול ההקצאה."

שלבי הכרה בהפקה כהפקת טיוב:
1. הגשת בקשה בצירוף תוצאות דגימת איכות מים שנערכה ע"י מעבדה מוסמכת.
2. דיון בוועדת טיוב
3. קביעת ריכוז הכלורידים הרצוי אליו המפיק צריך להגיע ע"י התקנת צומת מיהול.
4. במהלך תקופת סיווג ההפקה כהפקת טיוב על המפיק להעביר לרשות המים, מידי - שנה (עד לסוף חודש אוקטובר) בדיקות עדכניות של מי הבאר. במידה וחל שינוי באיכות המים או במצב ההידרולוגי, רשאית רשות המים לבטל את סיווג המים.
הדברים יובאו לידיעת המבקש.
5. בקידוחים אשר סיפקו עד כה מים לצרכי בית והוועדה המקצועית מצאה, כי אין בהפקה זו תועלת למשק המים ואף עלול להיגרם נזק למקורות המים סמוכים.
יומלץ להפסיק את ההפקה."

2. מדיניות הפקת מים מליחים לחקלאות:

"בשל הסיבות שהוזכרו במסמך זה מוצע לצמצם את ההפקה מקידוחים להם יש השפעה על סחרור מלחים במערכת. לשם כך יש צורך לקבוע כללים שיביאו בעתיד לשיפור מצב איכות המים בקרקע וזמינותם לגידולים חקלאיים. מדיניות זו צריכה לבוא לידי ביטוי בסגירת קידוחי ההפקה בעלי ריכוז כלורידים גבוה מ- 400 מג"ל כלוריד, והשתת ההיטלים המתאימים על הפקה זמנית מאושרת. במקביל כדי למנוע את התפשטות המים המליחים באקוויפר תדאג המדינה למתן פתרונות מערכתיים של הפקת המים המליחים , התפלתם וסילוק הרכז אל מחוץ לאזור (באקוויפר החוף), באזורים אחרים כדוגמת בית שאן ועמק עין חרוד ימצאו פתרונות הידרולוגים מערכתיים אחרים.

מומלץ כי לקראת שנת 2015 , כל בעלי הקידוחים המליחים אשר מספקים מים למגזר החקלאי ומליחותם גבוהה מ- 400 מג"ל כלוריד יקבלו הודעה לפיה אין בהכרח עניין בהמשך הפעלתם. אי לכך לא נאפשר פטור מהיטלים באופן אוטומטי. מפיק אשר חפץ להמשיך להפיק מהקידוח הנ"ל על אף הסיבות המופיעות לעיל, יובא לדיון בפני וועדת טיוב, אשר מונתה ע"י מנהל רשות המים.

הוועדה תקבע אם יש מקום להמליץ להכיר בהפקה כהפקת טיוב. הוועדה תבחן אם התועלת הנובעת מההפקה בקידוח עולה על הנזקים מהפקה זו, ותסווג אותה על פי המדרג הבא:
1. תועלת למשק המים - הכרה בהפקה כהפקת טיוב עם הפחתה בהיטלים ואף בחינה - בשיתוף עם משרד החקלאות של הגדלת ההפקה במידת הצורך.
2. אין תועלת אבל אין נזק - אין הכרה בהפקה כהפקת טיוב ואין הפחתה בהיטלים – אבל הכמות ברישיון נשארת.
3. יש נזק למקורות המים ולמשק המים- צמצום ההפקה עד ביטול ההקצאה.

בין השאר, הוועדה תשקול את התנאים הבאים:

1. כמות הפקתם עומד בהיקף המאזנים הרצוי מבחינה הידרולוגית באזור ההפקה ואינו פוגע באקוויפר.
2. משרד החקלאות אינו מתנגד להשקיה באזור הרלוונטי במים בעלי ריכוז כלורידים גבוה.
3. אין בהפקת המים כדי לגרום למגמת המלחה במקורות מים טבעיים באזור ההשקיה או להחמרת איכות המים באקווה.

במידה וקיימים קשיים במערך אספקת המים באזור, תהיה רשאית הוועדה, גם כן, לאפשר את ההפקה מהקידוח, אך אישור זה יהיה זמני ומותנה בהקמת תשתית נדרשות לצורך אספקת מים באיכות העומדת בתקן.

תהליך בקשה להפקה מקידוח מליח:
1. הגשת בקשה בצירוף תוצאות דגימת איכות מים שנערכה על ידי מעבדה מוסמכת.
2. דיון בפני ועדת טיוב שמונתה על ידי מנהל הרשות.
3. וועדת הטיוב תשקול אם יש צורך או תועלת בטיוב המים ע"י צומת מיהול טרם שימוש בהם או שניתן להשתמש במים כפי שהם.
4. במהלך תקופת סיווג ההפקה כמליח/מלוח על המפיק להעביר לרשות המים, מידי - שנה (עד לסוף חודש אוקטובר) בדיקות עדכניות של איכות מי הקידוח. במידה וחל שינוי באיכות המים או במצב ההידרולוגי, רשאית רשות המים לבטל את סיווג הבאר. מידע על אפשרות זו יובא בפני המפיק.
5. בקידוחים אשר הוגדרו עד כה כמים מליחים אך הוועדה המקצועית מצאה, כי אין בהפקה מהם תועלת למשק המים או שהיא עלולה לזהם את מקורות המים תמליץ הוועדה על איסור ההפקה או ירידה הדרגתית בכמות ההפקה, על פי הנסיבות."

מודגש כי מסמך שינוי המדיניות פורסם זה עתה בעוד שבפועל השינוי במדיניות מיושם מתחילת שנת 2015.
מומלץ במקרים בהם מפיק נפגע או עלול להיפגע מהשינוי במדיניות מים מקידוחים מליחים להגיש השגה לועדת טיוב ברשות המים.

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות למר יעקב צ'סנר במשרדנו בת"א.